Lieferungen - 77167-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Server

2020/S 033-077167

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Łódzki
Nationale Identifikationsnummer: PL 724-000-32-43
Postanschrift: ul. Narutowicza 68
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 90-136
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Pawelczyk
E-Mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefon: +48 426355080

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.uni.lodz.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego w postaci serwerów oraz zasilaczy UPS wraz z finansowaniem

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/ZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów plików i zasilaczy awaryjnych wraz z finansowaniem oraz konfiguracja sprzętu i udzielenie wsparcia technicznego przez cały okres trwania umowy, z możliwością wykupu urządzeń po zakończeniu dostawy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48823000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów plików i zasilaczy awaryjnych wraz z finansowaniem oraz konfiguracja sprzętu i udzielenie wsparcia technicznego przez cały okres trwania umowy, z możliwością wykupu urządzeń po zakończeniu dostawy. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1.1. dostawę 4 serwerów plików jako specjalizowanych urządzeń z możliwością ich wykupu po zakończeniu okresu dzierżawy;

3.1.2. dostawę 6 zasilaczy awaryjnych UPS z możliwością ich wykupu po zakończeniu okresu dzierżawy;

3.1.3. dostarczenie urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

3.1.4. konfiguracje i uruchomienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3.2. W Załączniku nr 1a do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3.3. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w załączniku nr 1a skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3.5. Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy i nie używany.

3.6. Wykonawca dostarczy do każdego sprzętu wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki w wersji elektronicznej.

3.7. Wykonawca zapewni usunięcie awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym.

3.8. Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.

3.9. Sprzęt i jego komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

3.12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

3.13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

3.14. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

3.16. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego o równoważnej wydajności Zamawiający będzie weryfikował równoważność za pomocą następujących mierników:

a) w przypadku procesorów (do komputerów stacjonarnych i serwerów oraz notebooków)

— za pomocą testu PassMark – CPU Mark publikowany na stronie:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php – według wyników testu z dnia 10.2.2020 r.

3.17. Zamawiający, działając zgodnie z art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów równoważności i warunków gwarancji został dokładnie opisany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POWR.03.05.00-IP.08-00.PZ1/17, umowa POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera pkt 12 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.9.2022 r.

Dostarczenie sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz dokonanie jego konfiguracji nie później niż w terminie 42 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Umieszczono ogłoszenie wstępne, numer 2019/S 234-573158 z dnia 4.12.2019 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:00 w dniu 28.2.2020 r., przy użyciu platformy zakupowej w budynku Rektoratu UŁ, w pokoju nr 222, przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

Szczegółowy opis procedury otwarcia ofert i wymagań zawiera pkt 16 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (punktacja SIWZ):

9.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

9.1.1. oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ).

9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

9.6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.6.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ);

9.6.3. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do SIWZ);

9.6.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

9.6.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3c do SIWZ);

9.7. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera pkt 9 SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie określone w pkt 9.6 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

10.1 oświadczenie Wykonawcy oferowanych serwerów, informujące o pochodzeniu urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz jego produkcję zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ;

10.2 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że:

— dostarczony sprzęt jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor,

— dostarczone zasilacze awaryjne są w pełni kompatybilne z wdrożonym przez Zamawiającego oprogramowaniem:

• Intelligent Power Manager

• Intelligent Power Protector,

— wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2b do SIWZ;

10.3 oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o systemie zgodności z dnia 30.8.2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) – załącznik nr 2c do SIWZ.

3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

— łączna cena brutto oferty (C) – 60 %,

— termin płatności (T) – 40 %.

Szczegółowy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, zawiera pkt 21 SIWZ.

4) Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawiera pkt 23 SIWZ.

5) Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został przez Zamawiającego opisany w pkt 14 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020