Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77608-2020

Submission deadline has been amended by:  133612-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Gutachterische Tätigkeit

2020/S 033-077608

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Stra. Dinicu Golescu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Valentin Florin Trifan, Director Direcția Achiziții
E-Mail: daniela.preda@andnet.ro
Telefon: +40 212643292
Fax: +40 213186662

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089426
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Expertiză tehnică pentru sectorul DN 6, Alexandria-Craiova, km 132-435 – km 185-230

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2020/1978/S/10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71319000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul Contractului de Servicii consta in prestarea serviciilor necesare realizarii unei expertize tehnice pentru sectorul de drum DN 6, Alexandria-Craiova, km 132-435 – km 185-230, precum si analizarea documentației tehnice existente pentru lucrările rămase de executat si întocmirea unui memoriu in care se va detalia modalitatea de aplicare a recomandărilor din expertiza, in conformitate cu aplicabilitatea legislației naționale si europeana in vigoare (norme, normative, standarde etc.), in vederea relicitării lucrărilor ramase de executat.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 232 500.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, jud. Olt si jud. Teleorman.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prestarea serv. necesare realiz. unei expertize tehn. pt. sect. de drum DN6, Alexandria-Craiova, km 132-435 – km 185-230. Princip. activ. care se vor realiza in cadrul contr. de serv. sunt:

— realiz. unei expertize tehn. asupra tuturor lucr. exec., atat la partea de drum, cat si la partea de poduri/pasaje,

—elab. unui raport de expertiza tehn. care va cupr. constatarile, evaluarile si masuratorile lucr. identif. pe amplasament, concluziile si masurile de interventie rez. ca urmare a expertizarii obiectivului, cu prez. de solutii tehnice, insotite de estimari cantitative a lucrarilor de remediere, daca este cazul,

— intocmirea memoriului in care se va detalia modalitatea de aplic. a recomand. din expertiza tehn.

In conf. cu prev. contr., eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contr., se refera la urm., fara a se limita la acestea:

1) ale partilor contractante;

2) schimbarea denumirii si/sau a formei soc., schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3) generate de schimbari legislative/normative/STAS/norme/ordine/instrucţiuni etc.;

4) generate de solicitari ale autorit./entitatilor ce elib. avize/acorduri/autorizatii/permise sau de alte entitati care au atrib. in legatura cu proiectul (MT, instit. centrale si/sau locale, beneficiar etc.);

5) priv. prel. termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (termene intermediare) in cond. in care nu se prelungeste durata contr.;

6) generate de prelungirea duratei contr. (in cazul în care nu este culpa prestatorului);

7) generate de înloc. pers. nominalizat pt. îndeplinirea contr., la care s-au aplicat factorii de ev.;

8) generate de înlocuirea/introducerea subcontr.;

9) generate de înloc. pers. nominaliz. pt. îndepl. contr., la care nu s-au aplicat factori de ev. Modif. vor fi realiz. ulterior semnarii contr., in conf. cu prev. contr., numai in cond. in care acestea nu reprez. modif. substantiale, in sensul prev. art. 221 alin. (7) din L98/2016. Prel. duratei contr. se poate realiza in conf. cu prev. art. 19 din contr. de servicii. Mai multe inf. in contr. Text integral in Anexa nr. 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factor evaluare 2 – experienta detinuta de coordonator echipa. / Gewichtung: 24
Qualitätskriterium - Name: Factor evaluare 3 – planificarea si gestionarea. / Gewichtung: 36
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Reabilitare DN 6, Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132-435 – km 185-230

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Motive de excludere” – pct. A „Motive referitoare la condamnari penale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — sectiunea „Motive de excludere” — pct. B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora [...].

III. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — sectiunea „Motive de excludere” — pct. C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa prezinte: Formularul C „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul din documentatia de atribuire. Formularul C va fi incarcat in SEAP in mod obligatoriu odata cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: in sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, prin actionar sau asociat semn [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Cerinta 2: ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE – sectiunea „Criteriile de selectie” –pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire – Formularul 3B. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile „Motive de excludere”; „Criteriile de selectie” – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului, o singura data, sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta 1: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** cel putin o expertiza tehnica pentru lucrari*** aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene.

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

**) Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

***) Sunt luate in considerare serviciile de expertiza aferente unor lucrari de constructie noua/modernizare/largire/reabilitare.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – sectiunea „Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Criterii de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3B. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiat(e) între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica:

— vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, — vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in acordul de subcontractare si declarat in DUAE,

— vor fi in concordanta cu oferta si

— se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.

In situatia in care subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre beneficiar, contractele de subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care ofertantul desemnat castigator si subcontractantul:

— vor consemna optiunea privind plata directa a subcontractantului,

— vor preciza contul bancar al subcontractantului in care se vor realiza direct platile;

— vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre beneficiar.

Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — sectiunea „Criteriile de selectie” — pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pt. fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor prestate, obiectul expertizei, tipul lucrarilor expertizate, categoria de drum, durata de prestare a serviciilor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei si anume: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Nota 1: AC isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in DUAE.

Nota 2: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP, impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare/etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP, impreuna cu angajamentul ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii,

(c) certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese-verbale de receptie si/sau documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 3: aut. contr. va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) tertul/tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,

(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 „Modul de prezentare a ofertei”, punctul 3 din „Instructiunile catre ofertanti”.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare, observatorii desemnati de A.N.A.P.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Durata contractului este de 90 de zile incepand de la data de incepere a contractului;

2) In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 8.4.2019 si 2.7.2019 publicate. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3);

3) Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download

Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul autoritatii contractante eachizitii.cnadnr.ro

4) Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului;

5) Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016. A se vedea informațiile suplimentare din secțiunea VI.3) de mai sus.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Achiziții – Serviciul Achiziții Produse și Servicii
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: daniela.preda@andnet.ro
Telefon: +40 212643292
Fax: +40 213186662

Internet-Adresse: www.cnadnr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020