Dienstleistungen - 77755-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Żarki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 033-077755

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Żarki
Postanschrift: ul. Kościuszki 15/17
Ort: Żarki
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-310
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Nowakowska
E-Mail: aneta.nowakowska@umigzarki.pl
Telefon: +48 343148036
Fax: +48 343161078

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.umigzarki.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.zarki.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_25
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki

Referenznummer der Bekanntmachung: RGK III.2721.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Żarki oraz z Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Myszkowskiej 61b w Żarkach.

2. W zakresie zamówienia jest odbiór i transport stałych odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości:

1) zamieszkałych, zabudowy jednorodzinnej, w tym zabudowy dwufunkcyjnej w tej zabudowie, oraz zabudowy wielolokalowej,

2) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, a powstają na nich odpady komunalne z terenu gminy Żarki,

3) obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, igieł i strzykawek, chemikaliów, oraz punktów zużytych baterii i małych akumulatorów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 704 176.47 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Żarki, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Wykonawca zobowiązany będzie do odbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Żarki:

1. zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,

2. szkło i opakowania ze szkła,

3. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

4. metale i opakowania z metali,

5. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe,

6. żużel i popiół pochodzący z procesów spalania,

7. odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady zielone,

8. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki ulicznej,

9. zużyte opony,

10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

II. Wykonawca zobowiązany będzie do odbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów:

1. szkło i opakowania ze szkła,

2. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

3. metale i opakowania z metali,

4. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe,

5. żużel i popiół pochodzący z procesów spalania,

6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7. tekstylia, odzież,

8. zużyte opony,

9. odpady budowlane i rozbiórkowe,

10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, igły i strzykawki, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty, świetlówki / żarówki,

12. baterie i akumulatory,

13. odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady zielone.

III. Worki przewidziane do zbiórki odpadów:

— niebieski – papier i tektura – 75 000 szt.,

— zielony – szkło – 100 000 szt.,

— żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe – 285 000 szt.,

— brązowy – odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – 80 000 szt.

IV. Wyposażenie w pojemniki punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Żarkach, ul. Myszkowska 61b.

V. Częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

1. zmieszane i bioodpady

a) nieruchomości zabudowy jednorodzinnej – od kwietnia do października – raz na 2 tygodnie, pozostały okres raz na miesiąc,

b) z zabudowy wielolokalowej – od kwietnia do października – raz na tydzień, pozostały okres raz na 2 tygodnie,

c) domki letniskowe – raz w miesiącu;

2. segregowane:

a) nieruchomości zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc,

b) z zabudowy wielolokalowej – od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,

c) domki letniskowe – raz w miesiącu.

VI. Częstotliwość odbierania odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów – po każdorazowym zgłoszeniu potrzeby opróżnienia pojemnika.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekt środowiskowy / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Warunki płatności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2020
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1) W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

2) Minimalna ilość odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych

Minimalna przewidywana ilość odpadów zmieszanych w tonach 1615 Mg.

Minimalna przewidywana ilość odpadów segregowanych w tonach 1584 Mg.

3) Maksymalna ilość odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych

Maksymalna przewidywana ilość odpadów zmieszanych w tonach 2100 Mg.

Maksymalna przewidywana ilość odpadów segregowanych w tonach 2059 Mg.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesuwania wolumenu odpadów pomiędzy poszczególnymi asortymentami odpadów (tj. zmieszane, segregowane) w ramach umowy, w zakresie nie większym niż 25 % maksymalnego wolumenu odpadów.

5) Warunki skorzystania z prawa opcji:

— skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego,

— termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji – w terminie trwania umowy.

6) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy.

7) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego.

8) Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne nadzień składania ofert oświadczenie, w postaci:

— formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

— znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W ramach badania posiadania niezbędnych uprawnień do prowadzenia określonej działalności Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) dokumenty potwierdzające uzyskanie stosownych zezwoleń właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami,

b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19.7.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej wartości 500 000,00 PLN przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach,

b) Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) w szczególności:

1. dysponuje w celu wykonania zamówienia pojazdami specjalistycznymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi w ilości:

a. co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym z pojemników o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l, 1 100 l, 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3,

b. minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (zgromadzonych w workach na odpady segregowane i w pojemnikach) w tym odpadów wielkogabarytowych (samochód skrzyniowy) oraz odpadów biodegradowalnych,

c. a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych z kontenerów o pojemności 4 m3, 5 m3, 7 m3, 20 m3 pojazdami typu hakowiec lub bramowiec,

d. minimum jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych o ładowności do 3,5 Mg, przystosowany do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojedzie o szerokości jezdni do 2,5 m;

2. środek organizacyjno-techniczny zastosowany przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości, który będzie pozostawał w dyspozycji Wykonawcy, tj. posiadanie lub dysponowanie odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo-transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, POLSKA, sala posiedzeń, pokój nr 19

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Październik 2021

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.3.2020. do godz. 10:00.

3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, pok. 16 z zachowaniem określonego wyżej terminu.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. z późn. zm.).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MBS Myszków o/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 podając nazwę wpłacającego oraz informację, czego wpłata dotyczy – wadium przetargowe na: „Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki”. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno wpłynąć na wyżej podany rachunek bankowy w terminie określonym przez Zamawiającego tak, aby przed godz. 10:00 dnia 19.3.2020 r. oferta była zabezpieczona wadium.

Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020