Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77800-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Software-Unterstützung

2020/S 033-077800

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională Loteria Română S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO12397185
Postanschrift: Str. Colonel Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 040094
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ion Niță/Doina-Florentina Chivu
E-Mail: achizitii.publice@loto.ro
Telefon: +40 0372137307/ +40 0372137215
Fax: +40 372137438

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.loto.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089448
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: S.C. cu capital de stat
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Jocuri de noroc

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de update și suport software pentru componentele Oracle (SGBD și Secure Backup) și pentru echipamentele switch Cisco din cadrul Sistemului Central

Referenznummer der Bekanntmachung: 12397185202001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72261000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de update și suport software pentru componentele Oracle (SGBD și Secure Backup) și pentru echipamentele switch Cisco din cadrul Sistemului Central.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu 10 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 18 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de catre operatorii economici până la termenul limită stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 765 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

La sediul achizitorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de update și suport software pentru componentele Oracle (SGBD și Secure Backup) și pentru echipamentele switch Cisco din cadrul Sistemului Central.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Disponibilitate pentru serviciile de suport on-site. / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 97
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) pentru/la:

„Motive de excludere” – sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale” – subsectiunile:

— „Participare la o organizatie criminala”,

— „Coruptie”,

— „Fraude”,

— „Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste”,

— „Spalare de bani sau finantarea terorismului”,

— „Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane”.

„Motive de excludere” – sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale” – subsectiunile:

— „Plata impozitelor”,

— „Plata asigurarilor sociale”.

„Motive de excludere” – sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” – subsectiunile:

— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu”,

— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale”,

— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii”,

— „Falimentul”,

— „Insolventa”,

— „Concordat preventiv”,

— „Active administrate de lichidator”,

— „Activitatile economice sunt suspendate”,

— „Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei”,

— „Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave”,

— „Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice”,

— „Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice”,

— „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile”,

— „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura”.

Nota 1: in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului/actul constitutiv al operatorului economic;

3) dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se încadreaza în situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4) dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, în sensul prevederilor art. 60 si art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, sunt:

1) Sebastian-Iacob Moga – director general;

2) Dănuț Sporea – director Direcţia Economică;

3) Catalin-Alexandru Chesa – director Direcția Dezvoltare si Informatica;

4) Adrian Ghita – Serviciul Tehnologia Informatiei Mentenanta si Operatiuni Jocuri – administrator retea;

5) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanților li se impune/solicită să aibă o medie a cifrei de afaceri generale de minimum 765 000 RON pentru ultimele 3 exerciții financiare 2016, 2017 si 2018. Se vor prezenta documente edificatoare-justificative care probeaza/confirma indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri anuale, respectiv bilanturi contabile pentru anii financiari: 2016, la data de 31.12.2016; 2017, la data de 31.12.2017; 2018, la data de 31.12.2018 sau alte documente echivalente cum ar fi: rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la: „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala pentru numarul de ani impus”. Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă, câmpurile solicitate astfel:

1) pentru prezentarea mediei cifrei de afaceri generale (anuale):

(a) introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri,

(b) introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.,

(c) precizează în câmpul „moneda”, moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport pentru informațiile incluse în DUAE. Atunci când ofertantul s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, ofertantul în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE.

Nota 1: pentru contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe din informatiile mai sus solicitate, acesta are dreptul, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare/adecvate sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani.

Nota 2: in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de cel putin valoarea estimata a contractului, respectiv: 765 000 RON fara TVA. Prin sintagma „servicii similare” se întelege orice asigurare a oricarei categorii de licente sau subscriptii ala acestora. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Se vor solicita ca si documentente justificative, documente suport relevante care sa sustina fara echivoc informatiile din DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare – includ, fără a se limita la: procese-verbale de recepție, certificate de acceptare sau alte dovezi nominalizate de către ofertant în DUAE (răspuns), emise sau contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati, ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care ofertantul le propune autorității contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna, vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna, de asemenea semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform celor mentionate anterior. Pentru contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este valuta, calculul echivalentei se va aplica cursul lei/valuta de la data publicarii anuntului in SICAP. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

Proportia de subcontractare. Operatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze, prin completarea declaraţiei privind partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze (Formularul nr. 7 si Formularul 8). Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare, pentru partea propusă pentru subcontractare. In cazul existentei subcontractantilor, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze (prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoastere ale subcontractorilor si descrierea activitatii care se va subcontracta. Alaturi de formularul DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare, asa cum este el mentionat la sectiune „Formulare” – Formularul nr. 9.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”. Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă, câmpurile solicitate, astfel:

1) utilizează câmpul „Descriere” pentru a include succint, cel puțin următoarele informații:

(a) obiectul contractului cu beneficiarul prestarii,

(b) datele de identificare ale contractului,

(c) caracteristicile serviciilor prestate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,

(d) informațiile deținute de ofertant pentru demonstrarea prestarii în mod corespunzător a serviciilor și pe care ofertantul le poate prezenta autorității contractante, la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolului 196 alin. (1) și (2) din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele, așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale;

2) introduce în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;

3) precizează în câmpul „moneda”, moneda în care este exprimată valoarea prestarilor realizate, așa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre ofertant și beneficiar;

4) selectează „data de început” ca fiind data la care a început prestarea serviciului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiar;

5) selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care prestarea prezentata ca fiind similara a fost acceptata ca fiind efectuat în mod corespunzător de către beneficiar, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiar drept experiență similară;

6) introduce în câmpul „Beneficiari”:

(a) denumirea beneficiarului serviciilor prestate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat(ă) ca fundament pentru realizarea serviciului în câmpul „Descriere”, numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea serviciilor ca fiind prestate corespunzător,

(b) rolul ofertantului în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al unei asocieri de operatori economici care au prestat serviciile în cadrul contractului pentru beneficiar), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat(ă) la câmpul „Descriere”. În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), ofertantul utilizează pentru fiecare contract cu un beneficiar al serviciului solicitat câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare, acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale. Autoritatea contractantă nu ia în considerare la evaluare, informațiile furnizate în DUAE (răspuns), care includ referințele în afara intervalului de cei 3 (trei) ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, calculati în sens invers. Nota 1: in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie.

In cazul existentei subcontractantilor ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze (prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoastere ale subcontractorilor si descrierea activitatii care se va subcontracta. Alaturi de formularul DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare, asa cum este el mentionat la sectiune „Formulare” – Formularul nr. 9. Daca le este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre acestia. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile privind situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 şi 167 menţionate la Lege nr. 98/2016, precum şi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste si care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul prezentei proceduri de atribuire. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Atenționări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale ascociatului/subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

2) AC are dreptul sa solicite în original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta forma;

3) Operatorii economici interesati sa participe la procedura pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

4) Documentatia de atribuire se poate obtine accesand SEAP www.sicap-prod.e-licitatie.ro prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii „Documente atasate ce compun Documentatia de atribuire” din anuntul de participare;

5) Orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta, poate fi obtinuta pe site-ul https://http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

6) Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator: http://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se considera vătămată poate sesiza C.N.S.C. în termenul prevăzut la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul Achiziții Publice
Postanschrift: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 040094
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.publice@loto.ro
Telefon: +40 372137303/ +40 372137307
Fax: +40 372137438

Internet-Adresse: www.loto.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020