Dienstleistungen - 77696-2020

Submission deadline has been amended by:  180506-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2020/S 033-077696

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národné centrum zdravotníckych informácií
Nationale Identifikationsnummer: 00165387
Postanschrift: Lazaretská 26
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 811 09
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Kavčiaková
E-Mail: nczisk@nczisk.sk
Telefon: +421 243412090
Fax: +421 243412094

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://nczisk.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://nczisk.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6183/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6183/summary//
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: štátna príspevková organizácia - právnická osoba podľa §7 ods. 1 písm. d)
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky Informačného systému JRUZ (ďalej len IS) na základe dohodnutých cieľových úrovni podporných služieb (ServiceLevelTarget SLT)

Podporné služby zahrnuté do mesačného paušálu:

1. Servisná podpora Správa Incidentov/Problémov

2. Upgrade/Update vyplývajúci zo servisnej podpory

3. Prevádzková podpora Konzultácia

4. Prevádzková podpora Administrácia

5. Reporting / Hodnotenie

Podporné služby nezahrnuté do mesačného paušálu

1. Prevádzková podpora Školenie

2. Zmenová podpora Správa zmien, Upgrade / Update

3. Prevádzková podpora - Profylaktika

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 331 250.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50324100 Systemwartung
72210000 Programmierung von Softwarepaketen
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72212180 Entwicklung von Medizinsoftware
72212211 Entwicklung von Software für den Plattformenverbund
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb ktoré pozostávajú zo:

Podporné služby zahrnuté do mesačného paušálu:

1. Servisná podpora Správa Incidentov/Problémov

2. Upgrade/Update vyplývajúci zo servisnej podpory

3. Prevádzková podpora Konzultácia

4. Prevádzková podpora Administrácia

5. Reporting / Hodnotenie

Podporné služby nezahrnuté do mesačného paušálu

1. Prevádzková podpora Školenie

2. Zmenová podpora Správa zmien, Upgrade / Update

3. Prevádzková podpora - Profylaktika

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 331 250.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Termín plnenia predmetu zmluvy je 60 mesiacov s právom opcie predĺženia zmluvy o ďalších 60 mesiacov. Bližšie podrobnosti týkajúce sa plnenia predmetu zákazky sú uvedené v časti B 3 Obchodné podmienky.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.

Pri rozhodovaní o nerozdelení zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na technickú časť infraštruktúry a ich vzájomnú interoperabilitu a kompatibilitu (schopnosť dodávaných tovarov vzájomne spolupracovať medzi sebou i existujúcim vybavením a dosiahnuť vzájomnú súčinnosť), ako aj vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:

Zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod. a taktiež dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.

Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky nadmerne technicky náročnou, drahou a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.

Verejný obstarávateľ umožní záujemcom nahliadnutie do dokumentácie diela Informačného systému JRUZ a sprístupní dokumentáciu v rozsahu nevyhnutne potrebnom k vypracovaniu ponuky na predmet zákazky Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ.

Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady bez projektovej dokumentácie k dielu JRUZ vo svojom profile zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie ako aj v elektronickom systéme Josephine.

Záujemca požiada o umožnenie nahliadnutia do dokumentácie, pričom neoddeliteľnou súčasťou žiadosti bude podpísaná dohoda o zachovávaní mlčanlivosti, doručená v 1 originálnom vyhotovení v elektronickom formáte vydaného pomocou zaručenej konverzie, prostredníctvom systému Josephine.

Verejný obstarávateľ po doručení dohody verejnému obstarávateľovi sprístupní záujemcovi úplnú dokumentáciu k dielu a to nahliadnutím do dokumentácie v sídle verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zverejní dohodu o zachovávaní mlčanlivosti vo svojom profile zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie po ukončení procesu verejného obstarávania.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona a spôsobu ich preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona účinné od 1.12.2019.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:

— výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

— potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

— výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.

Upozornenie:

Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

2.1 V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky za obdobie min. posledných 3 kalendárnych rokov resp. za roky, v závislosti od zriadenia bankového účtu. Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) podľa bodu 2.2. tohto oddielu súťažných podkladov.

2.2..podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky vo výške 1 500 000 EUR.

Podrobné určenie splnenia podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch A3 - podmienky účasti

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam poskytnutých služieb za posledných 5 rokov (60 mesiacov) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

3.1. Uchádzač predloží zoznam služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky (uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období dodal a poskytol pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov.

V prípade, že uchádzač poskytoval služby pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov podľa tohto zákona, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname dodávok.

3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3.3.podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v nadväznosti na § 35 ZVO.

Verejný obstarávateľ predĺžil v súlade s ustanoveniami §34 ods.2 zákona oprávnené obdobie referencií z 3 na 5 rokov pre rozšírenie hospodárskej súťaže, a to so zohľadnením stavu na relevantnom trhu.

Podrobné určenie splnenia podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch A3 - podmienky účasti

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 240-589006
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26

811 09 Bratislava, SLOVENSKO

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: V zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uchádzač nie je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2, akými sú:

— výpisy z OR SR, alebo ŽR SR

— potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení

— potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu

2) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 Zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.

3) Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o VO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na žiadosť aj po uvedenej lehote, ale v takom prípade zváži predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

4) Doručovanie podaní - v IS Josephine sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

5) Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v ods. III.1) predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Podrobnosti o možnosti predbežne nahradiť doklady JED-om sú uvedené v súťažných podkladoch. Umožňuje sa vyplniť globálny údaj.

6) Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.

7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre 1 člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejného obstarávania a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní.

8) Záujemca predkladá ponuku elektronicky do virtuálneho priestoru zákazky v Josephine. Podrobné informácie určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom sú uvedené v súťažných podkladoch.

9) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia výšku PHZ.

10) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020