Lieferungen - 77290-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Mielec: Dieselöl

2020/S 033-077290

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Moniuszki 12
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL823
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Cerefin
E-Mail: sekretariat@mks-mielec.pl
Telefon: +48 175837733
Fax: +48 175864251

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mks-mielec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/MKS/P/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy – oleju napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, tj.:

a) autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt., tj.:

— 12-metrowych – 7 szt.,

— 8,5 m–10,5 m – 27 szt.,

— 7,9 m – 1 szt.;

b) samochodów:

— pomoc drogowa – 1 szt.,

— ciężarowy – 2 szt.

2. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju napędowego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 028 455.28 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy – oleju napędowego (ON) dla potrzeb eksploatacji pojazdów należących do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, tj.:

a) autobusów komunikacji miejskiej w ilości 35 szt., tj.:

— 12-metrowych – 7 szt.,

— 8,5 m–10,5 m – 27 szt.,

— 7,9 m – 1 szt.;

b) samochodów:

— pomoc drogowa – 1 szt.,

— ciężarowy – 2 szt.

2. Szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów oleju napędowego.

3. Olej napędowy musi spełniać – wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015, poz. 1680), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych(tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 247), oraz zgodne z Polską Normą (PN) o parametrach nie gorszych niż według polskiej normy PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Rodzaj paliwa dostosowany do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwo letnie, a w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe. Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie dokonywał tankowania odpowiednich ilości oleju napędowego w oparciu o faktyczne potrzeby, na stacji paliw Wykonawcy pod adresem wskazanym w formularzu ofertowym.

5. Autobusy będą tankowane przez Wykonawcę bezpośrednio do zbiorników pojazdów, przy czym obowiązuje zasada do pełnego zbiornika.

6. Wykonawca zapewni możliwość tankowania oleju napędowego przez 24 godz./dobę, przez wszystkie dni tygodnia drogą transakcji bezgotówkowych.

7. Stacja paliw powinna być zaopatrzona w system monitoringu prezentujący obraz z obrębu dystrybutorów, z których będą tankowane autobusy Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (projekt umowy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pozostałe kryteria oceny ofert:

— odległość stacji paliw wyznaczonej do realizacji zamówienie od bazy Zamawiającego (O) – 30 %,

— termin zapłaty (T) – 10 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 240-588408
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: REG BENZ-MKS Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wojsławska 1A
Ort: Mielec
NUTS-Code: PL824
Postleitzahl: 39-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 944 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 028 455.28 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izby Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020