Dienstleistungen - 77766-2020

17/02/2020    S33

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie şi igienizare

2020/S 033-077766

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Număr naţional de înregistrare: 26369185
Adresă: Str. Libertății nr. 16
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: Adina Trifan
E-mail: adina.trifan@mdrap.ro
Telefon: +40 372111440
Fax: +40 372111445
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mdrap.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089435
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie și întreținere a sediului AM POCA pentru o perioadă de 48 de luni și achiziție sisteme de igienă

Număr de referinţă: 4/S/2019/SIPOCA 39
II.1.2)Cod CPV principal
90900000 Servicii de curăţenie şi igienizare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de curățenie și întreținere a sediului AM POCA pentru o perioadă de 48 de luni și achiziție sisteme de igienă.

Achiziționarea serviciilor va contribui la asigurarea curățeniei curente, săptămânale și generale, pe o suprafață totală cuprinsă între 650 și 1 100 m2.

Se propune încheierea unui acord-cadru cu maxim 3 operatori economici, atribuirea contractelor subsecvente urmând a se realiza fără reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

Frecvența contractelor subsecvente: se estimează că se vor semna contracte subsecvente, pentru perioade cuprinse între 3 si 12 luni.

Valoarea maximă a acordului-cadru: 1 018 944,35 RON fără TVA.

Valoarea minimă a acordului-cadru: 88 794,20 RON fără TVA.

Valoarea maximă a celui mai mare contract subsecvent: 258 966,30 RON fără TVA.

Valoarea minimă a celui mai mic contract subsecvent: 66 645,15 RON fără TVA.

Cantitati estimate:

— acord-cadru:

—— ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 018 944.35 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42933100 Distribuitoare automate de articole de igienă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acordul-cadru se va derula pe o perioadă de 48 de luni de la semnarea de către toate părțile semnatare.

Frecvența contractelor subsecvente: se estimează că se vor semna contracte subsecvente, cu o durată cuprinsă între minimum 3 luni și maximum 12 luni.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Sprijin pentru consolidarea capacității administrative a AM SIPOCA 39”

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I.1. Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informațiile aferente situației lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Dacă este cazul, ofertanții vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informațiile aferente situației lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de ofertanți clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc). Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz;

I.2. Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terți susținători, dacă este cazul) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței:

Ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și Formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în

sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.

Persoanele din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la care care se raportează respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură sunt următoarele:

1. Ion Ștefan – ministru;

2. Groza Dan Alexandru – secretar general;

3. Creț Florin-Nicolae – secretar de stat;

4. Veștea Mihail – secretar de stat;

5. Cotoi Mariana – secretar de stat;

6. Iapă Augustin-Cătălin – secretar de stat;

7. Păsat Gheorghe – secretar de stat;

8. Stănescu Vetuța – secretar de stat;

9. Baciu Andrei – subsecretar de stat;

10. Vasiliu Marius Mihai – secretar general adjunct;

11. Banta Victor – secretar general adjunct;

12. Rusnac Melania – director general, Direcția generală management financiar, resurse umane și administrativ;

13. Remus Uretean – director general, Direcția generală achiziții;

14. Ralea Adela-Steliana – șef serviciu, Serviciul achiziții, Directia generala achizitii;

15. Lazăr Carmen – șef serviciu, Serviciul licitații și proceduri simplificate, Direcția generală achiziții;

16. Gabriela Adina Trifan – consilier evaluare-examinare, responsabil procedură;

17. Dobrotă Elena Carmen – director general, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

18. Trăistaru Anicuța Aura – șef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, plati si contabilitate, Directia generala programe europene capacitatea administrativa;

19. Grasu Roxana Elena – șef birou, Biroul monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene capacitatea administrativă;

20. Ștefănescu Claudia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare, daca este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de demonstrare preliminară prin DUAE: dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți și prezentat acordul de subcontractare conform prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea 98/2018, cu modificările si completările ulterioare. Documente suport pentru verificarea informațiilor din DUAE (acordul/acordurile de subcontractare) vor fi solicitate ofertaților a căror oferte se vor clasa pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/03/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/07/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/03/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Acordul-cadru se va încheia cu primii trei ofertanți, în clasamentul stabilit conform criteriului de atribuire aplicat, care au oferte admisibile. În cazul în care două sau mai multe oferte au o valoare totală egală și sunt clasate pe locurile 3, 4, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, fără ca acest lucru să afecteze poziția superioară, în conformitate cu dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Toate costurile privind intocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP (transmiterea acesteia), cad exclusiv în sarcina operatorilor economici, fără a exista posibilitatea solicitării vreunei compensații în acest sens.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020