Lieferungen - 77146-2020

Submission deadline has been amended by:  176419-2020
17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krosno: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 033-077146

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Fredry 12
Ort: Krosno
NUTS-Code: PL821
Postleitzahl: 38-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Pachana
E-Mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Telefon: +48 134748315
Fax: +48 134368678

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.ekrosno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.ekrosno.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno Sp. z o.o

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ–2300–3/TI/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznej dla MPGK Krosno Sp. z o.o.” polegającego na uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji umożliwiających budowę i eksploatację instalacji, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej oraz podłączenie do zakładowej sieci energetycznej w budynkach rozdzielni. Zamawiający wymaga dostosowania transformatorów w taki sposób, aby w pierwszej kolejności wyprodukowana energia elektryczna była zużywana na potrzeby własne.

2. Zgodnie z ustawą PZP (art. 5c) niniejsze zamówienie zostało zakwalifikowane rodzajowo jako dostawa i do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostawy, jednak realizacja zamówienia odbywać się będzie w oparciu o umowę na roboty budowlane, gdyż zgodnie z przepisami Prawo budowlane przedmiot zamówienia polega na realizacji robót budowlanych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 650 kW w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71323100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 650 kW w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej”

1. Zamawiający posiada dokumentacje projektowe i prawomocne decyzje - pozwolenia na budowę obejmujące w/w instalacje fotowoltaiczne. Stanowią one integralną część opisu przedmiotu zamówienia i stanowią załącznik do SIWZ

2. Realizacja Część I zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w Warunkach przyłączenia nr 19-F0/WP/00150 dla źródła wytwórczego do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 V wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia 05.06.2019 r. - dokument stanowi integralną część OPZ.

W ramach realizacji I części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo, poza pracami objętymi dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, oraz kosztorysem inwestorskim, przygotować i wykonać w trybie art. 29. pkt 20 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148. przyłącz elektroenergetyczny z miejsca zakończenia instalacji fotowoltaicznej (ZK1-działka nr 2177/18) do stacji transformatorowej na działce 2177/19 stanowiącej własność MPGK KROSNO sp. z o.o. zgodnie z warunkami wydanymi przez OSD (PGE Dystrybucja). Długość przyłącza ok. 50 m. Prace należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami i przepisami – parametry kabla należy dobrać właściwie do mocy instalacji i wartości prądów przesyłanych do stacji transformatorowej. W wykazie cen – Załącznik nr 1A do IDW koszt wykonania przyłącza należy przedstawić w odrębnej pozycji.

3. Wszystkie opisy, nazwy własne materiałów, nazwy producentów lub normy użyte w OPZ nie powinny być traktowane jako narzucone bądź sugerowane przez Zamawiającego, powinny być rozumiane jako definicje standardów. Przy realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia.

4. Wykonawca przy realizacji Części I zamówienia zobligowany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów dla Urzędu Regulacji Energetyki.

5. Zamawiający informuje, że MPGK Krosno Sp. z o.o. posiada koncesję na produkcję energii elektrycznej i ma jednostki wytwórcze energii elektrycznej.

6. UWAGA: Realizacja niniejszego zamówienia będzie wykonywana na czynnych obiektach i wykonywane prace nie mogą utrudniać bieżącej eksploatacji zakładów.

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed złożeniem ofert, dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy przedmiot zamówienia. Przed dokonaniem wizji lokalnej Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do przedstawiciela Zamawiającego, (tj. – Pana Marcina Kilara,tel. 13 47 48 327, m.kilar@mpgk.krosno.pl,)w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00 o wyznaczenie terminu wizji lokalnej oraz wskazać jednocześnie własną propozycję terminu dokonania tej wizji.

8. Zamawiający na niżej wymieniony zakres wymaga:

1) 10 letniego okresu gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne,

2) 10 letniego okresu gwarancji jakości na falowniki (inwertery),

3) 10 letniego okresu gwarancji jakości na pozostałe urządzenia i elementy, w tym elementy konstrukcyjne,

4) 10 letniego okresu gwarancji jakości na usługi montażowe.

