Dienstleistungen - 77871-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lubliniec: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 033-077871

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lubliniec
Nationale Identifikationsnummer: 151398391
Postanschrift: ul. Paderewskiego 5
Ort: Lubliniec
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 42-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski w Lublińcu
E-Mail: przetargi2@lubliniec.pl
Telefon: +48 343530100
Fax: +48 343530105

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubliniec.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.lublinie.eu
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec.

Odbiorem zostaną objęte:

— odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny – zmieszane,

— odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” z podziałem na frakcje:

• papier,

• tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

• szkło,

• bioodpady,

— przeterminowane leki i chemikalia,

— odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (m.in. zużyte igły i strzykawki),

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe,

— odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

— zużyte opony,

— odpady zielone.

2) Zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

3) Zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

4) Wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednie pojemniki na odpady.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Lubliniec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec.

Odbiorem zostaną objęte:

— odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny,

– zmieszane,

— odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” z podziałem na frakcje:

• papier,

• tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,

• szkło,

• bioodpady,

— przeterminowane leki i chemikalia,

— odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (m.in. zużyte igły i strzykawki),

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe,

— odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

— zużyte opony,

— odpady zielone.

2) Zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

3) Zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

4) Wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednie pojemniki na odpady.

3. Charakterystyka gminy:

1) Powierzchnia gminy wynosi 89,36 km2.

2) Długość dróg:

a) utwardzonych:

— bitumicznych – 58,96 km,

— z kostki betonowej – 22,34 km,

— tłuczniowych – 4,88 km;

b) gruntowych – 5,5 km.

3) Liczba mieszkańców na terenie gminy Lubliniec wynosi ok. 20 300. Na terenach zabudowy jednorodzinnej zamieszkuje 55 % mieszkańców. Na terenach zabudowy wielorodzinnej zamieszkuje 45 % mieszkańców.

4) Liczba nieruchomości, z których należy zebrać odpady wynosi 3 705. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia liczba ta może ulec zmianie.

Szacunkowa ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania wynosi 7 717 Mg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2020
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne udzielenie zamówienia będzie możliwe na warunkach i w zakresie określonym w dokumentach niniejszego postępowania. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp wynosi około 2 500 Mg.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) z zakresu Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Lublińca, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) posiadają aktualną umowę/umowy z prowadzącym instalację komunalną zapewniającą przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy o odpadach lub zapewnienie gotowości przyjęcia przez prowadzącego ww. instalację komunalną niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) bądź aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiana w przypadku prowadzącego ww. instalację komunalną.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, samodzielnie wykonali lub wykonują co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 4 000 Mg;

2) dysponują co najmniej:

— samochodem specjalnym przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1 100 l – minimum 2 szt.,

— samochodem do odbioru odpadów o ładowności do 3,5 t – 1 szt.,

— pojazdem specjalnym przystosowanym do odbioru i transportu worków z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi o ładowności nie mniejszej, niż 3,5 t – minimum 4 szt.,

— samochodem specjalnym przystosowanym do odbioru i transportu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 120 l do 1 100 l z zabudową bezpylną – minimum 2 szt.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/03/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/03/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Urząd Miejski w Lublińcu, sala nr 11.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Luty 2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub odpowiadający mu dokument, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.);

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub odpowiadający jej dokument, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.);

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

5) potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ustawy o odpadach w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

6) potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 50 ustawy o odpadach w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

7) aktualną umowę/umowy z prowadzącym z prowadzącym instalację komunalną zapewniającą przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy o odpadach lub zapewnienie gotowości przyjęcia przez prowadzącego ww. instalację komunalną niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) bądź aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiana w przypadku prowadzącego ww. instalację komunalną (wskazanego w ofercie);

8) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż wykonywał (wykonuje) przedmiotowe usługi w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 4 000 Mg;

9) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 1 000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składnia ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020