Dienstleistungen - 77858-2020

Submission deadline has been amended by:  129209-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dekontaminierung

2020/S 033-077858

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lasy Miejskie – Warszawa
Nationale Identifikationsnummer: 14091025100000
Postanschrift: Korkowa 170a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-549
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anka Suska
E-Mail: suska@lasymiejskie.waw.pl
Telefon: +48 226122560
Fax: +48 226103829

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lasymiejskie.waw.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.lasymiejskie.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.lasymiejskie.waw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.lasymiejskie.waw.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altanach ogrodowych oraz ogrodzeniach ogródków i inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością miasta stołecznego Warszawy”

Referenznummer der Bekanntmachung: LM-W.ZP.260.2.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90722200 Dekontaminierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altanach ogrodowych oraz ogrodzeniach ogródków i inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością miasta stołecznego Warszawy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Tereny będące własnością miasta stołecznego Warszawy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altanach ogrodowych oraz ogrodzeniach ogródków i inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością miasta stołecznego Warszawy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością – co najmniej 1 zamówienie, obejmujące porządkowanie terenów i usuwanie odpadów o łącznej wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V. pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:

2.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu usługi i ich wartości, dat wykonania (od–do), podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 9 do SIWZ;

2.2. dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1 powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług dokumenty te powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1 powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.2.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się Lasach Miejskich – Warszawa, adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, POLSKA w dniu 20.3.2020 r. o godz. 10:15 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Teren, którego dotyczy przedmiot umowy należący do obrębu z obrębu 3-03-02 stanowią:

a) działka nr 2 (załącznik nr 1.1),

b) fragment działki nr 1 (załącznik nr 1.2),

c) fragment działki nr 10 (załącznik nr 1.3),

d) fragment działki nr 11 (załącznik nr 1.3),

e) fragment działki 12 (załącznik nr 1.3),

f) fragment działki nr 13 (załącznik nr 1.3).

Na działkach zlokalizowane są pozostałości po dawnych rodzinnych ogródkach działkowych. Fragmenty działek wskazane są na mapach stanowiących załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. Łączna powierzchnia wskazanych fragmentów wynosi zgodnie z pomiarem wykonanym za pomocą ortofotomapy miasta stołecznego Warszawy 4,2 ha;

g) działka nr 5 (załącznik nr 1.4 a), działka numer 5 ma powierzchnię około 0,25 ha,

h) działka nr 7/1 obręb 3-11-44 (załącznik 1.4 b) – rejon ulicy Mrówczej (powierzchnia około 1,8 ha).

2. Wartość punktowa kryterium nr 1 – cena max. 60 pkt. Wartość punktowa kryterium nr 2 – „termin realizacji przedmiotu umowy określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 i 4a i 4b ”.

Termin realizacji umowy punktowany będzie następująco:

— wykonanie do 1.9.2020 r. – 0 punktów,

— wykonanie do 10.8.2020 r. – 20 punktów,

— wykonanie do 20.7.2020 r. – 40 punktów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020