Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77699-2020

Submission deadline has been amended by:  133703-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Breslau: Internetdienste

2020/S 033-077699

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Namysłowska 8
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514
Postleitzahl: 50-304
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Anuszkiewicz, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Sekcja Zamówień i Kontroli, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV piętro
E-Mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl
Telefon: +48 717779093

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.cui.wroclaw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020

Referenznummer der Bekanntmachung: CUI-ZZ.3201.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72400000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez Jednostki wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował gotową platformą do której udzieli licencji na korzystanie bez konieczności dostosowania jej do przepisów ustawy Pzp, wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych lub programistycznych, umożliwiających realizację postępowań w trybach określonych ustawą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80500000
72611000
48490000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej.

Usługi dostępu (udzielenie uprawnienia do korzystania) do zewnętrznej platformy zakupowej (zwanej dalej także platformą lub aplikacją), umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez jednostki wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Zamawiający może zapewnić jednoczesne korzystanie z platformy nie więcej niż 50 jednostkom, w tym Urzędowi Miejskiemu Wrocławia oraz podmiotom wymienionym na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocław pod adresem http://bip.um.wroc.pl/artykul/159/39137/jednostki-budzetowe-gminy. Do zakresu tego nie wlicza się Spółek Miejskich wskazanych pod adresem http://bip.um.wroc.pl/artykuly/160/spolki-gminy-wroclaw. Jednostki będą uprawnione do korzystania z platformy na podstawie umów wykonawczych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował gotową platformą, do której udzieli licencji na korzystanie bez konieczności dostosowania jej do przepisów ustawy Pzp, wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych lub programistycznych, umożliwiających realizację postępowań w trybach określonych ustawą.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

3.4. Umowa ramowa.

3.4.1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z 1 Wykonawcą.

3.4.2. W ramach umowy ramowej Zamawiający określił warunki i zasady realizacji dotyczące zamówień szczegółowych, tj. umów wykonawczych.

3.4.3. Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotowy w ramach umowy wykonawczej będzie zawierać wybrane, wg potrzeb jednostek, pakiety wskazane w formularzu ofertowym.

3.4.4. Rzeczywiste udzielanie zamówień, nastąpi na podstawie odrębnych umów wykonawczych, przygotowanych na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej. Umowy wykonawcze będą zawierane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.

3.4.5. Zamawiający zastrzega sobie, że zawarcie umowy wykonawczej jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach umów wykonawczych uzależnione jest od faktycznych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak zamówień szczegółowych (umów wykonawczych) w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.11. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania jako kluczowa część zamówienia udostępnienie narzędzia (platformy), które będzie wykorzystywane do realizacji umowy (art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

3.12. Wymagania w zakresie zatrudnienia:

1. Zamawiający wymaga (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), aby czynności w ramach wsparcia technicznego (helpdesk) wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy (podwykonawców).

2. 2. Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

3. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.13. Wytyczne dotyczące podpisania umowy przetwarzania danych osobowych:

1. Zamawiający będzie wymagał, na etapie podpisywania każdej z umów wykonawczych, aby Wykonawca podpisał również umowę przetwarzania danych osobowych (PDO).

2. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do projektu umowy ramowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność umożliwiająca udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność umożliwiająca zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalność umożliwiająca integrację platformy z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w platformie / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Środki techniczne i organizacyjne Wykonawcy spełniające wymagania art. 28 RODO / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Aktywizacja osób niepełnosprawnych / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena za opłatę aktywacyjną / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Cena za przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 1 / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 2 / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 3 / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 4 / Gewichtung: 15
Kostenkriterium - Name: Cena za pakiet nr 5 / Gewichtung: 5
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca musi złożyć wraz ofertą wypełniony:

— zał. nr 9 do SIWZ – wykaz funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w platformie,

— zał. nr 10 do SIWZ – ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane (procesora).

Ww. dokumenty będą podlegały ocenie w ramach kryterium oceny ofert określonego w rozdz. 13 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

5.2.3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy:

1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej 20 usług, z których każda polegała (łącznie: lit. a do c) na:

a) świadczeniu usługi dostępu do platformy zakupowej służącej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy Pzp, działającej on-line (poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarką internetową),

b) świadczeniu usług wsparcia technicznego w okresie trwania umowy,

c) przeprowadzeniu szkolenia praktycznego w zakresie obsługi platformy zakupowej.

Uwaga:

Zamawiający za 1 „usługę” uzna usługę dostępu do platformy zakupowej, spełniającej wymagania określone w pkt 5.2.3 ppkt 1 lit a–c SIWZ dla 1 jednostki, z zastrzeżeniem że jednostki mogą być wskazane i obsługiwane w ramach 1 umowy lub umów odrębnych. Dla oceny spełniania warunku niezbędne jest zatem wskazanie umowy/umów i wskazanie jednostek objętych „usługą”.

Doświadczenie Wykonawców nie sumuje się, co oznacza że:

— w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez 1 z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

— w przypadku, gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na potencja podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić powyższy warunek.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą, która posiada co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w szkoleniu z funkcjonalności oferowanej platformy.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

— Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 5 pkt 5.2.3 SIWZ – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

— Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – spełniających wymagania określone w rozdziale 5 pkt 5.2.3 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

16.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy ramowej i umowy wykonawczej zamówienia publicznego zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji (oraz w jej załącznikach).

16.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

16.3. Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.

16.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu (Budynek GRAFIT), ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV piętro, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości: 5 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale 8 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający będzie wymagał oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 6 SIWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

6. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 4 i 5 powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale 19 SIWZ.

11. Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej.

12. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020