Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77781-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Timișoara: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2020/S 033-077781

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timișoara
Nationale Identifikationsnummer: 14756536
Postanschrift: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Ort: Timișoara
NUTS-Code: RO424
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Corina Radu – Serviciul Achiziții Publice
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariatm.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089427
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului „DALI + PT + DTAC Reabilitare la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5”, situată în Timișoara, Str. Canal Bega nr. 1

Referenznummer der Bekanntmachung: 14756536-2020-PAAPD1106099
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71240000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii care fac obiectul prezentului contract, consta in:

Elaborare documentatie autorizare lucrari de interventie (DALI); elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor + proiect pentru organizarea executiei lucrarilor, inclusive obtinerea autorizatiei de construire – PT + detalii de executie + caiet de sarcini + plan SSM + deviz martor; asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii achizitiei de lucrari si pe perioada executiei lucrarilor + As build + audit energetic. Toate serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si tinand cont de cerintele temei de proiectare si a notei conceptuale.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înaint [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 30 267.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

Gardinita Program Prelungit nr. 5, Timisoara Str. Canal Bega nr. 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii care fac obiectul prezentului contract, consta in:

Elaborare documentatie autorizare lucrari de interventie (DALI); elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor + proiect pentru organizarea executiei lucrarilor, inclusive obtinerea autorizatiei de construire – PT + detalii de executie + caiet de sarcini + plan SSM + deviz martor; asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii achizitiei de lucrari si pe perioada executiei lucrarilor + As build + Audit energetic. Toate serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si tinand cont de cerintele temei de proiectare si a notei conceptuale.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a prezentului contract, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate și în cazul asociaților/subcontractanților/terților susținători, după caz.

Modalitatea de indeplinire:

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cat si, daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Robu Nicolae – primar;

— Diaconu Dan Aurel – viceprimar;

— Farkas Imre – viceprimar;

— Kristof Robert – administrator public;

— Suli Caius Sorin – sef Serv. Juridic;

— Dubles Victoria Slavita – consilier Birou Evidenta Patrimoniu;

— Costa Eliza-Angela – consilier Birou Locuinte;

— Dolha Nicoleta Ramona – consilier Birou Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare;

— Rosenblum Alina Ramona – consilier Birou Finantare Scoli;

— Crisan Lelica – sef Birou Finantare Scoli;

— Emilia Szekeli – consilier Biroul Finantare Scoli;

— Andron Liviu – consilier Birou Contabilitate;

— Alin Stoica – consilier Juridic;

— Dumitru Mihaela Ramona – sef Biroul Contencios.

— consilieri locali: Barabas Lorenzo Flavius, Blotiu Andra-Anca, Caldararu Lucian, Chindris Laura, Dimeca Radu Dragos, Dugulescu Marius Cristinel, Grigoroiu Grigore, Idolu Iulian Daniel, Ionescu Sorin Gabriel, Lulciuc Adrian Razvan, Maris Daniela Mirela, Mateescu Ioan, Mazilu Octavian, Mihok Ciprian Stefan, Mosiu Simion, Orza Adrian Romita, Popescu Raluca Ioana, Popovici Gabriela, Sandu Constantin Stefan, Sipos Elena, Sirbu Nicusor Alin, Szatmari Ioan Stefan, Taropa Lucian Dorel, Tarziu Adelina Larissa, Tundrea Luminita.

Titulari:

Presedinte:

— Pascu Constantin – sef Birou Constructii Instalatii.

Membri:

— Octavian Munteanu – consilier Biroul Constructii Instalatii,

— Nitusca Radu – consilier Birou Finantare Scoli,

— Radu Corina Valerica – sef Serviciul Achizitii Publice,

— Bozan Cristina Lucia – consilier juridic.

Membri de rezervă:

Presedinte:

— Cosmin Preda – consilier Biroul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenționeaza să subcontracteze parțial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, activitățile pe care le vor realiza acestia, precum și procentul aferent lucrarilor/serviciilor pe care le vor executa/presta, raportat la valoarea contractului. Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant și subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 061-136092
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/04/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ANAP dupa caz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;

4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, contin preturi egale fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata castigatoare va fi cea care va prezenta pretul cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Postanschrift: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Ort: Timișoara
Postleitzahl: 300030
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478

Internet-Adresse: www.primariatm.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020