Dienstleistungen - 77766-2020

17/02/2020    S33

Rumänien-Bukarest: Reinigungs- und Hygienedienste

2020/S 033-077766

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Nationale Identifikationsnummer: 26369185
Postanschrift: Str. Libertății nr. 16
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adina Trifan
E-Mail: adina.trifan@mdrap.ro
Telefon: +40 372111440
Fax: +40 372111445
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mdrap.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089435
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curățenie și întreținere a sediului AM POCA pentru o perioadă de 48 de luni și achiziție sisteme de igienă

Referenznummer der Bekanntmachung: 4/S/2019/SIPOCA 39
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de curățenie și întreținere a sediului AM POCA pentru o perioadă de 48 de luni și achiziție sisteme de igienă.

Achiziționarea serviciilor va contribui la asigurarea curățeniei curente, săptămânale și generale, pe o suprafață totală cuprinsă între 650 și 1 100 m2.

Se propune încheierea unui acord-cadru cu maxim 3 operatori economici, atribuirea contractelor subsecvente urmând a se realiza fără reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

Frecvența contractelor subsecvente: se estimează că se vor semna contracte subsecvente, pentru perioade cuprinse între 3 si 12 luni.

Valoarea maximă a acordului-cadru: 1 018 944,35 RON fără TVA.

Valoarea minimă a acordului-cadru: 88 794,20 RON fără TVA.

Valoarea maximă a celui mai mare contract subsecvent: 258 966,30 RON fără TVA.

Valoarea minimă a celui mai mic contract subsecvent: 66 645,15 RON fără TVA.

Cantitati estimate:

— acord-cadru:

—— ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 018 944.35 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42933100 Verkaufsautomaten für Sanitärartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acordul-cadru se va derula pe o perioadă de 48 de luni de la semnarea de către toate părțile semnatare.

Frecvența contractelor subsecvente: se estimează că se vor semna contracte subsecvente, cu o durată cuprinsă între minimum 3 luni și maximum 12 luni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM SIPOCA 39”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I.1. Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informațiile aferente situației lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informațiile aferente situației lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanți clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc). Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz;

I.2. Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței:

Ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în

sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la care care se raportează respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură sunt următoarele:

1. Ion Ștefan – ministru;

2. Groza Dan Alexandru – secretar general;

3. Creț Florin-Nicolae – secretar de stat;

4. Veștea Mihail – secretar de stat;

5. Cotoi Mariana – secretar de stat;

6. Iapă Augustin-Cătălin – secretar de stat;

7. Păsat Gheorghe – secretar de stat;

8. Stănescu Vetuța – secretar de stat;

9. Baciu Andrei – subsecretar de stat;

10. Vasiliu Marius Mihai – secretar general adjunct;

11. Banta Victor – secretar general adjunct;

12. Rusnac Melania – director general, Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ;

13. Remus Uretean – director general, Direcția generală achiziții;

14. Ralea Adela-Steliana – șef serviciu, Serviciul achiziții, Directia generala achizitii;

15. Lazăr Carmen – șef serviciu, Serviciul licitații și proceduri simplificate, Direcția generală achiziții;

16. Gabriela Adina Trifan – consilier evaluare-examinare, responsabil procedură;

17. Dobrotă Elena Carmen – director general, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

18. Trăistaru Anicuța Aura – șef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, plati si contabilitate, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

19. Grasu Roxana Elena – șef birou, Biroul monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene capacitatea administrativă;

20. Ștefănescu Claudia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare, daca este cazul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de demonstrare preliminară prin DUAE: dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți și prezentat acordul de subcontractare conform prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea 98/2018, cu modificările si completările ulterioare. Documente suport pentru verificarea informațiilor din DUAE (acordul/acordurile de subcontractare) vor fi solicitate ofertaților a căror oferte se vor clasa pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Acordul-cadru se va încheia cu primii trei ofertanți, în clasamentul stabilit conform criteriului de atribuire aplicat, care au oferte admisibile. În cazul în care două sau mai multe oferte au o valoare totală egală și sunt clasate pe locurile 3, 4, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, fără ca acest lucru să afecteze poziția superioară, în conformitate cu dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv în sarcina operatorilor economici, fără a exista posibilitatea solicitării vreunei compensații în acest sens.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020