Dienstleistungen - 77752-2020

17/02/2020    S33

Polen-Łódź: Projektaufsicht und Dokumentation

2020/S 033-077752

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wólczańska 17
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-731
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Muras
E-Mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Telefon: +48 426649100
Fax: +48 426649102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lsi.net.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Postanschrift: ul. Piotrkowska 104
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Muras
E-Mail: zamowienia@lsi.lodz.pl
Telefon: +48 426649100
Fax: +48 426649102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lsi.net.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.lsi.net.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.lsi.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncep ...

Referenznummer der Bekanntmachung: BZU.2291.2.20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź” przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załączniki nr 11 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71631000 Technische Kontrolle
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71520000 Bauaufsicht
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź” przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załączniki nr 11 do SIWZ.

1. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

1. Kryterium: Cena – 60 % – maksymalnie 60 pkt.

W ramach kryterium ceny Zamawiający będzie przyznawał punkty (P1) zgodnie z poniższym wzorem:

P1 = (Cmin/Ci) *60 pkt.

Gdzie:

P1 – ilość punktów, jakie otrzyma oferta oceniana

Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert

Ci – cena oferty ocenianej

Ilość punktów będzie obliczana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Kryterium pozacenowe:

A. Dodatkowe doświadczenie zawodowe Inspektora ds. Modelowania – 30 % – maksymalnie 30 pkt.

Zamawiający będzie punktował doświadczenie zawodowe (zdobyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów), o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 1.2.3 ppkt 1.2.3.2, (P2) wg reguły:

• 0 pkt. – otrzyma Wykonawca, który dysponuje Ekspertem nr 1 - Inspektorem ds. Modelowania oraz Ekspertem nr 2 – Inspektorem ds. Koncepcji programowo-przestrzennej programu inwestycyjnego, spełniającymi wymagania opisane w Rozdziale 5 pkt.1.2.3.2.

UWAGA!!!: jeżeli w formularzu oferty wykonawca wskaże to samo doświadczenie co w wykazie osób, nie będzie ono brane pod uwagę przy liczeniu punktów za kryterium.

W ramach kryterium „dodatkowe doświadczenie zawodowe Eksperta nr 1 - Inspektora ds. Modelowania”, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów oraz doświadczenia, o którym mowa w powyżej Zamawiający będzie przyznawał punkty (P2) wg reguły:

Liczba usług obejmujących wykonanie usługi inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego lub pomocy technicznej dla usługi wdrożenia i testów zakończonego modelu hydraulicznego/hydrodynamicznego dla sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 50 km Punktacja

2 10

3 20

4 i więcej 30

Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty:

— nie zaznaczy (pkt 5) kwadratu doświadczenie, albo zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, wówczas otrzyma 0 punktów w zakresie tego kryterium,

— doświadczenie wskazane w odniesieniu do kryterium musi być inne niż doświadczenie wskazane w wykazie osób.

B. kryterium „Aspekty Społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” – P3 waga 10 %. Zamawiający będzie przyznawał punkty (P3) wg reguły:

• Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - za zadeklarowanie zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca otrzyma 10 punktów,

• za niezadeklarowanie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną - osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

Osoba niepełnosprawna powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda żadnej informacji odnośnie wymogu lub braku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ramach, w kryterium oceny „Aspekty Społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej” otrzyma „0” punktów.

Zamawiający informuje, że w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji zawarte są w rozdziale 14 niniejszej SIWZ.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów łącznie za wszystkie kryteria (maksymalnie 100 pkt).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Inspektora ds. Modelowania – 30 % / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Aspekty Społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - 10 % / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 28/02/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zakres zamówień z art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp nadzór inwestorski nad: Opracowaniem nowych modułów-aplikacji zwiększających funkcjonalność modelu; Zwiększeniem ilości paszportyzowanej sieci; Przeprowadzeniem dodatkowej kampanii pomiarowej; Zwiększeniem ilości punktów pomiarowych;Dodatkowymi szkoleniami z zakresu obsługi operatorskiej modelu, kalibracji modelu (...)

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cd. II.2.7) analizy wyników modelu oraz probabilistycznej interpretacji wyników symulacji wielowariantowych, z zakresu przeglądania wyników modelu, dla administratorów systemu; Aktualizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności: aktualizacją na skutek zmiany okoliczności prawno-terenowych, zaistniałych po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiana przepisów prawa,

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

I.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu: w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp, (przesłanki obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w sekcji III.1.2) III.1.3)

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających:

1.brak podstaw wykluczenia wskazany został w sekcji III.1.1) III.1.2)

2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazany został w sekcji III.1.2)III.1.3), III.2.2 i VI.3

III. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:

1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) uPzp, (przesłanki obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 uPzp (przesłanki fakultatywne).

4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w sekcji III.1.2) i III.1.3) i powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ),dotyczące tych podmiotów.

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1.Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków opisanych w sekcji III.1.2) i III.1.3)

3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1.Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ

.Informacje dotyczące formy JEDZ zawarte są w Rozdz. 6 pkt.1.1 oraz Rozdz 12 SIWZ

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

*Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia aktualny na dzień składania ofert

1. JEDZ powinien zawierać co najmniej:

1) informacje identyfikujące wykonawcę (Część II)

2) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) Wykluczenia (Część III)

3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” w Części IV formularza JEDZ. Wówczas weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w sekcji III.1.3) Zamawiający dokona w oparciu o dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.3), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego

4) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

5) informacje (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów bezpośrednio za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych baz danych – jeżeli oświadczenia lub dokumenty są dostępne w formie elektronicznej;

6) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (Część VI)

7) data, podpis (Część VI)

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy:

— odrębny jednolity dokument (JEDZ),

— oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są w SIWZ.

