Lieferungen - 77083-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Laborreagenzien

2020/S 033-077083

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na hematologichni zabolyavaniya“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 200105779
Postanschrift: ul. „Plovdivsko pole“ No. 6
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vladimir Iliev
E-Mail: Vladimir.Iliev@hematology.bg
Telefon: +359 24542-114
Fax: +359 24542-108

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://hematology.bg/

Adresse des Beschafferprofils: https://hematology.bg/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://hematology.bg/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на кит за автоматизирано количествено определяне на фузионните транскрипти BCR-ABL1 без предварителна екстракция на РНК за изследване чрез апарат GenExpert — Cepheid или еквивалентен

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на кит за автоматизирано количествено определяне на фузионните транскрипти BCR-ABL1 без предварителна екстракция на РНК за изследване чрез апарат GenExpert — Cepheid или еквивалентен съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 294 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

ул. „Пловдивско поле“ № 6, сградата на СБАЛХЗ ЕАД

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на кит за автоматизирано количествено определяне на фузионните транскрипти BCR-ABL1 без предварителна екстракция на РНК за изследване чрез апарат GenExpert — Cepheid или еквивалентен съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия.

Прогнозно количество — 1 400 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 294 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в случай че не са изчерпани договорените количества.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка участниците, установени в БЪЛГАРИЯ, следва да разполагат с валиден документ — разрешение, удостоверение или друг подходящ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), по реда на Закона за медицински изделия (ЗМИ). Участниците чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата — членка, в която са установени. Съответствието с това условие се декларира с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за техническите и професионални способности на участниците.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на възложителя в рамките на договорените количества и оферираните единични цени.

Срок за доставка на заявени химикали и реактиви: до 14 (четиринадесет) календарни дни от получаване на писмена заявка.

Доставките на стоките се удостоверяват с подписан от упълномощени представители на страните приемно-предавателен протокол и издадена оригинална фактура

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Анализът на разходите на лечебното заведение за химикали и реактиви за 2019 г. показва значително увеличение на броя лекувани пациенти. Този факт влияе върху изпълнението на сключените договори за доставка на химикали и реактиви, като договорените количества могат да бъдат изчерпани за по-кратки срокове. Необходимостта от осигуряване на нуждите на пациентите е безспорна, а спазването на законовите срокове по чл. 74, ал. 1 от ЗОП може да забави навременното осигуряване на необходимите реактиви. Налице са обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката с цел съхраняване живота и здравето на пациентите. Годишните разходи за химикали и реактиви за 2019 г. показват, че поръчката за доставка на химикали и реактиви следва да се проведе съобразно прага по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. Следователно настоящата поръчка може да бъде възложена единствено чрез открита процедура. Същевременно необходимостта от доставка и ползване на кита изисква спешно възлагане.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 16:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Сградата на СБАЛХЗ ЕАД, ул. „Пловдивско поле“ № 6, гр. София

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на СБАЛХЗ ЕАД

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Гаранцията за добро изпълнение се представя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП при подписване на договор за възлагане на обществена поръчка и е условие за сключването му.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Срокът за искане на разяснения е определен съгласно чл. 33, ал. 1, предложение последно от ЗОП във връзка с чл. 74, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 4 дни преди срока за получаване на оферти на основание чл. 33, ал. 2, изречение 1, предложение последно във връзка с чл. 74, ал. 4 от ЗОП. Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице да направи промени в условията на процедурата, посочени в обявлението, с к. се оповестява откриването на процедурата и/или в документацията за обществената поръчка. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по предходното изречение в 3-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с к.се оповестява откриването на процедурата (чл. 100, ал. 5 от ЗОП).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл. 197, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 от ЗОП — жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020