Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77698-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Połczyn-Zdrój: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 033-077698

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Połczyn
Nationale Identifikationsnummer: 330044281
Postanschrift: ul. Szczecinecka 12
Ort: Połczyn-Zdrój
NUTS-Code: PL427
Postleitzahl: 78-320
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nadleśnictwo Połczyn – Bartłomiej Troczyński
E-Mail: polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl
Telefon: +48 943662230

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Połczyn
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna, leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Połczyn w roku 2020 – Gospodarka łąkowo-rolna i łowiecka

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.1.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowieckiej, do wykonania na terenie

Nadleśnictwa Połczyn w roku 2020. Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowieckiej wynikające z zał. nr 3 do SIWZ – rozmiar prac wg czynności. Zakresy rzeczowe zestawione w zał. nr 3 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne zostały opisane w zał. nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał. nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, gdyż jest to część pozostała z poprzedniego postępowania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 818 564.49 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77600000
77210000
77231000
77230000
77211600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji będzie teren administracyjny Nadleśnictwa Połczyn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowieckiej, do wykonania na terenie

Nadleśnictwa Połczyn w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i łowieckiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ – rozmiar prac wg czynności, Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3 mają charakter szacunkowy. Szczegółowy

Opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, gdyż jest to część pozostała z poprzedniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie była oznaczona jako część („pakiet”) nr 7 – Gospodarka łąkowo-rolna i łowiecka (OHZ). Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia będzie się odbywała na obszarze obwodów łowieckich administrowanych przez Nadleśnictwo Połczyn (OHZ 100 i 131) („obszar realizacji pakietu”). Wskazana w

załączniku nr 3 lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt 1, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to obszar realizacji pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną lub np. wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej (epizootia, obszar zapowietrzony itp.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na obszarze realizacji pakietu (w tym również w lokalizacjach na obszarze realizacji pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na obszarze realizacji pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym obszarze realizacji pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na obszarze realizacji pakietu. W przypadku wystąpienia sytuacji administracyjnego zakazu organizowania polowań strony zamówienia nie będą od siebie domagały się odszkodowań. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 77200000-2 Usługi leśnictwa, 77211600-8 Sadzenie drzew, 77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa, 77231000-8 Usługi gospodarki leśnej, 77100000-1 Usługi rolnicze, 77600000-6 Usługi myśliwskie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 818 564.49 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 70 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej, na kwotę nie mniejszą niż 280 000,00 PLN brutto. Za prace z zakresu gospodarki łowieckiej Zamawiający uznaje prace polegające na zagospodarowaniu obwodu łowieckiego, a w szczególności: zabezpieczeniu upraw rolnych, uprawie poletek, zagospodarowaniu łąk, obsłudze polowań zbiorowych.

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować

a) co najmniej 1 specjalistyczną przyczepę do transportu tusz pozyskanej zwierzyny;

b) co najmniej 2 samochody terenowe;

c) co najmniej 1 ciągnik z przyczepą;

d) co najmniej 2 rozrzutniki do nawozu, w tym 1 do nawozów mineralnych;

e) co najmniej 1 pług rolniczy, co najmniej dwuskibowy;

f) co najmniej 2 brony, w tym 1 bronę talerzową;

g) co najmniej 1 siewnik do nasion;

i) co najmniej 1 kosiarkę rotacyjną agregowaną z ciągnikiem;

j) co najmniej 1 opryskiwacz ciągnikowy.

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadająca odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin;

b) co najmniej 1 osobą, posiadającą dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych w kategorii T lub B+E.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Terminy realizacji wykonywania poszczególnych prac w każdym zadaniu będą określone w zleceniach sporządzonych przez przedstawicieli Zamawiającego.

2) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego.

3) Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu zlecenia lub części przedmiotu zlecenia, na podstawie faktury.

4) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 z 26.6.1974 r. Kodeks pracy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Sala narad w siedzibie tymczasowej Nadleśnictwa Połczyn, ul. Piwna 6, 78-320 Połczyn-Zdrój, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Szacunkowa całkowita wart. zam. jest sumą: zamówienia podstawowego (wart. zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wys. do 50 %zamówienia podstawowego.

2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykon. będzie obowiązany przedstawić następ. oświadczenia i dokumenty:

— oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ,

— odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o:

(a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

(b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

(c) braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp;

(d) braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

(e) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4) Na potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 500 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

7) Przed zawarciem umowy Wykon. zobowiązany jest do przedłożenia m.in. polisy OC dot. działalności objętej przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 200 000 PLN.

8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postęp.

9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10) Oferta w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego (adres w sekcji I ogłoszenia).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020