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia Platformie Zakupowej informacji z otwarcia ofert,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej gr.kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w niniejszym punkcie.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia aktualne na dzień ich złożenia, składane na wezwanie Zamawiającego za pomocą Platformy w zakładce Pytania/Informacje w wyznaczonym terminie, nie krótszym krótszym niż 10 dni - w formie określonej w pkt. IV. 3)

W celu potwierdzenia przez Wyk. warunków udziału w postępowaniu: dokumenty wskazane w sekcji III.1.3)

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd z sekcji powyżej

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

d. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp;

e. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr7 do SIWZ;

f..oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;

g. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów określonych w pkt III.2. a-g niniejszej sekcji, dotyczących tych podmiotów.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.2.3.1. Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

2 usługami (minimum), których przedmiotem było opracowanie i wdrożenie lub pełnienie funkcji inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy nadzorze nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu zakończonego modelu hydraulicznego/hydrodynamicznego kanalizacji o długości min. 50 km każda z nich oddzielnie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres czynności, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić rodzajowo i kwotowo usługi oraz zakresy inwestycji, o których mowa powyżej.

2.Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał usługi o wskazanym zakresie. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie co do faktycznie i konkretnie wykonanego zakresu zamówienia oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

3.W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.

1.2.3.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem kadrą ekspertów składającą się co najmniej z:

1) Ekspert nr 1 – Inspektor ds. Modelowania – 1 osoba, posiadająca, co najmniej:

a. wykształcenie wyższe - I lub II stopnia, kierunek: inżynieria/ochrona środowiska lub gospodarka wodna lub informatyka

b. doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego, nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt. a., obejmujące udział jako członek zespołu w realizacji co najmniej dwóch następujących usług:

B1. jednej usługi obejmującej realizację zakończonego modelu hydraulicznego/hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 50 km

Oraz

B2. jednej usługi obejmującej wykonanie usługi inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego lub pomocy technicznej dla usługi wdrożenia i testów zakończonego modelu hydraulicznego/hydrodynamicznego dla sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 50 km

UWAGA:

Pod pojęciem funkcji inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu zamawiający rozumie nie tylko nadzór inwestorski, polegający na reprezentacji Zamawiającego na placu budowy, ale również ogół czynności obejmujących organizację i koordynację działań wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz obsługę administracyjno-techniczno-informatyczno-finansową realizacji zadania inwestycyjnego.

2) Ekspert nr 2 – Inspektor ds. Koncepcji programowo-przestrzennej programu inwestycyjnego – 1 osoba – posiadająca co najmniej:

a. wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe - I lub II stopnia, kierunek: inżynieria/ochrona środowiska lub gospodarka wodna

b. doświadczenie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów, o których mowa w pkt a., polegające na:

B1. opracowaniu jako członek Zespołu lub jako pełniący nadzór nad opracowaniem jako inżynier kontraktu /inwestor zastępczy dwóch dokumentacji technicznych – koncepcji skanalizowania o wartości dokumentacji nie mniejszej niż 50 tys. zł netto każda z nich

Oraz

B2. opracowaniu jako członek Zespołu jednej dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem, wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej.

c. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do projektowania prac zlecanych w ramach usługi objętej niniejszym postępowaniem z zastrzeżeniem poniższych punktów I i II

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

UWAGA:

1) W przypadku wykazywania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku, tj. każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może wykazać się jednym z ekspertów lub dwoma ekspertami.

2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

UWAGA:

I. Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

II. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez osoby wskazane powyżej uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 1186 ze zm.). lub kwalifikacji zawodowych równoważnych względem wymaganych, ważnych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

III. Dopuszcza się uprawnienia równoważne w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

IV. Wymienieni powyżej eksperci nie wyczerpują w pełni wymagań Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia przedmiotu zamówienia i powinni być traktowani jako minimalne wymogi Zamawiającego stawiane w trakcie realizacji zamówienia.

V. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby na stanowisko więcej niż jednego Eksperta.

Cd.II.2.14) warunków zagospodarowania terenu,

— aktualizacją kosztów inwestycyjnych,

— sporządzeniem dodatkowych opracowań, niezbędnych do realizacji założeń inwestycyjnych, a nie objętych zamówieniem podstawowym,

— dodatkowym wsparciem technicznym – asystą techniczną.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór mowy stanowi załącznik nr 12 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Do Dz. U.UE zostało przekazane wstępne ogłoszenie informacyjne - 2019/S 184-448095, następnie w dn. 24.09.2019r. zostało umieszczone w profilu nabywcy na stronie internetowej Zamawiającego, co zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 1 ustawy PZP, pozwala na skrócenie terminu składania ofert do 15 dni.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 184-448095
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/03/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Łódź, ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź, budynek A, parter (sala konferencyjna). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, w języku polskim za pośrednictwem Platformy.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu PRM z dn. 27 czerwca 2017 r. oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

2.Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (cd. infor.z sekcji III.1.3))

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia aktualne na dzień ich złożenia, składane na wezwanie Zamawiającego za pomocą Platformy w zakładce Pytania/Informacje w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż10 dni - w formie określonej w pkt. 6 niniejszego Rozdziału:

1.W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp):

1.1)Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz usług powinien być sporządzony, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

1.2)Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien winien być sporządzony, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej oraz terminy składania odwołań określone zostały szczegółowo w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://lsi.eb2b.com.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://lsi.eb2b.com.pl). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje się go za wiążący. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B: https://lsi.eb2b.com.pl. 8. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej:

a. W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu.

b. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.

c. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System.

d. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 12. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”. Za datę wpływu, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu (przesłania na Platformę). Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu uPzp. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę (rrrr:mm:dd) oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania” W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 22459700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020