Lieferungen - 77357-2020

17/02/2020    S33

България-София: Кухненско оборудване

2020/S 033-077357

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Мутафчийска — гл. юрисконсулт в дирекция ОПК
Електронна поща: v.mutafchijska@sofia.bg
Телефон: +359 29377530
Факс: +359 29861221

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=127884&companyId=20779

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“

II.1.2)Основен CPV код
39221000 Кухненско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие „Социален патронаж“ в 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване“,

— обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 166 994.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39221000 Кухненско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, на следните адреси на служби на ОПСО: бул. „България“ № 59, бл. 7А; ул. „Сава Михайлов“ № 57; ул. „Борис Христов“ № 16; ж.к. „Младост-2“ (бивше ОДЗ-39, до блок 241); ж.к. „Люлин“, ул. 309, бивше ОДЗ-23

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка и монтаж на следната кухненска техника и оборудване съгласно техническата спецификация:

1. Професионална електрическа печка с 4 електрически котлона, всеки от тях с минимален размер 300/300 мм с допълнителен присъединителен сектор — 12 бр.

2. Професионален електрически конвектомат за 10 тави GN 2/1 — 4 бр.

3. Професионална електрическа фурна на 3 нива — 4 бр.

4. Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати — среднотемпературен — диапазон от -2 до +8oC градуса — 12 бр.

5.Професионален вертикален хладилен шкаф GN 2/1 с 2 плътни врати — нискотемпературен — диапазон от -18o до -22oС — 4 бр.

6. Електрическа професионална зеленчукорезачна машина — 5 бр.

7. Електрическа картофобелачка — 5 бр.

8. Вертикален хладилник GN 2/1 с 1 плътна врата — среднотемпературен - диапазон от -2oC до +8oC — 5 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39221000 Кухненско оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Служба на ОП „Социален патронаж“ — Лозенец, Триадица, Средец с адрес гр. София бул. „България“ № 59, бл. 7А

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 брой професионална съдомиялна машина съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 133-326479
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА19-ДГ55-45
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 12
Брой на офертите, постъпили от МСП: 12
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Класико“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 113041585
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 225А, етаж 1, офис 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@classico.bg
Телефон: +359 29745654
Факс: +359 24627316
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 275 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 149 995.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: СОА20-ДГ55-51
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка и монтаж на 1 брой професионална съдомиялна машина

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/01/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 7
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Класико“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 113041585
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 225А, етаж 1, офис 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@classico.bg
Телефон: +359 29745654
Факс: +359 24627316
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 25 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 999.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020