Lieferungen - 77284-2020

17/02/2020    S33    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Construcţii modulare prefabricate

2020/S 033-077284

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Dna Ioana Silvia Bărbulescu
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cnadnr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Achiziţia, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155)”

Număr de referinţă: 16054368/2019/2589/S/1+2
II.1.2)Cod CPV principal
44211100 Construcţii modulare prefabricate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziţia, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155).

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini si Anexa 1 la acesta, din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 793 607.72 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45223820 Elemente şi componente prefabricate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

România.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziţia, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155).

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini si Anexa 1 la acesta din cadrul prezentei documentatii de atribuire.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 179-435583
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92/7512
Titlu:

Achiziția, transportul și montajul insulei centrale modulare pentru sensul giratoriu de la intersecția DN 1A (poz. km 84+320) cu DN 1B (poz. km 10+155)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Arva S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO3440529
Adresă: Str. Severinului nr. 54
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200611
Țară: România
E-mail: arva.craiova@yahoo.ro
Telefon: +40 740106066
Fax: +40 251599999
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 797 894.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 793 607.72 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția achiziții publice buget de stat pentru obiective de investiții și RK, întreținere și administrare
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010873
Țară: România
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643310
Fax: +40 212643417

Adresă internet: www.cnair.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020