Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77688-2020

Submission deadline has been amended by:  144358-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Stalowa Wola: Dienstleistungen im Gartenbau

2020/S 033-077688

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych
Nationale Identifikationsnummer: 8652572459
Postanschrift: al. Jana Pawła II 25 A
Ort: Stalowa Wola
NUTS-Code: PL824
Postleitzahl: 37-450
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dariusz Hofman
E-Mail: dhofman@stalowawola.pl
Telefon: +48 158479313

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1660

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1660
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP – II.271.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77340000
77310000
77314100
77313000
77211500
77231000
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824
Hauptort der Ausführung:

Stalowa Wola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli.

2. Zasadniczy zakres robót obejmuje:

1) kompleksowe utrzymanie trawników (koszenie, nawożenie, grabienie, renowację);

2) obsadzanie kwietników sezonowych, figur i wież kwiatowych, waz oraz skrzynek

kwiatowych (tworzenie kompozycji ozdobnych) i ich całoroczną pielęgnację;

3) pielęgnację bylin. róż. skupin krzewów;

4) cięcia formujące i pielęgnację żywopłotów;

5) usuwanie drzew w obszarach zurbanizowanych, frezowanie pni po usuniętych

drzewach;

6) kształtowanie koron drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew (w tym sanitarne i

prześwietlające, korygujące, techniczne);

7) formowanie krzewów;

8) zakładanie nowych terenów zieleni;

9) wykonywanie nasadzeń nowych drzew i krzewów wraz z ich całoroczną pielęgnacją;

10) utrzymaniu czystości na terenach zieleni;

11) utrzymanie lasu komunalnego w ramach prowadzonej planowej gospodarki leśnej obejmującej m.in. wykonywanie zalesień, czyszczeń, trzebieży, melioracji

agrotechnicznych, pielęgnacji upraw.

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w przedmiarze usług/robót stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.

4. Uzupełnieniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia są:

— charakterystyka terenów zieleni wraz z wykazami trawników z określeniem krotności ich koszenia,

— zasady realizacji zamówienia" określające wymagane standardy i metody wykonywania robót pielęgnacyjnych pozwalające na uzyskanie właściwego poziomu usług świadczonych w ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli.

5. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych – przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne nie wpłyną w żaden sposób na warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych w Stalowej Woli.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. wystąpienia nagłej konieczności wykoszenia któregokolwiek z trawników (np. przed uroczystościami religijnymi, czy też z okazji świąt państwowych, lub też w przypadku innych imprez: sportowych, rekreacyjnych, czy kulturalnych) oraz interwencji w postaci wycięcia drzewa czy prześwietlenia korony drzewa, także w przypadku nagłego silnego zaśmiecenia jakiekolwiek z terenów zieleni, placów, czy alejek (np. po imprezie sportowej, rekreacyjnej, czy kulturalnej) i związanej z tym konieczności ich natychmiastowego oczyszczenia, Wykonawca winien pozostać do dyspozycji Zamawiającego, czyli podjęcia tej czynności minimum w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji. Termin wykonania zamówienia (czas podjęcia interwencji), o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert (kryterium – czas reakcji – Kc).

7. Wykonawca winien udzielić gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów w wymiarze minimum 12 miesięcy, licząc od daty odbioru usługi. Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 24 miesiące będą traktowane przy ocenie ofert jakby miały 24 miesiące gwarancji. Okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, o którym mowa w niniejszym punkcie stanowi pozacenowe kryterium oceny (kryterium – okres gwarancji – Kg).

8. Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności:

Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za:

— Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za koszenie, sprzątanie oraz pielęgnację kwietników sezonowych.

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.

2) Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1 w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czyn

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji, o którym mowa w rozdziale III pkt 6 SIWZ / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który wypełni przesłanki wskazane w art 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 oraz 8 ustawy Pzp. Procedura będzie prowadzona w trybie art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:

1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 10 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zał. nr 4;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5;

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 6.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca winien wykonać 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem tj.

— 2 usługi w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zieleni, która obejmowała pielęgnację trawników, obsadzaniu kwietników, usuwaniu drzew w obszarach zurbanizowanych, formowanie i pielęgnacja bylin, drzew i krzewów na obszarze zurbanizowanym o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każda.

lub

— 2 usługi związane z gospodarką komunalną o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każda, których celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierowniczą ze strony Wykonawcy, posiadającą wyższe wykształcenie kierunkowe (ogrodnicze/ architektura krajobrazu/ kształtowanie terenów zieleni lub rolnicze) oraz minimum 2 letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu wykonywania prac ogrodniczych.

lub

— 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierowniczą ze strony Wykonawcy, posiadającą wyższe wykształcenie i kwalifikacje (ogrodnicze/ architektura krajobrazu/ kształtowanie terenów zieleni lub rolnicze) oraz Certyfikowanego Specjalisty Trenów Zieleni.

c) Wykonawca winien dysponować sprzętem:

— kosiarki mechaniczne spalinowe – 4 szt.,

— wykaszarki (kosy) spalinowe – 5 szt.,

— piły motorowe – 2 szt.,

— beczka do transportu wody – 1 szt.,

— opryskiwacz – 1 szt.,

— ciągnik z przyczepą – 1 szt..

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i stanowi załącznik do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP lub adres e-mailowy, na którym...

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 25.3.2020 r., do godziny 9:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.), tj.:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 69 1020 4391 0000 6602 0196 0921 – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli”.

3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający – Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola.

4. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu – Stalowowolskiemu Centrum Usług Wspólnych, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

5. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez Wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) do 20 % wartości zamówienia w zakresie:

1) usługi ogrodnicze:

1. na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) formularz ofertowy;

2) formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ;

3) dowód wniesienia wadium.

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

2) jednolity europejski dokument zamówienia – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę;

3) jednolity europejski dokument zamówienia – wypełniony i podpisany przez podmiot oddający zasoby – jeżeli dotyczy.

W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z nr 50, poz. 331 ze zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przedkłada:

1) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: urzad Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020