Dienstleistungen - 77586-2020

17/02/2020    S33

България-София: Строителен надзор по време на строителството

2020/S 033-077586

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322915
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Тихомир Христов
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323272
Факс: +359 29310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стр. надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по об. поз., об. поз 1 „Ремонт на контактна мрежа на гари в уч-ка на РП ЕНС — София“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Жп гари в участъка на РП ЕНС София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции.

Ремонт на контактна мрежа на гари в участъка на РП ЕНС — София.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стр. надзор и оценка на съотв. за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по об. поз., об. поз. 1 „Преустройство на контактна мрежа в закрити гари на територията на РП ЕНС — София“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Жп гари на територията на РП ЕНС — София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции.

Преустройство на контактна мрежа в закрити гари на територията на РП ЕНС — София.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор и оценка на съотв. за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по об. поз., обособ. поз. 3 „Ремонт на контактна мрежа на гари в участъка на РП ЕНС — Г. Оряховица“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Жп гари в участъка на РП ЕНС — Г. Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции, ремонт на контактна мрежа на гари в участъка на РП ЕНС — Г. Оряховица

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стр. надзор и оценка на съотв. за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по об. поз., об. поз. 4 „Преустройство на конт. мрежа в закр. гари на територията на РП ЕНС — Г. Оряховица“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Жп гари на територията на РП ЕНС — Г. Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции, преустройство на контактна мрежа в закрити гари на територията на РП ЕНС — Горна Оряховица

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по об. поз., обособ. поз 5 „Ремонт на конт. мрежа на гари в участъка на РП ЕНС — Пловдив“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Жп гари в участъка на РП ЕНС — Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции, ремонт на контактна мрежа на гари в участъка на РП ЕНС — Пловдив

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителен надзор и оценка на съотв. за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по об. поз., об. поз 6 „Преустройство на конт. мрежа в закрити гари на територ. на РП ЕНС — Пловдив“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

Жп гари на територията на РП ЕНС — Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителен надзор и оценка на съответствието за преустройство и ремонт на контактната мрежа на гари и закрити гари по обособени позиции, преустройство на контактна мрежа в закрити гари на територията на РП ЕНС — Пловдив

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
20/07/2020

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2020