Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 77423-2020

17/02/2020    S33

België-Antwerpen: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen

2020/S 033-077423

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0535.880.359_25104
Postadres: Lange Nieuwstraat 101
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: Julie Gestels
E-mail: aankoopdienst@ap.be
Telefoon: +32 32203505
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ap.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366704
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van systemen en infrastructuur voor beeld- en klankopname en -weergave voor de inrichting van aula’s en klaslokalen, en leveren van licenties voor Panopto

Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2019-018-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van systemen en infrastructuur voor beeld- en klankopname en -weergave voor de inrichting van aula’s en klaslokalen, en voor het leveren van licenties voor Panopto.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 950 357.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het leveren en plaatsen van systemen en infrastructuur voor beeld- en klankopname en beeld- en klankweergave voor de inrichting van aula’s en klaslokalen in de gebouwen van AP

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren en plaatsen van systemen en infrastructuur voor beeld- en klankopname en beeld- en klankweergave voor de inrichting van aula’s en klaslokalen in de gebouwen van AP.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: De dienstverlening / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Conformiteit met het gamma / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: De prijs / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Het leveren van licenties voor het videoplatform Panopto

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32300000 Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -reproductietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van licenties voor het videoplatform Panopto.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De dienstverlening / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: De prijs / Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 197-477873
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AP/OP/2019-018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Het leveren en plaatsen van systemen en infrastructuur voor beeld- en klankopname en beeld- en klankweergave voor de inrichting van aula's en klaslokalen in de gebouwen van AP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dialog CPS
Postadres: Vijfhoekstraat 38
Plaats: Peutie
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1800
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 876 850.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 876 850.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AP/OP/2019-018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Het leveren van licenties voor videoplatform Panopto

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dialog CPS
Postadres: Vijfhoekstraat 38
Plaats: Peutie
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1800
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 507.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 507.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020