Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77550-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

die Slowakei-Bratislava: Fernwärme

2020/S 033-077550

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 44570783
Postanschrift: Satinského I.7770/1,
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010
Postleitzahl: 811 08
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): František Keruľ
E-Mail: logtrade@logtrade.sk
Telefon: +421 907225966

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nsmas.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10503

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka tepla pre Univerzitnú nemocnicu - Nemocnicu svätého Michala a. s., pracovisko Košice.

Referenznummer der Bekanntmachung: NsvM-2020-NZ-teplo-LVN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09323000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zadávania zákazky je dodávka tepla pre potreby ústredného vykurovania (ÚK) objektu Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s. na Murgašovej ulici v Košiciach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 101 718.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042
Hauptort der Ausführung:

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Murgašova 1, 040 86 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa dodať požadované množstvo tepla na vykurovanie a požaduje zabezpečiť nepretržitú dodávku tepla na ÚK. Služba na dodávku tepla v sebe zahŕňa komplexnú správu a údržbu technologického zariadenia OST.

Dodávka tepla bude zahŕňať:

— Dodávky tepelnej energie pre potreby vykurovania objektov,

— Službu nepretržitej poruchovej služby.

Dodávateľ bude poskytovať komplexnú službu dodávky tepelnej energie bez dodatočnej fakturácie mimo platieb za dodanú tepelnú energiu, ktorá bude meraná.

Ceny a vývoj cien:

Cena za dodávku tepla je schvaľovaná ÚRSO na príslušné kalendárne obdobie, spravidla kalendárny rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je mestskou spoločnosťou so stopercentnou účasťou mesta Košice. Na základe nájomnej zmluvy č. 58/2006 prenajímateľ Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, SLOVENSKÁ REPUBLIKA prenajíma nájomcovi Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, okrem iného, nehnuteľné veci uvedené v článku II. bod 1 za účelom vykonávania podnikateľských aktivít v rozsahu predmetu jeho činností stanovenom v zakladateľskej listine a zápise do obchodného registra Okresného úradu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 3697/V dňa 16.10.1993.

Súčasťou nájomnej zmluvy č. 58/2006 je aj odovzdávacia stanica tepla 901, Tajovského ul., č.s. 2936, uvedená v prílohe č.1 nájomnej zmluvy. Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA vykonáva distribúciu a dodávku tepla na základe Rozhodnutia č. 2006T 0208 (povolenie na výrobu tepla, rozvod tepla) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prostredníctvom tohto systému na území mesta Košice.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení, je lokalita Tajovského Murgašova, v ktorej sa nachádza objekt Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a.s., vymedzeným územím, na ktorom má spoločnosť Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice povinnosť dodávať teplo ako držiteľ licencie.

Univerzitná nemocnica Nemocnica svätého Michala, a.s. je napojená vybudovanou tepelnou prípojkou a OST na sústavu CZT Košice. Tieto tepelno-technické zariadenia má v prenájme, od vlastníka Mesto Košice, spoločnosť Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice a nie je možná distribúcia tepla iným subjektom cez tieto rozvody. To znamená, že za súčasného stavu, dodávku tepla pre Univerzitnú nemocnicu Nemocnicu svätého Michala, a.s. môže zabezpečiť iba Spoločnosť Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Odôvodnenie použitia postupu verejného obstarávania priameho rokovacieho konania, vypracované podľa § 24 ods. 3 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je zverejnené spolu so súvisiacimi dokumentmi v profile verejného obstarávateľa.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
10/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Nationale Identifikationsnummer: 31679692
Postanschrift: Komenského 7
Ort: Košice
NUTS-Code: SK042
Postleitzahl: 040 01
Land: Slowakei
E-Mail: sekretariat@teho.sk
Telefon: +421 556360999

Internet-Adresse: http://www.teho.sk

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 101 718.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 101 718.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zmluva ešte nebola uzatvorená. Výzva na rokovanie o podmienkach zákazky bola uchádzačovi zaslaná 10.2.2020 a samotné rokovanie s vybratým uchádzačom sa uskutoční 12.2.2020 o 11.00 hod.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020