Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77116-2020

Submission deadline has been amended by:  106521-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Netzausrüstung

2020/S 033-077116

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Łódzki
Nationale Identifikationsnummer: PL 724-000-32-43
Postanschrift: ul. Narutowicza 68
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 90-136
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Rudziński
E-Mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefon: +48 426354353
Fax: +48 426354326

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni.lodz.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 12/ZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego.

3.2. System musi być dostarczony jako specjalizowane urządzenia sieciowe (appliance) pracujące w modelu klastra wysokiej dostępności.

3.3. Wymagana jest praca firewalli w modelach Active-Standby i Active-Active oraz aby każde z urządzeń potrafiło pracować niezależnie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności.

3.4. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 116 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32424000
72250000
79632000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja routera brzegowego wraz z oprogramowaniem i usługą wsparcia wdrożeniowego dla Uniwersytetu Łódzkiego.

3.2. System musi być dostarczony jako specjalizowane urządzenia sieciowe (appliance) pracujące w modelu klastra wysokiej dostępności.

3.3. Wymagana jest praca firewalli w modelach Active-Standby i Active-Active oraz aby każde z urządzeń potrafiło pracować niezależnie z zachowaniem wszystkich funkcjonalności.

3.4. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta.

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

3.6. Przedmiot zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Student’s Power-kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00/Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.

3.7. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

3.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.9. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć podłączenie sprzętu i instalację systemu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania, wdrożenie systemu i wsparcie powdrożeniowe.

3.10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.13. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (Arkusz cenowy). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

3.15. Zamawiający zaleca zapoznanie się przez Wykonawców z instrukcją wypełnienia Arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, którego treść będzie podstawą do oceny technicznej złożonej oferty.

3.16. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 116 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest realizowana w ramach projektu „Student’s Power-kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowanego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu NCBiR nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00/Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu,

7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

8. Podstawy wykluczenia

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy.

8.1.1. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U.

Z 2019r. poz. 498 z późn. zm.);

8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.

8.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Ustawy lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.1.1. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.3. SIWZ.

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1) Ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

9.1.1. Oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ) zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

UWAGA!

Dla poprawnego złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 9.1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga jedynie, by wykonawca w złożonym Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji odpowiedź – TAK. Wstępnie wypełniony formularz JEDZ opublikowany przez Zamawiającego będzie zawierał powyższą sugestię.

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ o którym mowa w 9.1.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ o którym mowa w pkt 9.1.1 niniejszej SIWZ dotyczący podwykonawców oraz zamieszcza informacje o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom w Formularzu oferty, o którym mowa w zał. Nr 1a do niniejszej SIWZ.

9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ o którym mowa w pkt 9.1.1. niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

9.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 z późn. zm.).

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.6.2 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ);

9.6.3. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 styczna 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SIWZ);

9.6.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – chyba, że Zamawiający będzie posiadał dokumenty dotyczące Wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;

9.6.5. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SIWZ)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

9.7. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.). w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór ww. oświadczenia zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego www.uni.lodz.pl oraz na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz wraz z informacją o której mowa w art., 86 ust. 5 Ustawy – Informacją z otwarcia ofert.

9.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 9.6.1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy;

b) w pkt 9.6.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

B1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 lit. a) i pkt 9.8 lit. b1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 9.9 stosuje się.

9.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.6.1, składa dokument, o którym mowa w 9.8.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 9.9. stosuje się.

9.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający może na każdym jego etapie wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

9.13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.15. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.6 – 9.11 SIWZ oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.16. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

9.17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9.18. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

9.19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 9.17 SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9.20. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z dnia 30.08.2002r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 155) – załącznik nr 2a do SIWZ.

10.2. Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że dostarczone oprogramowanie jest legalne, posiada autoryzowane kody aktywacyjne i jest autentyczne – załącznik nr 2b do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

10.3. Ponadto na etapie oceny ofert Zamawiający przewiduje obligatoryjne przeprowadzenie prezentacji oferowanych rozwiązań. W wyznaczonym – nie krótszym niż 14 dni – Zamawiający wyznaczy termin prezentacji oferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

Koszt przeprowadzenia testów leży po stronie wykonawcy.

Test oferowanego rozwiązania odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Informatyki UŁ, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź i pod tym adresem odbędzie się przedmiotowa prezentacja.

W trakcie testu obecni będą tylko przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy dokonującego prezentacji w liczbie nie większej niż 3 osoby.

Maksymalny czas realizacji testu 3 godziny.

Testy wydajnościowe muszą być przeprowadzone dla ruchu http i wielkości obiektu 64kB przy włączonym firewallu aplikacyjnym oraz włączonymi mechanizmami bezpieczeństwa, takimi jak: funkcjami kontrola aplikacji, IPS, antywirus, antymalware lub antyspyware, bez włączonej funkcji wirtualnych ruterów. Zamawiający nie dopuszcza, aby testy wydajnościowe były prowadzone z konfiguracją, w której nastąpi wyłączenie jakiejkolwiek wymaganej przez Zamawiającego funkcji bezpieczeństwa lub z przełączeniem jakiejkolwiek wymaganej przez Zamawiającego funkcji bezpieczeństwa w tryb obniżający poziom bezpieczeństwa (np. poprzez wyłączenie części sygnatur IPS czy sygnatur antywirusowych).

Do testów musi być dostarczone oferowane urządzenie – w szczególności dokładnie taki sam model firewalla, którego dotyczy oferta wraz z oferowanym wyposażeniem dodatkowym, z oprogramowaniem systemowym w wersji zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie (oprogramowanie poziomu General Availability - Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania w testach wersji specjalnych oprogramowania).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził prezentację funkcjonalności oraz testy przy pomocy urządzeń generujących odpowiednie obciążenie dla testowanych urządzeń w siedzibie zamawiającego. Zapewnienie infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia testów leży po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, dopuszczalna jest również zdalna prezentacja funkcjonalności urządzeń i przeprowadzenia testów wydajnościowych w niezależnym, certyfikowanym ośrodku na terenie Polski.

Zamawiający uzna iż urządzenie spełnia jego wymagania pod kątem wydajnościowym jeżeli urządzenie w testach weryfikacyjnych uzyska co najmniej 90 % wydajności wymaganej przez Zamawiającego tj 15,3 Gbps (w opisanych powyżej warunkach).

W przypadku, gdy prezentacja i testy weryfikacyjne nie potwierdzą, że oferowane urządzenie posiada deklarowane parametry funkcjonalne, lub jego parametry wydajnościowe będą odbiegały od deklarowanych o więcej niż 10 %, będzie to podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników testów wydajnościowych w postaci elektronicznej (np. jako dokumenty PDF zapisane na generatorze ruchu).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin dostawy przedmiotu umowy zostaje określony na 60 dni od daty podpisania umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 234-573158
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:00 w dniu 3 marca 2020r., przy użyciu Platformy Zakupowej w pokoju nr 222, przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto - 60 %

2. WAF - 20 %

3. GARTNER - 20 %

II. Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 50 000,- zł. (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wpłacona przez wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez zamawiającego. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 12 SIWZ.

III. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 11 SIWZ.

IV. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 14 SIWZ.

V. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 23 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: a
Ort: a
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020