Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77123-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Zalău: Asphalt

2020/S 033-077123

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Citadin Zalău S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 27243753
Postanschrift: Str. Fabricii nr. 28
Ort: Zalău
NUTS-Code: RO116
Postleitzahl: 450081
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Anca Cristina Cosma
E-Mail: ancacristinacosma@yahoo.com
Telefon: +40 360086600
Fax: +40 360086601

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.citadinzalau.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089453
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: S.R.L.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare asfalt BA16 și BAD 22,4

Referenznummer der Bekanntmachung: 6
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44113620
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie mixturi asfaltice (BAD20/25 si BA16). Valoarea minima fiind cea estimata, pana la 31.12.2020, a prezentei proceduri (în functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art. 165 din H.G. 395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana in data de 30.4.2021, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 800 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO116
Hauptort der Ausführung:

Zalau, Str. Fabricii nr. 28, jud. Salaj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitatea estimata:

1) BAD 20/25: minima: 10 000 tone; maxima: 20 000 tone;

2) BA16: minima: 10 000 tone; maxima: 20 000 tone.

In functie de necesarul societatii, contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art. 165 din H.G. 395/2016, fara ca pretul sa se modifice, respectiv pana in data de 30.4.2021. Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sunt aplicabile prevederile art. 165 din H.G. 395/2016.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(c) cazierul judiciar al operatorului ec. si al membrilor organului de conducere sau de supraveghere al respectivului op. ec. sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinta nr. 2. Cerinta obligatorie: declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se va prezenta atat de subcontractant, de tertul sustinator si de asociati. Persoanele din cadrul AC contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63 din Legea nr. 98/2016:

— Miclea Ioan Gheorghe, director executiv,

— Pop Paula, inginer productie,

— Cosma Anca Cristina, Compartiment Achizitii,

— Sabadas Dan Claudiu, consilier juridic,

— Blaj Daniel, subinginer Compartiment Achizitii,

— Kulcsar Szabo Andras, director economic,

— Tireac Mihaela Dorina, sef Birou Contabilitate.

Cerinta nr. 3: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), eliberat de organul fiscal abilitat din care sa rezulte ca ofertantul nu inregistreaza datorii restante la momentul prezentarii. Documentul se va depune de catre ofertanti in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor .

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. In conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) si (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, valoarea cifrei de afaceri anuala realizata din ultimii 3 ani financiari incheiati (2017, 2018, 2019) solicitata operatorilor trebuie sa fie de cel putin 4 400 000 RON. Sustinerea cifrei de afaceri se va face prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, bilant contabil, declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau alte documente, conform legislatiei in care este stabilit op. ec. Aceasta valoare a fost calculata in raport cu valoarea estimata a contractului de achizitie publica, fiind respectate cerintele prevazute la art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va depune documente justificative.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. In baza art. 178 alin. (1), (2) si art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, s-a solicitat ca ofertantii sa prezinte dovada ca in ultimii 3 ani (calculati de la data limita pentru primirea ofertelor) au furnizat produse de natura similara celor care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Legea nr. 98/2016, operatorul va face dovada ca are dotarea tehnica corespunzatoare sa efectueze, la cererea autoritatii contractante, transportul cantitatii de asfalt BA16 si BAD 22,4 solicitate, printr-o declaratie cu privire la detinere/dispunere prin orice mijloace a unor/unei autobasculante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE. Operatorii ec. vor fi obligati sa prezinte documentele solicitate in vederea sustinerii experientei similare doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Completare DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in urma stabilirii clasamentului intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va depune documente justificative.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Persoanele desemnate prin decizie a conducatorului societatii sa faca parte din comisia de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cazul în care exista 2 sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 într-un clasament intermediar al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitând ofertantilor în cauza reofertarea propunerii financiare offline, urmand a se încheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

2) Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit la sectiunea I) din prezenta fisa de date.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020