Szolgáltatások - 77613-2020

17/02/2020    S33

Magyarország-Székesfehérvár: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 033-077613

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fehérvár Vizilabda Sportegyesület
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32940936
Postai cím: Rákóczi út 8. fsz/31.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi János
E-mail: janek765@gmail.com
Telefon: +36 202946939
Fax: +36 22513497

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fehervarvizilabda.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001651092019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001651092019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet - Kbt. 5. § (2) bekezdés
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csitáry G. Emil Uszoda bővítése - tervezés

Hivatkozási szám: EKR001651092019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda bővítése, a jelenlegi épület szükség szerinti átalakítása, felújítása építési engedélyezési terveinek elkészítése, tervezői művezetés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Székesfehérvár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Előzmények:

Az eredeti uszodai tervek 1985-1990-ben készültek. A terveket generáltervezőként a Középülettervező Vállalat bocsátotta ki, Dobozi Miklós és Mikó László építész tervezők tervei alapján.

Az uszodát 1990-ben adták át, az átadás óta nagyobb felújításon nem esett át, ezért minden szempontból szükségessé vált a korszerűsítés, felújítás.

Az uszoda napi forgalma szükségessé teszi a bővítést.

A tervezési program az öltöző és kiszolgáló rész teljes áttervezését irányozza elő.

1. Bővítési rész:

Megközelítőleg 2000 m2 alapterületű bővítés kerül a projekt keretében megvalósításra.

A meglévő uszoda kapacitásának bővítése érdekében 1 db 50 x 25 m (10 pályás) úszómedence és 1 db tanmedence megépítésére van szükség a szükséges kiszolgáló létesítményekkel.

A 10 pályás medence mélysége 2,00 m, a tanmedence 1,20 m mélységgel készüljön.

A meglévő vízgépészeti berendezésekkel hasonló gépeket kell betervezni, a közművek bekötéseit lehetőség szerint fel kell használni.

Az épület kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az úszómedence mellé kb. 150 fős lelátót kell építeni (3 sor).

2. Meglévő uszoda felújítása:

A Csitáry G. Emil uszoda eredeti terveit a KÖZTI Zrt. készítette. Ezen eredeti tervek felhasználási jogát a a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól kell megvásárolni. A felhasználási jog díját a jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott tervezési díjnak tartalmaznia kell.

Rendelkezésre áll a KÖZTI 2017. július 5-i felújítási és energetikai terve, melyet az ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplők részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát. A terv felhasználható, de nem kötelező minden elemét átvenni.

Előzetes tervek alapján a gépészeti szinten „A-H és 11-14” raszterek között ún. szauna-varázs kialakítását terveztük, átgondolandó, hogy a jelenleg egy szinttel efölött lévő öltözők ide kerülnének. A látogatók ezen a szinten a bejáraton keresztül jönnének be és itt történne az öltözködés. Födém átvágással vagy egyéb megoldással új lépcső-lift kialakítással jutnának az uszoda térbe.

A felszabadult helyre kerül a „szauna-varázs”, míg a kétnemű vizesblokk a helyén marad.

Új gazdasági-szerviz bejáró kialakítása: az ajánlatkérő javaslata az épület Ék-i oldalán a rézsű megbontásával új szerviz-bejáró kialakításával.

Munkarészek:

1. Koncepcióterv készítése

Egyeztetés szakhatóságokkal, főépítésszel a tervezési program alapján. Vázlattervi szintű alaprajzok, metszetek, tömegvázlat, beépítési terv készítése M=l:200 léptékben

2. Építési engedélyezési terv készítése és a hatósághoz történő benyújtása, jogerős építési engedély megszerzése

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint meghatározott, építési engedély dokumentáció építészeti munkarészének megfelelő műszaki tartalommal, valamint az érintett hatóságokkal történő előzetes egyeztetések.

— Szakhatósági hozzájárulások, engedélyek megszerzésében való közreműködés – Műszaki leírások

— Műszaki tervek M=I:IOO léptékben

A tervkészítés során szükségessé váló szakhatósági, közmű szolgáltatói és egyéb egyeztetések lefolytatása, kezelői nyilatkozatok, tulajdoni lap beszerzése, szükség esetén a szakhatósági hozzájárulások megkérése a tervező feladata.

3. Tervezői művezetés (a kivitelezési projekt megvalósítása esetén)

A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetést készít, amelynek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tervezés költségeire is ki kell terjednie.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2) A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakemberek szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.1) A III.1.3) M/2.1) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2) A III.1.3) M/2.2) pont tekintetében bemutatott szakember T szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3) A III.1.3) M/2.3) pont tekintetében bemutatott szakember G szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 15
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A II.2.5) szerinti ár kritérium: 1. szempont: Ajánlati ár összesen (nettó Ft), súlyszám: 15

1.1. alszempont: A tervezési munkára vonatkozó ajánlati ár összesen (nettó Ft), súlyszám: 12

1.2. alszempont: A tervezői művezetés díja (nettó Ft), súlyszám: 3

2) A II.2.7) pontban közölt időtartam a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ("Korm. rendelet") 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Korm. rendelet 3-4. és 5-6. §-a szerint előzetesen a Korm. rendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum ("EEKD") benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja.

Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Korm. rendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.

A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlatkérő kéri az EEKD II. rész D.pontjának kitöltését.

A Korm. rendelet 13.§-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

Alkalmas az ajánlattevő, ha szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján).

Igazolás:

A Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 1.§ (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy az ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

A Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést az alábbiak szerint kell igazolni:

M/1) Az alkalmasságot a Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés szerint kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható kell legyen),

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),

— a teljesítés helyét,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.

M/2) Az alkalmasságot a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolni.

A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó:

— A szakember végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, feltéve, hogy a szakember nem rendelkezik a vonatkozásában releváns tervezői jogosultsággal. Ebben az esetben az ajánlatkérő a szakmai önéletrajzban megadott adatok (jogosultság nyilvántartási száma és megszerzésének (névjegyzékbe vételének) időpontja) alapján a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara elektronikus nyilvántartásában,

— Az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a hivatkozott munka/projekt megnevezését, szakember által ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését (amelyből a szakember vonatkozásában releváns jogosultság megszerzéséhez szükséges releváns szakmai gyakorlati időt egyértelműen megállapítható), továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év, hónap). Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe, továbbá az adott szakmai tapasztalat kezdő és befejező hónapja beleszámít az adott szakmai tapasztalat időtartamába. A szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező tervezési munka teljesítése során É, illetve T tervezői pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6) bekezdés szerint együttesen megfelelhetnek.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdése szerint is igazolhatja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben (azaz 60 hónapban) rendelkezik legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, közösségi funkciójú, összesen legalább 1200 m2 alapterületű, a magasépítés körébe tartó építmény koncepciótervének és jogerős építési engedélyezési terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 6 év) alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi tervező szakemberekkel:

2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 2. pont].

2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T (Tartószerkezeti tervezési szakterület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 30. pont].

2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 32. pont].

Ugyanazon szakember valamennyi alszempont (tervezői jogosultság) vonatkozásában is megjelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei: az ajánlatkérő késedelmes teljesítési, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért érvényesíthet a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint.

Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételei:

Az ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására nem ad lehetőséget. Az esedékes ellenszolgáltatást ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerűen kiállított számlája alapján, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés szerint, átutalással fizeti meg. Fizetési határidő a számla kiállításától számított 30 nap.

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatban hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire.

Az ellenszolgáltatás megfizetésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetek tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/03/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/03/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő („AK”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő(„AT”) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

2) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti Információkat.

5) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.

6) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.

7) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet(a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.

8) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfelelően a benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.

9) AK a III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményt és annak előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

10) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

11) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok AK számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatok felbontásáról az EKR rendszer által automatikusan generált jegyzőkönyvet AK a bontástól számított öt napon belül megküldi valamennyi AT-nek.

12) Az ajánlatkérő helyszíni bejárási lehetőséget biztosít, melynek időpontja és helyszíne: 2020. február 25., 9:00 óra, Székesfehérvár, Csitáry G. Emil uszoda (8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca). Az érdeklődő gazdasági szereplők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően, kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel.

13) FAKSZ: dr. Perczel Zsófia (lajstromszám: 00174).

(Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ a Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

(Folytatás VI.3) pontból:)

14) A II.2.5) pontban meghatározott 2) szempont (A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakemberek szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)) esetén az ajánlatkérő a 120 hónap és annál kedvezőbb megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja.

15) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.

16) A módszer(ek) meghatározása, amellyel ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1) szempont (Ár szempont) alszempontjai esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével kap pontot.

A 2) szempont alszempontjai esetén azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési alszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap) tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (120 hónap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső érték (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet alkalmazásával kerül pontozásra.

17) A nyertes ajánlattevő által a jelen felhívás III.1.3) pont M/2) alszempontjai szerint megnevezett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkezniük kell a vonatkozásukban megadott, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É, T, illetve G szakterületi jelölésű felelős tervezői jogosultsággal. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a megjelölt szakember a jogosultsággal a szerződéskötés időpontjára nem rendelkezik, az a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül. Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, vagy ennél korábbi jogszabály szerinti szakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, úgy az Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján - egyenértékű jogosultsággal kell az érintett szakembernek rendelkeznie (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 47. § (4) bekezdés figyelembevételével).

18) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tervezői művezetésre vonatkozó szerződés feltételesen kerül kiírásra, a szerződés kizárólag a tervezési munka alapján megvalósuló építőipari kivitelezői tevékenység megkezdésének napján és csak akkor lép hatályba, ha a megbízási díjra az ajánlatkérő részére biztosított támogatásból a fedezet rendelkezésre áll.

19) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás egy műszaki-gazdasági egységet képez.

20) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/02/2020