Lieferungen - 77485-2020

17/02/2020    S33

Polska-Warszawa: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

2020/S 033-077485

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 40
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Strzelecki
E-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl
Tel.: +48 225595210
Faks: +48 225595203
Adresy internetowe:
Główny adres: www.straz.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stańkowska
E-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl
Tel.: +48 225233310
Faks: +48 225233332
Adresy internetowe:
Główny adres: www.straz.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 miejscowy).

Numer referencyjny: WL.2370.20.2019
II.1.2)Główny kod CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu ratowników zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.

Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 016 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144210 Wozy strażackie
34121000 Autobusy i autokary
34121500 Autokary
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy) zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;

c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w opisie stanowiącym załącznik nr 1 do dokumentacji zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji zamówienia.

Uwaga: szczegóły dotyczące przyznania punktów w kryterium oceny ofert (pkt II.2.5 przedmiotowego ogłoszenia) zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zalecane jest dokładne zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.05.02.00-00-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym –etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko. Pełne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zalecane jest zapoznanie się z niniejszą dokumentacją.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 232-568432
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Scania Polska S.A.
Adres pocztowy: al. Katowicka 316, Stara Wieś
Miejscowość: Nadarzyn
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska
E-mail: scania@scania.pl
Tel.: +48 223560100
Faks: +48 223560101
Adres internetowy: www.scania.com
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 016 260.16 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 016 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w rozdziale IX, X i XI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/straz.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.); dalej: „rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie równocześnie pytań w wersji edytowalnej.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „Procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający działa, jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz odbiorcy wymienionego w załączniku nr 7 do SIWZ

Informacje dotyczące „RODO” zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w rozdziale XXV.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020