Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77134-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Server

2020/S 033-077134

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Nationale Identifikationsnummer: 26369185
Postanschrift: Str. Libertăţii nr. 16
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Simona Scarlat
E-Mail: simona.scarlat@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mdrap.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089457
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție server pentru AM POCA

Referenznummer der Bekanntmachung: 26369185/4P/2020/SIPOCA39
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziție server pentru AM POCA.

Termenul maxim pentru solicitări de clarificari este cu 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor stabilit în anunțul de participare. Solicitările de clarificări vor fi încărcate în SEAP, semnate cu semnătură electonică extinsă.

Răspunsul consolidat va fi postat cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor stabilit în anunțul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 65 568.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, conform specificatiilor caietului de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul se va derula pe o perioadă de 3 de luni de la semnarea de către toate părțile semnatare.

Livrarea produsului se va realiza în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data ordinului/instructiunii de începere a activităților contractului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operational Capacitate Administrativa; Axa prioritara 3 – Asistenta tehnica a POCA; Proiect: „Sprijin pentru consolidarea capacitatii administrative a AM POCA, cod SIPOCA 39”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.1) Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informațiile aferente situației lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informațiile aferente situației lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasaț pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți), la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz;

I.2) Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor, precum și formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la care care se raportează respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură sunt următoarele:

1) Ștefan Ion – ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației;

2) Creț Florin-Nicolae – secretar de stat;

3) Veștea Mihail – secretar de stat;

4) Cotoi Mariana – secretar de stat;

5) Iapă Augustin-Cătălin – secretar de stat;

6) Păsat Gheorghe – secretar de stat;

7) Stănescu Vetuța – secretar de stat;

8) Baciu Andrei – subsecretar de stat;

9) Groza Dan Alexandru – secretar general;

10) Vasiliu Marius Mihai – secretar general adjunct;

11) Banta Victor – secretar general adjunct;

12) Rusnac Melania – director general, Directia Generală Management Financiar Resurse Umane și Administrativ;

13) Uretean Remus Gabriel – director general, Direcția Generala Achiziții;

14) Ralea Adela – șef serviciu, Serviciul achiziții, Directia Generală Achiziții;

15) Lazar Carmen – șef serviciu, Serviciul licitații și proceduri simplificate, Direcția Generală Achiziții;

II.

1) Dobrotă Elena Carmen – director general, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

2) Trăistaru Anicuța Aura – șef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, plati si contabilitate, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

3) Ștefănescu Claudia – șef birou, Biroul nereguli si monitorizare audit, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

4) Biaciu Tud [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractarea (daca este cazul).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului penru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de către 1 sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pt. indepl. cerintelor de calificare, op. ec. vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite doc. de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii crit. de atrib. sau oricand in per. de derulare a procedurii, potrivit prev. art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016. Conform Notificarii ANAP din 8.4.2019, DUAE se completeaza direct în SEAP, după autentificare, de către fiec. participant. Pt. cazurile în care ofertantul este o asociere sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare op. ec. se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să completeze DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP.

În cazul în care 2 sau mai multe oferte vor fi clasate pe locul 1, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, în conformitate cu dispozitiile art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv in sarcina operatorilor economici, fara a exista posibilitatea solicitarii vreunei compensatii in acest sens.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020