Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77870-2020

Submission deadline has been amended by:  88370-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Dupnitsa: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 033-077870

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Dupnitsa
Nationale Identifikationsnummer: 000261630
Postanschrift: pl. „Svoboda“ No. 1
Ort: Dupnitsa
NUTS-Code: BG415
Postleitzahl: 2600
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariya Pileva
E-Mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
Telefon: +359 70159270
Fax: +359 70159257

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dupnitsa.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-obp.eu/bp/Document/%7BEFAD3E8A-592D-45F1-A737-F455FB7D3FE6%7D
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общинa Дупница

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на община Дупница, включващo предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на община Дупница

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG415
Hauptort der Ausführung:

Територията на община Дупница

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обект на дейностите по предмета на поръчката представляват смесените битови отпадъци с код 20 03 01 от Наредба № 2 от 27.7.2014 г. за класификация на отпадъците. Според източниците на образуването им смесените битови отпадъци се състоят от:

— битови отпадъци, генерирани от домакинствата,

— битови отпадъци от административни, социални и обществени сгради,

— битови отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.

Годишното количество смесен битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината съгласно последните актуални анализи на морфологичния състав, е приблизително 14 193 тона.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът да има реализиран за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Минимален оборот в сферата на предварително третиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) BGN, като обстоятелството се декларира в част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Доказване на съответствието с това изискване става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като участниците посочват информацията необходима да се установи съответствието с изискванията на възложителя.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът да има опит в извършване на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, по предварително третиране на отпадъци с код 20 03 01 съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

2. Изпълнителят следва да притежава действащо разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на ЗУО.

3. Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна, с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

4. Система за управление на околна среда съгласно изискванията на регламент (EO) № 1221/2009 с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката — регистрация по ЕМAS схема за управление по околната среда и одитиране за дейност/и, свързан/и с третиране на отпадъци, или еквивалент.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Опитът се доказва с минимум 1 услуга, изпълнена/и през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, при която/които са предварително третирани минимум 14 193 (четиринадесет хиляди сто деветдесет и три милиона) тона отпадъци с код 20 03 01 и от тях са отделени и предадени за оползотворяване рециклируеми отпадъци (минимум хартия, пластмаса, стъкло, метал), инертна фракция и RDF, като обстоятелството се декларира в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, 1а) от ЕЕДОП.

2. Изпълнителят следва да притежава действащо разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на ЗУО, за дейности по предварително третиране на мин. 14 193 тона/година смесени битови отпадъци с код 20 03 01, издадено за инсталацията и площадката, с която участникът подава оферта, като обстоятелството се декларира в Част IV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“: 2) от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

3. Да прилага система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентна, с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

4. Да прилага Система за управление на околна среда съгласно изискванията на регламент (EO) № 1221/2009 с обхват, включващ дейности, свързани с предмета на поръчката — регистрация по ЕМАS схема за управление по околната среда и одитиране за дейност/и, свързан/и с третиране на отпадъци, или еквивалент.

При подаване на оферта съответствието с изискванията по 3 и 4 участниците декларират в част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като посочва информация (№, дата на издаване, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация)

Доказване на съответствията с изброените изисквания става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, като участниците посочват информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на възложителя.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Преди сключване на договора изпълнителят се задължава да представи гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция, или

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/03/2020
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Панорамна зала в сградата на Община Дупница на адрес гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, ет. 4

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На публично заседание на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

II. Продължение от VI.3):

4. В съответствие с чл.1 81, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

5. Начин на плащане:

5.1. За предоставяне на услугите възложителят заплаща възнаграждение на изпълнителя на база единичните цени, предложени от изпълнителя в ценовото му предложение.

5.2. В цените по т. 5.1 са включени всички разходи на изпълнителя за изпълнение на услугата, като възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя.

5.3. Единичните цени, посочени в т. 5.1, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

5.4. Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от 1 месец на база реално извършена работа, установена с обобщения констативен протокол, въз основа на който се изготвя месечен акт. В месечния акт стойността на извършената за съответния месец работа представлява резултат от реалните обеми извършена работа, умножени по предложените от изпълнителя единични цени.

5.5. Възложителят се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 дни, считано от приемане от възложителя на месечния акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи и след получаването на фактура от изпълнителя, при спазване на условията по обществената поръчка.

5.6. Всички плащания по договора се извършват в лева чрез банков превод по банковата сметка на изпълнителя.

6. Предвид обстоятелството, че всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите, на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В този случай проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020