Lieferungen - 77090-2020

17/02/2020    S33    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Габрово: Измервателни уреди

2020/S 033-077090

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Технически университет — Габрово
Национален регистрационен номер: 000210319
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър“ № 4
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Христова
Електронна поща: mhristova@tugab.bg
Телефон: +359 66827286
Факс: +359 66801155

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.tugab.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&lang=bg&Itemid=597&id=1052:1202-2020-66

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&lang=bg&Itemid=597&id=1052:1202-2020-66
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 2 броя захранващи източници за нуждите на Технически университет — Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи

II.1.2)Основен CPV код
38550000 Измервателни уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на обществената поръчка включва:

1) Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

2) Гаранционно обслужване на апаратурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38550000 Измервателни уреди
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Габрово
Основно място на изпълнение:

гр. Габрово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на обществената поръчка включва:

1) Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

2) Гаранционно обслужване на апаратурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 50
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.1. Участниците трябва да са изпълнили доставка с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставка с предмет и обем, „сходен“ с този на поръчката, следва да се разбира: доставка на минимум 1 брой лабораторна измервателна апаратура.

Данните относно минималното изискване по т. 1.1 се попълват в предвидената част на ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, буква В.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка — приложение № 7.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (по отношение на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП да се разбира производство и/или продажба на измервателна апаратура). Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни друго условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол., соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; е свързано лице с друг участник в процедурата... Продължава в раздел VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/03/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 16/07/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/03/2020
Местно време: 14:00
Място:

Технически университет — Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, заседателната зала — ет. 2

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Участниците представят:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител (свободен текст).

2. Заявлението за участие включва следните документи:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.

Единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за физическо лице по пълномощие, представляващо участника или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган; за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице; за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (приложение № 4) — задължително в електронен вид.

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.3. Копие от документ за създаване на обединението (когато е приложимо), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

3. Офертата включва:

3.1. Техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя — изготвя се по образец — приложение № 2.

3.2. Ценово предложение (изготвя се по образец — приложение № 3, което се поставя в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Забележки:

Предложените цени трябва да бъдат посочени в български лева без включен ДДС до втория знак след десетичната запетая.

В цената са включени всички възможни разходи за изпълнение на поръчката.

Участник, който надвиши финансовия лимит, определен за поръчката като цяло, или финансовите лимити за отделните артикули, ще бъде отстранен от участие.

*** При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта същият ще бъде отстранен.

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП.

Продължение от раздел III.2.2): е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент — юридическо лице или друго правно образувание, съгласно чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП; не може да бъде изяснен произходът на средства на участника съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП. Изпълнителят представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора — 5 % от стойността му.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020