Lieferungen - 77082-2020

Submission deadline has been amended by:  168817-2020
17/02/2020    S33

România-Bucureşti: Sisteme de supraveghere

2020/S 033-077082

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Număr naţional de înregistrare: 4193222
Adresă: Str. Geniului nr. 42C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060117
Țară: România
Persoană de contact: Marius-Lucian Gogoi
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.politiadefrontiera.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089451
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție platforme mobile de supraveghere

Număr de referinţă: 4193222_2020_PAAPD1120116
II.1.2)Cod CPV principal
35125000 Sisteme de supraveghere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractantă intenţionează să încheie un contract de achizitie publica de produse pentru achiziționarea a 3 (trei) platforme mobile de supraveghere.

Termenul de livrare este de 12 luni de la data semnării contractului de către ultima parte și include realizarea activiăților prevăzute la secțiunea II.2.4).

În temeiul art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, autoritatea contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziție clauze de revizuire a contractului, după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opțiunea de suplimentare:

În situația identificării unor surse de finanțare, autoritatea contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul în perioada de 24 de luni de la data semnării contractului cu o cantitate de 7 platforme mobile de supraveghere, iar prețul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire;

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 552 770.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Locațiile prezentate în Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În cadrul contractului, furnizorul va realizata următoarele activități:

— proiectarea tehnică a instalării şi configurării echipamentelor componente şi a platformei mobile de supraveghere,

— executarea etapizată a platformelor mobile de supraveghere,

— livrarea produselor, conform cerințelor cap. 3.5.2 din caietul de sarcini,

— furnizarea unei soluții software de monitorizare din centrul de coordonare naţional şi centrele de coordonare locale, zonale şi teritoriale, a stării de funcționare a principalelor componente a platformelor mobile de supraveghere,

— configurarea produselor,

— testarea produselor furnizate, conform cerințelor cap. 3.5.3.1 din caietul de sarcini,

— instruirea personalului operator al Poliţiei de Frontieră Române, conform cerințelor cap. 3.5.3.2 din caietul de sarcini,

— instruirea personalului tehnic, pentru administrarea și mentenanța produselor (atât mentenanța preventivă cât și mentenanța corectivă), conform cerințelor cap. 3.5.3.2 din caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanţie oferită de operatorii economici / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

ROFSIB2018OS2A02P04 – „Achiziţie platforme mobile de supraveghere”

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Operatorii economici participanţi la procedură (inclusiv asociaţii, subcontractanţii, terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare, sunt:

(a) certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora,

(b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

(c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art. 164, art. 165 şi art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Notă: nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: ofertantul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător (i);

2) Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

— inspector general, Ioan Buda,

— adjunct al inspectorului general, Bogdan-Mihail Ivănescu,

— adjunct al inspectorului general, Adrian Popescu,

— director Direcția Logistică, Ana-Maria Jianu,

— director Direcția Comunicații și Tehnologia Informației, Daniel Mincă,

— director Direcția Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei, Alexandru-Marius Vizitiu,

— director al Direcției Financiare, Laura-Iuliana Mitrofan,

— director al Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile, Angelica Dorobanţu,

— șef Serviciul Achiziţii, Marius-Lucian Gogoi,

— șef Serviciul Juridic, Carmen-Vasilica Vicoleanu,

— șef Serviciul Fonduri Dedicate, Claudiu Pavel,

— șef Serviciul Sisteme de Supraveghere, Bogdan Moruț,

— (Î) șef Serviciu Tehnic, Alexandru Nedelcu,

— șef Biroul Gestionare Asistenţă Fonduri Europe […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Având în vedere prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ofertantul va demonstra că, în ultimii 3 ani calculați prin raportare inversă la data limită de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare în valoare cumulată de 5 000 000 RON fără TVA. Prin produse similare se înțeleg sisteme optoelectronice mobile și/sau fixe pentru monitorizare/observare/supraveghere video. În cazul unei asocieri, cerinţele minime se vor considera îndeplinite în mod cumulativ.

Proportia de subcontractare. Subcontractantul are obligația să completeze DUAE separat. Această rubrică trebuie completată doar de către ofertant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1) Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;

2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subocontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sunt documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; valorile vor fi exprimate in lei, fără TVA. Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, certificate de predare/primire, recomandari, PV de receptie, documente constatatoare (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19.4.2017 emisa de ANAP);

4) Livrarile în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar;

5) Valorile vor fi exprimate în lei fără TVA. Pentru valori exprimate în altă monedă, se va face conversia la cursul mediu anual leu/euro/altă valută comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicării anunțului de participare in SEAP;

6) Nu vor fi luate în considerare livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor;

7) Orice document emis în alta limba decât cea romana va fi insotit de traducerea autorizata în limba romana.

Se va completa de către ofertant denumirea subcontractantului precum și proporția de subcontractare.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/04/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/10/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/04/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

1) Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP (https://sicapprod.e-licitatie.ro), prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Ca regulă generală, pe parcursul evaluării AC poate transmite ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. Răspunsul ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În oricare din aceste cazuri, solicitarea de clarificări a AC si răspunsul ofertantului vor fi realizate în scris. În cazul în care AC solicită unui ofertant clarificări și după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2) În cazul în care se constata ca exista oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, AC va solicita ofertanților clasați la egalitate pe primul loc reofertarea prin intermediul SEAP;

3) Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, terti sustinatori se va completa DUAE;

4) In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului – Formularul nr. 5 – „Model acord de asociere”. In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare, asocierea va respecta prevederile Codului Fiscal pe toata perioada de implementare a contractului;

5) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator (Formularul nr. 7 – „Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara”), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

7) AC va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 6 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic din cadrul I.G.P.F.
Adresă: Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 060117
Țară: România
E-mail: juridic@igpf.ro
Telefon: +40 213162598

Adresă internet: www.politiadefrontiera.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020