9 W ramach gwarancji Zamawiający wymaga oprócz usuwania wad również utrzymywania przez instalacje fotowoltaiczne gwarantowanych mocy nominalnych w przedziałach:

1) w 1 roku co najmniej – 97 %

2) od 2 roku do 10 lat włącznie – w przedziale od 97 do 90 %

10. Zamawiający wymaga, aby płyty fotowoltaiczne posiadały minimum 3 diody bocznikujące, podłączenie MC4 oraz winny charakteryzować się sprawnością modułu min. 18,5 %

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2020
Ende: 30/04/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

1. Projekt realizowany w oparciu o finansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.Zamawiający doprecyzowuje termin realizacji zamówienia określony w II.2.7) wskazując że początkowy termin zamówienia obowiązuje od dni zawarcia umowy. Zamawiający wskazał jedynie przybliżony termin rozpoczęcia

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje prawo przeprowadzenia„procedury odwróconej”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 125 kW na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w m. Sieniawa

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71323100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 125 kW na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w m. Sieniawa

1. Zamawiający posiada dokumentacje projektowe i prawomocne decyzje - pozwolenia na budowę obejmujące w/w instalacje fotowoltaiczne. Stanowią one integralną część opisu przedmiotu zamówienia i stanowią załącznik do SIWZ.

2. Realizacja Części II zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w piśmie PGE Dystrybucja S.A. z dnia 29.08.2017 r. znak: RS-7/P-7-1625/W-180/W/2017/8/2235 - dokument stanowi integralną część OPZ.

3. Wszystkie opisy, nazwy własne materiałów, nazwy producentów lub normy użyte

W OPZ nie powinny być traktowane jako narzucone bądź sugerowane przez Zamawiającego, powinny być rozumiane jako definicje standardów. Przy realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia.

4. Wykonawca przy realizacji Części II zamówienia zobligowany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów dla Urzędu Regulacji Energetyki.

5. Zamawiający informuje, że MPGK Krosno Sp. z o.o. posiada koncesję na produkcję energii elektrycznej i ma jednostki wytwórcze energii

6. UWAGA: Realizacja niniejszego zamówienia będzie wykonywana na czynnych obiektach i wykonywane prace nie mogą utrudniać bieżącej eksploatacji zakładów.

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed złożeniem ofert, dokonanie wizji lokalnej obiektów, których dotyczy przedmiot zamówienia. Przed dokonaniem wizji lokalnej Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do przedstawiciela Zamawiającego, (tj. – Pana Marcina Kilara,tel. 13 47 48 327, m.kilar@mpgk.krosno.pl,)w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00 o wyznaczenie terminu wizji lokalnej oraz wskazać jednocześnie własną propozycję terminu dokonania tej wizji.

8. Zamawiający na niżej wymieniony zakres wymaga:

1) 10 letniego okresu gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne,

2) 10 letniego okresu gwarancji jakości na falowniki (inwertery),

3) 10 letniego okresu gwarancji jakości na pozostałe urządzenia i elementy, w tym elementy konstrukcyjne,

4) 10 letniego okresu gwarancji jakości na usługi montażowe.

9. W ramach gwarancji Zamawiający wymaga oprócz usuwania wad również utrzymywania przez instalacje fotowoltaiczne gwarantowanych mocy nominalnych w przedziałach:

1) w 1 roku co najmniej – 97 %

2) od 2 roku do 10 lat włącznie – w przedziale od 97 do 90 %

10. Zamawiający wymaga, aby płyty fotowoltaiczne posiadały minimum 3 diody bocznikujące, podłączenie MC4 oraz winny charakteryzować się sprawnością modułu min. 18,5 %

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/05/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

1. Projekt realizowany w oparciu o finansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1..Zamawiający doprecyzowuje termin realizacji zamówienia określony w II.2.7) wskazując że początkowy termin zamówienia obowiązuje od dni zawarcia umowy. Zamawiający wskazał jedynie przybliżony termin rozpoczęcia

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp przewiduje prawo przeprowadzenia„procedury odwróconej”.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Złożenie oferty.

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ .W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności.doc lub .docx (pliki doc, docx można zapisać na format PDF, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf).

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

4) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

2. Dokumenty składane wraz z ofertą

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,

b) Wykaz Cen sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do IDW,

c) Oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (JEDZ),

d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów (art. 25a ust. 3 pkt 1),

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie .JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6),

f) W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych potwierdzenie jego złożenia,

g) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy).

h) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez ustanowionego pełnomocnika.

