Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Fournitures - 77206-2020

17/02/2020    S33

Finlande-Espoo: Matériel de télécommunications

2020/S 033-077206

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Suomen Turvallisuusverkko Oy
Numéro national d'identification: 2461691-8
Adresse postale: Tekniikantie 4 B
Ville: Espoo
Code NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
Code postal: 02150
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Irma Laurila / Suomen Erillisverkot Oy
Courriel: hankinnat@erillisverkot.fi
Téléphone: +358 294440500
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.erillisverkot.fi
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=256324&tpk=9ccd62bc-6da6-453b-a251-9ea08ba937db
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=256324&tpk=9ccd62bc-6da6-453b-a251-9ea08ba937db
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: muu julkishallinto

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Valokuitukaapelit ja kuitutarvikkeet (DPS)

II.1.2)Code CPV principal
32500000 Matériel de télécommunications
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jossa hankitaan valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita. Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden kuvaukset ovat tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä Tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan Tarjouspalvelu.fi-sivustolla. DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kk. Tilaaja hyväksyy DPS:ään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osallistumispyynnön kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Ensimmäiset hankinnat on suunniteltu toteutettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua järjestelmän perustamisesta.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 750 000.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
32521000 Câbles de télécommunications
32561000 Connexions à fibres optiques
32562100 Câbles à fibres optiques pour la transmission d'informations
32562200 Câbles de télécommunications à fibres optiques
32562300 Câbles à fibres optiques pour la transmission de données
32572000 Câbles de communications
32581100 Câble de transmission de données
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Description des prestations:

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) hankkii dynaamisessa hankintajärjestelmässä (jäljempänä DPS) valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita.

Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään seuraavasti:

Tuoteryhmä 1. Häntä-ja kytkentäkuidut

Tuoteryhmä 2. Kaapelit liittimillä

Tuoteryhmä 3. Adapterit

Tuoteryhmä 4. Paneelit

Tuoteryhmä 5. Telineet, liitinpaneelit ja -moduulit

Tuoteryhmä 6. Puhdistustarvikkeet

Tuoteryhmä 7. Jatkostarvikkeet

Tuoteryhmä 8. Optiset cwdm kanavointilaitteet.

Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä "uotteille asetetut vähimmäisvaatimukset. Tilaaja voi DPS:n voimassaoloaikana tarvittaessa täydentää ja muokata tuoteluetteloa sekä tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti, kun DPS:n perustamisvaihe kolmekymmentä (30 päivää) on kulunut umpeen. Sen jälkeen tilaaja julkaisee dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeen ilmetessä. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella. Kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat halutessaan jättää tarjouksen kuhunkin tarjouspyyntöön. Tarjoajan tuotevalikoiman ei tarvitse pitää sisällään kaikkien tuoteryhmien tuotteita. Tarjousaika on hankintalain mukaisesti aina vähintään kymmenen (10) päivää.

Järjestelmään voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Hakeminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus sähköisessä tarjousportaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot). Tilaaja hyväksyy järjestelmään sellaiset hakijat, jotka täyttävät tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Tämän osallistumispyynnön liitteenä on Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta (jäljempänä sopimus), jonka ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan. Sopimusta noudatetaan kaikissa DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa. Tarjoajaehdokkaan on hyväksyttävä sopimuksen ehdot osallistumishakemuksensa yhteydessä. Sopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi tarjoajaksi jossakin tilaajan julkaisemassa tarjouskilpailussa DPS:n sisällä.

DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kuukautta. Yksittäisten hankintojen kesto ilmoitetaan kussakin tarjouspyynnössä ja yksittäisen hankinnan kesto voi ylittää dynaamisen hankintajärjestelmän keston.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Tilaaja voi lyhentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Vaatimuksena on, että ehdokas on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos ehdokas ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan tilaajan pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.

Tilaaja voi tarvittaessa tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/02/2025
Heure locale: 11:44
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

Mahdolliset hankinta-asiakirjoja koskevat kysymykset on lähetettävä sähköisestä tarjousportaalista (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot).

Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Muulla kuin edellä kuvatulla tavalla esitettyihin kysymyksiin tai tiedusteluihin ei voida vastata ehdokkaiden/tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Tarjoajaehdokkaan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sähköisessä tarjousportaalissa sekä huomioida mahdollisesti täsmennetyt tiedot ja lisäkirjeet hakemusta jättäessään.

Sähköistä tarjousportaalia koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia tukeen, puh: +358 207661075, Tuki(at)cloudia.fi. Tuki on avoinna arkisin klo 8:00–16:00.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Radanrakentajantie 5
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
14/02/2020