Dienstleistungen - 77630-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Mirsk: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 033-077630

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta i Gminy Mirsk
Postanschrift: Plac Wolności 39
Ort: Mirsk
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-630
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Jaszczyszyn
E-Mail: rodo@mirsk.pl
Telefon: +48 756222169

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mirsk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.mirsk.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Mirsk

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, z terenu gminy Mirsk w okresie od 1.4.2020 r. do 31.3.2021 r.

— Na terenie gminy obowiązuje system mieszany, tj. workowo-pojemnikowej zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca w ilość w jakiej właściciel wystawi odpady nie więcej jednak niż 3 worki na każdą frakcję odpadów, z wyjątkiem worków na metale i tworzywa sztuczne, które Wykonawca zapewnia do 31.8.2020 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 397 093.40 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Charakterystyka gminy Mirsk.

1. Powierzchnia oraz ukształtowanie terenu gminy.

Gmina Mirsk położona jest w powiecie lwóweckim, w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Powierzchnia gminy to 186,6 km2. Jest to gmina miejsko-wiejska, w skład której wchodzi miasto Mirsk oraz 17 sołectw: Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów wraz z przysiółkami (Augustów, Wola Augustowska, Giebułtówek, Giebułtów Bloki), Gierczyn, Grudza, Kamień, Karłowiec, Kłopotnica, Kotlina, Krobica (Rozdroże Izerskie, Stóg Izerski, Chatka Górzystów) Kwieciszowice, Mlądz, Mroczkowice, Orłowice, Proszowa, Przecznica, Rębiszów. Najwyżej położoną część gminy stanowi Stóg Izerski 1 105 m n.p.m, gdzie znajduje się schronisko.

Na terenie gminy znajduje się ok. 2 100 punktów adresowych.

Ukształtowanie terenu w rejonie Mirska (kotlina u stóp gór), duże różnice wysokości oraz wąskie drogi sprawiają, że na terenie gminy znajdują się gospodarstwa domowe, do których utrudniony jest dojazd pojazdem przeznaczonym do odbierania odpadów komunalnych.

2. Liczba mieszkańców.

Na dzień 21.11.2019 r. w gminie zameldowanych na pobyt stały i czasowy było 8 270 osób (liczba mieszkańców miasta – 3 665, liczba mieszkańców wsi – 4 605). Na dzień 21.11.2019 r. zostało złożonych 2 650 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałych, na które zostały złożone ww. deklaracje na terenie gminy jest 192.

Przedstawione powyżej dane o ilości nieruchomości mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub ich wyludnienia.

3. Rodzaje oraz ilości odebranych odpadów z terenu gminy Mirsk w okresie od stycznia do października 2019 r.:

— styczeń – grudzień 2019 rok:

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 200301) – 1 161,11 Mg,

— opakowania ze szkła (kod 150107) – 230,48 Mg,

— opakowania z papieru i tektury (kod 150101) – 19,00 Mg,

— zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06) – 136,36 Mg,

— odpady ulegające biodegradacji (kod 200201) – 355,96 Mg,

— zużyte opony (kod 160103) – 13,94 Mg,

— odpady wielkogabarytowe (kod 200307) – 13,92 Mg,

— inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 200203) – 159,40 Mg,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 160214) – 11,64,

— gruz (kod 170107) — 40,36 Mg,

— żużle i popioły (kod 100101) — 16,84 Mg,

— budowlane (kod 170101) – 211,22 Mg,

— AGD (kod 200136) – 46,34 Mg.

Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Przedstawiona powyżej ilość może ulec zmianie w wyniku ograniczenia bądź zwiększenia wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy oraz w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Z tytułu różnic w ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują (stale lub sezonowo) i nie zamieszkują mieszkańcy, w tym z gospodarstw, do których utrudniony jest dojazd pojazdem przeznaczonym do odbierania odpadów komunalnych.

Szacunkowa (prognozowana) ilość odpadów komunalnych ogółem objętych przedmiotem zamówienia w stosunku całego roku: 2 500 Mg +/- 2,5 %.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie zawodowe / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 397 093.40 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2020
Ende: 31/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.9.1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019.2010), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm...).

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) informacje o nadanym numerze rejestrowym w zakresie posiadanego wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z podaniem numeru rejestrowego,

c) zezwolenie właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na transport i zbieranie odpadów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kopię dokumentu (polisy OC) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą jak 100 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. dysponują lub będą dysponowali niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj. co najmniej:

1. 2 pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),

2. 2 pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

3. 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

4. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywaniem i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych.

5. Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu gminy Mirsk były na bieżąco odbierane i zagospodarowywane.

6. Dysponowania bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z § 2 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

7. Dysponowania na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający musi zagwarantować ciągłość odbioru odpadów ponieważ zobowiązuje go do tego ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.). Natomiast czas jaki był potrzebny do wprowadzenia nowelizacji ustawy okazał się niewystarczający (przygotowanie szczegółowego opisu zamówienia w zakresie odnoszącym się do wyczerpującego wskazania przedmiotu zamówienia, stawek za odpady, przygotowania i wdrożenia uchwał oraz prace legislacyjne). Obecna umowa obowiązuje do dnia 31.3.2020 r., a Zamawiający nie może dopuścić do zaniechania bądź nieterminowego odbioru ponieważ skutki takiego działania mogłyby mieć poważny charakter dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, ochrony środowiska jak i szeroko pojętego interesu społecznego. Rynek odbiorców odpadów skupia jedynie profesjonalne podmioty, dla których przygotowanie oferty nie jest nadto czasochłonne, a działanie taki nie wpłynie na tryb konkurencyjności.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 30 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2020
Ortszeit: 11:15
Ort:

Urząd Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, POLSKA, pokój 12.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoba prowadząca postępowanie przetargowe:

podinsp.. ds. ochr. dan. osob. i zam. pub.:

Alicja Jaszczyszyn

e-mail: rodo@mirsk.pl.

Osoba udzielająca wyjaśnień i informacji w sprawie przedm. zam.:

spec. ds. gosp. odpadami i nieruch. kom.:

Sylwia Grzesik

e-mail: odpady@mirsk.pl.

Osoba upoważniona do potwierdzania wpływu dokumentów:

sekretariat — Urszula Subocz

tel. 75 6470440

e-mail: gmina@mirsk.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Styczeń 2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020