Lieferungen - 77164-2020

17/02/2020    S33

România-Iași: Bene pentru deşeuri

2020/S 033-077164

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Salubris S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14816433
Adresă: Str. Naţională nr. 43
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700237
Țară: România
Persoană de contact: Oana Bularda
E-mail: office@salubris.ro
Telefon: +40 232276244
Fax: +40 232266463

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.salubris.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089443
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Altele
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii salubrizare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare platforme supraterane închise și containere individuale colectare haine

Număr de referinţă: 14816433/12/2020
II.1.2)Cod CPV principal
44613700 Bene pentru deşeuri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare platforme supraterane colectare selectiva deseuri = 210 buc.

Furnizare platforme tip containere individuale colectare haine = 15 buc.

Termen limita in care operatorii economici pot solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire = 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Termen limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari = 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 205 500.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare platforme supraterane colectare selectivă deșeuri = 210 buc.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44613700 Bene pentru deşeuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare platforme supraterane colectare selectiva deseuri = 210 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare al produselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată produselor / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 130 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Finantare din fonduri proprii.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare platforme tip containere individuale colectare haine

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44613700 Bene pentru deşeuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Iasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare platforme tip containere individuale colectare haine = 15 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garanție / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 75 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Finantare din fonduri proprii.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Completare DUAE care confirma ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60,164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— ec. Catalin Neculau, director general,

— ec. Virginica Pipirig, contabil sef,

— Danut Leahu I Sectia I D.S.U.,

— ing. Radu Filimon, Serviciul Tehnic,

— cons. jr. Marinel Anusca, Serviciul Juridic,

— ec. Oana Bularda, sef Serviciul Achizitii Aprovizionare,

— Nicoleta Daniela Popa, economist Serviciul Achizitii,

— ec. Beatrice Ciulei, sef Serviciul Contabilitate.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatii aferente situatiei lor.

Se vor solicita certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local si de stat. Se vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate la momentul prezentarii. Certificatele vor fi in termen la momentul depunerii.

Se va solicita cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare/de conducere/de supraveghere al respectivului operator sau a celor ce au putere de reprezentare/decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Cazierele vor fi in termen la momentul depunerii. Se vor solicita documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.

Se vor prezenta declaratii privind neincadrarea in art. 58-60 din Legea 98/2016.

Documentele se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Persoanele juridice/fizice straine ce doresc a participa la procedura vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a asigurarilor sociale, in termen la momentul prezentarii acestora.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1) persoane juridice/fizice: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul va fi in termen la momentul depunerii;

2) pentru persoane juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.

Se va completa DUAE.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va complete DUAE. Se solicita lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii trebuie sa faca dovada detinerii experientei necesare. Operatorii vor transmite orice doc. care sa confirme ca sunt capabili, din punctul de vedere al istoricului activitatii, sa efectueze livrarile la un nivel calitativ ridicat si in conformitate cu caracteristicile solicitate; in acest scop s-a solicitat lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, in cadrul a maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa ca au fost furnizate produse similare celor ce fac obiectul contractului ce se va atribui, in valoare cumulata cel putin egala cu valoarea estimata a fiecarui lot in cadrul prezentei proceduri. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Se vor accepta documente justificative care confirma livrarea efectiva/contracte finalizate

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/03/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/06/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/03/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Daca 2 sau mai multe oferte au acelasi punctaj, departajarea se va face potrivit unui clasament al punctajelor intocmit pentru componenta pret. Daca nu se poate realiza departajarea, se va solicita depunerea unor noi oferte de pret in SICAP ofertantilor cu acelasi punctaj. Termenele/datele de depunere a noilor propuneri financiare se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.

Nu se accepta oferte alternative.

Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decat SEAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020