3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno:

a) Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

b) Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

2). Wszelka korespondencja i rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

3). Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy- składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp

(Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term. składania ofert); 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitał. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dok. bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp; 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie nie zbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt. 1 Rozp. MR, składa dokument, o którym mowa w§ 7 ust. 1 pkt. 1 Rozp. MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zam. ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, za stępu jesię go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term. składania ofert.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1 ppkt. 1–3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XIII ppkt 2 SIWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:m.pachana@mpgk.krosno.pl

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

— Dorota Kornasiewicz, Marcin Kilar sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

— Małgorzata Pachana w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Uczestnicy niniejszego postępowania akceptują postanowienia wyżej wymienionych Regulaminów

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail (e-mail: nie dotyczy składania ofert).

9. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi do SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zdolność zawodowa

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy:

Część I min.350 kW każda.

Część II min 75 kw każda

W przypadku składania ofert na Część I i II 400 kW każda.

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionymi osobami dla każdej z Części zamówienia:

— Kierownikiem budowy

— Kierownikiem robót elektroenergetycznych

Z uwagi na limit znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis wymagań dotyczący poszczególnych osób został opisany w rozdziale VII pkt 1.2) SIWZ dla każdej z Części zamówienia oddzielnie

Poza ww. wymienionymi powyżej osobami, Wykonawca zapewni udział w realizacji niniejszego zamówienia niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie jeżeli w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, wystąpi taka konieczność.

Wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą biegle władać językiem polskim, w przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę więcej niż jednej funkcji.

Poza ww. wymienionymi powyżej osobami, Wykonawca zapewni udział w realizacji niniejszego zamówienia niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie jeżeli w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, wystąpi taka konieczność.

Wszystkie osoby wchodzące w skład Personelu Wykonawcy muszą biegle władać językiem polskim, w przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę więcej niż jednej funkcji.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

2. Forma dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę:

1) Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczy.

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca w zakresie zdolności zawodowej złoży na wezwanie zamawiającego zgodnie z art 26 ust 1. ustawy Pzp:

a) wykaz dostaw (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A lub 2B lub 2C do IDW.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A lub 3B lub 3C do IDW.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie).

2. Poleganie na potencjale innych podmiotów– art. 22a ustawy PZP (w zakresie w jakim dotyczy):

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy PZP.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie dla Części I i/lub Część II zamówienia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie określonym w w rozdziale XXIV IDW.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu kserokopii aktualnej polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż:

— dla Części I zamówienia 1.000.000,00 PLN,

— dla Części II zamówienia 100.000,00 PLN.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 11:15
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający doprecyzowuje termin określony w sekcji IV.2.6 – jest to 60 dni od daty składania ofert.

2.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Wymagania dla Część I zamówienia

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wymagania dla Część II zamówienia

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wypełniony w zakresie określonym przez Zamawiającego w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcje:

— wypełniania JEDZ dostępna na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza–wiedzy/jednolity–europejski–dokument–zamowienia

1) JEDZ jest składanym przez Wykonawców oświadczeniem własnym stanowiącym wstępne potwierdzenie:

a) braku podstaw wykluczenia,

b) spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

Zastępującym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie,

Zamawiający nie wymaga wypełnienia przez Wykonawcę JEDZ w części IV Kryteria kwalifikacji. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia tylko sekcji: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

2) Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).

3) Zamawiający informuje, że utworzył formularz JEDZ na potrzeby przedmiotowego postępowania – dostępny na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/, który może być zaimportowany przez Wykonawców. W załączeniu do SIWZ instrukcja zaimportowania formularza JEDZ przygotowanego przez Zamawiającego.

4) Formularz JEDZ składają:

a) Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie).

b) podmioty trzecie

— JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia,

— Dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

4. Informacje dodatkowe

1)Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia na dodatkowe usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

5. Ze względu na limit znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia, wymagania dotyczące:

1) złożenia oferty zamieszczone zostały w sekcji III.1.1) wraz z informacją o wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2)podstaw wykluczenia zamieszczone zostały w sekcji III.1.2)

3)sposobu komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym zamieszczone zostały w sekcji III.1.2) minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej.

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020