Lieferungen - 77088-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Softwarepaket und Informationssysteme

2020/S 033-077088

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General al Poliției Române
Nationale Identifikationsnummer: 4453144
Postanschrift: Str. Mihai Vodă nr. 6
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050041
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Vasile Marian Năsui
E-Mail: vasile.nasui@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.politiaromana.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089430
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soluție informatică pentru examinarea dispozitivelor informatice mobile + training și soluție informatică pentru examinarea mediilor de stocare a datelor informatice + […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 4453144/2020/207.827
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:

Autoritatea contractantă intenționează achiziționarea de soluție informatică pentru examinarea dispozitivelor informatice mobile + training și soluție informatică pentru examinarea mediilor de stocare a datelor informatice + training, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de identificare și recunoaștere facială (NBIS) și interconectarea acestuia cu autoritățile de aplicare a legii din UE prin intermediul sTESTA”.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 710 347.56 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soluție informatică pentru examinarea dispozitivelor informatice mobile + training

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul I.G.P.R. – Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13, sector 2, Bucureşti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Soluție informatică pentru examinarea dispozitivelor informatice mobile – 1 cpl. (404 700,00 RON, fără TVA).

Program de training pentru software de examinare a dispozitivelor informatice mobile aferent soluției ofertate – 4 pers. (127 386,56 RON fără TVA).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 532 086.56 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Dezvoltarea sistemului de identificare și recunoaștere facială (NBIS) și interconectarea acestuia cu autoritățile de aplicare a legii din UE prin intermediul sTESTA”

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Soluție informatică pentru examinarea mediilor de stocare a datelor informatice + training

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul I.G.P.R. – Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 13, sector 2, Bucureşti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Soluție informatică pentru examinarea mediilor de stocare a datelor informatice – 1 cpl. (67 340,00 RON fără TVA).

Program de training pentru software de examinare a mediilor de stocare a datelor informatice aferent soluției ofertate – 4 pers. (110 921,00 RON fără TVA).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 178 261.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Dezvoltarea sistemului de identificare și recunoaștere facială (NBIS) și interconectarea acestuia cu autoritățile de aplicare a legii din UE prin intermediul sTESTA”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, inclusiv pentru sediile secundare/punctele de lucru;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau a persoanelor împuternicite, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

4) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

5) alte documente edificatoare, după caz.

Cerința 2: evitarea conflictului de interese – declarație privind neîncadrarea în prevederile secțiunii 4, capitolul II din Legea 98/2016, completată cu numele persoanelor cu atribuții de decizie din cadrul autorității contractante, fiind semnată de reprezentantul legal al societății (administrator conform ONRC) sau de un împuternicit al acestuia, conform unui mandat/împuterniciri scrise semnate de administrator.

(a) Persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în legătură cu prezenta procedură de achiziție:

— inspector general al Poliției Române, chestor de poliție Vasilescu Liviu,

— adjunct inspector general, chestor de poliție Țuicu Carmen Camelia,

— director al Direcției Financiare, comisar-șef de poliție Harabagiu Daneluș-Ionel,

— director al Direcției Juridice, comisar-șef de poliție Stoica Ionuț,

— director al Direcției de Logistică, comisar-șef de poliție Dragnea Marius,

— director adjunct al Direcției de Logistică, comisar-șef de poliție Dinescu Sevastian,

— director al Institutului Național de Criminalistică, comisar-șef de poliție Potorac Romică,

— î. director D.C.T.I., comisar de poliție Iancu Andrei-Daniel,

— î. șef Serviciu Achiziții Publice, subcomisar de poliție Mareș Lucian,

(b) Se solicita a se prezenta declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atât de subcontractant cât și de terțul susținător al ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Operatorii economici, subcontractanții și terții susținători ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile 1, 2. Proportia de subcontractare. Partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze conform art. 179 lit. k) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Odată cu depunerea DUAE toți ofertanții vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarant câștigător la solicitarea autorității contractante.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Obiectul licitației electronice: valoare lei fără TVA. Număr runde: 1 (una). Durata rundei L.E. – 1 (una) zi. Informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţia ofertanţilor în cursul L.E. sunt „ofertanţii pot vedea cea mai buna ofertă”. Licitația electronică va începe la 2 zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei de către SICAP la adresa de poştă electronică […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Având în vedere faptul că procedura de achiziție publică este împărțită pe 2 loturi, fiecare lot/fiecare componentă având linie de buget separată conform bugetului detaliat al proiectului, facem precizarea că se vor încheia contracte de furnizare pentru fiecare lot în parte.

Totodată, menționăm faptul că ofertarea se va face pentru fiecare componentă aferentă fiecărui lot în parte, astfel încât propunerea financiară a potențialilor ofertanți să fie întocmită conform modelului de centralizator de prețuri propus de autoritatea contractantă.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General al Poliției Române
Postanschrift: Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5
Ort: București
Postleitzahl: 050041
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@politiaromana.ro
Telefon: +40 212082525
Fax: +40 213174965

Internet-Adresse: www.politiaromana.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020