Lieferungen - 77534-2020

17/02/2020    S33

Nederland-Oirschot: Gasvormige brandstoffen

2020/S 033-077534

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 217-532188)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bizob
Nationaal identificatienummer: 17159755
Postadres: Deken Frankenstraat 3
Plaats: Oirschot
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5688 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Eric Ernst
E-mail: e.ernst@bizob.nl
Telefoon: +31 612962678
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136996

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie Valkenswaard 2020 e.v. – gas

Referentienummer: BIZOB-2019-VAL-EER-00481b
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit de levering van gas voor de afdeling Vastgoed van de gemeente Valkenswaard voor de periode van 3 jaar, met ingang van 1.1.2020 tot en met 31.12.2022 met 1 leverancier. Na afloop van deze 1e contractperiode kan deze opdracht verlengd worden met nog een keer 3 jaar, tot uiterlijk 31.12.2025. Daarna verloopt de overeenkomst van rechtswege.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 217-532188

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

De overeenkomst bestaat uit de levering van gas voor de afdeling Vastgoed van de gemeente Valkenswaard voor de periode van 3 jaar, met ingang van 1.1.2020 tot en met 31.12.2022 met 1 leverancier. Na afloop van deze 1e contractperiode kan deze opdracht verlengd worden met nog een keer 3 jaar, tot uiterlijk 31.12.2025. Daarna verloopt de overeenkomst van rechtswege.

Te lezen:

De overeenkomst bestaat uit de levering van gas voor de afdeling Vastgoed van de gemeente Valkenswaard voor de periode van 3 jaar, met ingang van 1.1.2020 tot en met 31.12.2022 met 1 leverancier. Na afloop van deze 1e contractperiode kan deze opdracht verlengd worden met nog een keer 3 jaar, tot uiterlijk 31.12.2025. Daarna verloopt de overeenkomst van rechtswege.

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Aanvang
In plaats van:
Datum: 01/01/2020
Te lezen:
Datum: 01/04/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/02/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/02/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: