Lieferungen - 77532-2020

17/02/2020    S33    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Apparatuur en instrumentarium voor OK

2020/S 033-077532

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 020-043935)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Nationaal identificatienummer: ZNA
Postadres: Leopoldstraat 26
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: De heer Wouter Blondé
E-mail: wouter.blonde@zna.be
Telefoon: +32 30000000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zna.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering pendels PAZA

Referentienummer: 2019/792
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162000 Apparatuur en instrumentarium voor OK
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 020-043935

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De Q&A en bijhorende bijlage zijn beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/792/GN/2019