Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77427-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2020/S 033-077427

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Gdański
Nationale Identifikationsnummer: PL634
Postanschrift: ul. Jana Bażyńskiego 8
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634
Postleitzahl: 80-309
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Zderski, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 113, I piętro
E-Mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://ug.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sortera komórkowego (FACS) z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: A120-211-114/19/ZZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortera komórkowego z wyposażeniem 1 szt. zwanego dalej „aparaturą” dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę aparatury;

2) montaż / instalację / sprawdzenie jej działania;

3) przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi aparatury po sprawdzeniu jej działania.

3. Miejsce dostawy aparatury: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24, pokój 120, POLSKA.

4. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w formularzu przedmiotowym (załącznik nr 1A do SIWZ).

5. Gwarancja producenta na aparaturę: 48 miesięcy.

6. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

7. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu: „International Centre for Cancer Vaccine Science”, nr umowy MAB/2017/3.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 663 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy aparatury: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24, pokój 120, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortera komórkowego z wyposażeniem 1 szt. zwanego dalej „aparaturą” dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę aparatury;

2) montaż / instalację / sprawdzenie jej działania;

3) przeszkolenie 2 osób w zakresie podstawowej obsługi aparatury po sprawdzeniu jej działania.

4. Miejsce dostawy aparatury: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, 80-822 Gdańsk, ul. Kładki 24, pokój 120, POLSKA.

5. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w formularzu przedmiotowym (załącznik nr 1A do SIWZ).

6. Gwarancja producenta na aparaturę 48 miesięcy

7. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji zawarte są w § 6 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Zamawiający informuje, że zamówienie będzie finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu: „International Centre for Cancer Vaccine Science”, Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze, nr umowy/decyzji MAB/2017/3 oraz z funduszy Uniwersytetu Gdańskiego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametr techniczny – wyposażenie aparatury w moduł umożliwiający sortowanie komórek według opisu rozdział XIV pkt 1 ppkt 2 SIWZ / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie w części będzie finansowane z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu: „International Centre for Cancer Vaccine Science”, Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Nr umowy MAB 432-1423/19

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 212-519385
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sortera komórkowego (FACS) z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Becton Dickinson Polska Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Osmańska 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-823
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 663 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 045 490.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Tryb udzielenia zamówienia opisany jest w rozdziale II SIWZ.

2. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, za pomocą której prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4. Ofertę stanowi: załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.

5. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert opisany jest w rozdziale XI SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów opisany jest w rozdziale VII SIWZ.

7. Sposób porozumiewania się opisany jest w rozdziale VIII SIWZ.

8. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 48 000,00 PLN – wymagania opisane są w rozdziale IX SIWZ.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni – opis rozdział X SIWZ.

10. Opis sposobu obliczenia ceny – opis rozdział XIII SIWZ.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty opisany jest w rozdziale XV SIWZ.

12. Postanowienia związane z podpisaniem umowy określone są w rozdziale XVI SIWZ.

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług Podwykonawców – rozdział XVIII SIWZ.

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

6. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

7. Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego – art. 38 ust. 6 ustawy.

12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem – ciąg dalszy w pkt 13 rozdziału XX SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020