Lieferungen - 77416-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Rybnik: Antineoplastische und immunmodulierende Mittel

2020/S 033-077416

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Nationale Identifikationsnummer: 272780323
Postanschrift: ul. Energetyków 46
Ort: Rybnik
NUTS-Code: PL227
Postleitzahl: 44-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel. +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel. +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-Mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telefon: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpital.rybnik.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii

Referenznummer der Bekanntmachung: LAS-378-PN/118-2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33652000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części). Umowy w zakresie obu pakietów zostaną zawarte po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 114 748.96 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Eltrombopagum

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Eltrombopagum

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 7 000,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trifluridinum + Tipiracilum

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33652000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Trifluridinum + Tipiracilum

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 30 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 242-594185
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Eltrombopagum

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 141107266
Postanschrift: ul. Szopienicka 77
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A
Postleitzahl: 40-431
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 463 425.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 244 049.76 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Trifluridinum + Tipiracilum

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Servier Polska Services Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 017488416
Postanschrift: ul. Jana Kazimierza 10
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91
Postleitzahl: 01-248
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 870 699.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 870 699.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dok. potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postęp. oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zam. wymagań określ. przez zam.:

1. dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenia: JEDZ wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m.in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu ośw. o przynależ. lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

1.3. na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1.3.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2. dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty – dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji;

2.2 na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) – przedłożyć: zezwolenie wymagane Ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne;

3. dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 spełnia wymogi zamawiającego;

3.2. na wezwanie zam. (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) przedłożyć niżej wymienione dokumenty: zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1 zawiera się w formularzu oferty, stanowi zał. 1 do SIWZ.

Zał. do oferty są:

1. formularz oferty

1.1. formularz cenowy;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dok. zawarte są w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowywania procedury określonej w art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1 e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020