Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 77493-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2020/S 033-077493

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavna komisiya po sigurnostta na informatsiyata
Nationaal identificatienummer: 129009087
Postadres: ul. „Kozloduy“ No. 4
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1202
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Milena Stoichkova
E-mail: dksi@dksi.bg
Telefoon: +359 29333683
Fax: +359 29873750

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dksi.bg/bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.dksi.bg/bg/Public+Orders/Current/Orders/ELECTRIC_ENERGY_19_20.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКСИ за обекти, находящи се в градовете София, Монтана, Враца, Шумен и Варна

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО) и с оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за обекти, предоставени в управление на Държавната комисия по сигурността на информацията в София на ул. „Козлодуй“ № 4 и ул. „Париж“ № 11А, Враца, Монтана, Варна и Шумен.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 417 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, гр. Монтана, гр. Враца, гр. Шумен и гр.Варна

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение, избор на координатор на балансираща група, пълно администриране на информационния поток с електроенергийния системен оператор (ЕСО) и с оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за обекти, предоставени в управление на Държавната комисия по сигурността на информацията в София на ул. „Козлодуй“ № 4 и ул. „Париж“ № 11А, Враца, Монтана, Варна и Шумен. С отчитане на възможните сезонни отклонения и отклонения в режима на работа общо прогнозната годишна консумация за обектите на възложителя е 2 188 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 199-482997
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Дог-6
Benaming:

Доставка на електрическа енергия на ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКСИ за обекти находящи се в градовете София, Монтана, Враца, Шумен и Варна

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 113570147
Postadres: ул. „Позитано“ № 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@cez-trade.bg
Telefoon: +359 28959123
Fax: +359 29549382

Internetadres: www.cez-trade.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 417 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2020