Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77624-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Sosnowiec: Gebäudereinigung

2020/S 033-077624

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu
Postanschrift: ul. Partyzantów 1
Ort: Sosnowiec
NUTS-Code: PL22B
Postleitzahl: 41-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Solarz
E-Mail: zap_sosnowiec@zus.pl
Telefon: +48 323683203
Fax: +48 323683399

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zus.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zus.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ubezpieczenia społeczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych ZUS/O Sosnowiec oraz podległych Inspektoratów

Referenznummer der Bekanntmachung: 380000/271/04/2019-ZAP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych dla oddziału ZUS w Sosnowcu i podległych Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w oddziale z podziałem na dwie części:

Część I – Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w oddziale.

Część II – Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości w obiektach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 328 392.11 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I Oddział

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200
90919200
90911300
90914000
90610000
90620000
98310000
77211500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
Hauptort der Ausführung:

Część I – Oddział Sosnowiec, obejmuje:

— budynek (A) przy ul. 1-go Maja 25 w Sosnowcu, POLSKA,

— dwa budynki (B i C) przy ul. Partyzantów 1 w Sosnowcu, POLSKA,

— przewiązki pomiędzy budynkami.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w oddziale.

Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:

1) powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 9 893,30 m2;

2) powierzchnia zewnętrzna utwardzona (terenu): 4 508,37 m2;

3) powierzchnia zewnętrzna zielona: 1 528,00 m2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II Inspektoraty

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90919200
90911300
90914000
90610000
90620000
77211500
77314100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
Hauptort der Ausführung:

Część II – Inspektoraty obejmuje:

— budynek I/ZUS w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 48, POLSKA,

— budynek I/ZUS w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274, POLSKA,

— budynek I/ZUS w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 2, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych inspektoratów Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości.

Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:

1. powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 6 296,67 m2;

2. powierzchnia zewnętrzna utwardzona (terenu): 5 252,01 m2;

3. powierzchnia zewnętrzna zielona: 4 036,48 m2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje w sposób należyty:

Dla Części I:

Co najmniej 2 usługi (kontrakty), świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające na sprzątaniu wewnątrz budynków użyteczności publicznej* o powierzchni nie mniejszej niż 8 000,00 m2, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.

Dla Części II:

Co najmniej 2 usługi (kontrakty), świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające na sprzątaniu wewnątrz budynków użyteczności publicznej* o powierzchni nie mniejszej niż 5 000,00 m2, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.

W przypadku składania oferty łącznej na Części I i II:

Co najmniej 2 usługi (konytrakty), świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające na sprzątaniu wewnątrz budynków użyteczności publicznej* o powierzchni nie mniejszej niż 14 000,00 m2, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane (lub są wykonywane), oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.

* przez „budynki użyteczności publicznej” – należy rozumieć obiekty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1065). tj. „budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny” – z wyłączeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów itp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunku realizacji zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 200-486090
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec,

POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Styczeń 2022

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, w godz. 8:00–14:00, upoważniony jest – Sebastian Solarz, wieloosobowe stanowisko ds. Zamówień Publicznych, tel. 32 368-32-03, e-mail: zap_sosnowiec@zus.pl.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020