Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77883-2020

Submission deadline has been amended by:  133611-2020
17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Gutachterische Tätigkeit

2020/S 033-077883

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Director Direcția Achiziții – Valentin Florin Trifan
E-Mail: simona.cojocariu@andnet.ro
Telefon: +40 212643406
Fax: +40 213186306

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnadnr.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089483
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Expertizarea tehnică a lucrărilor de drum, pe DN1C Dej-Baia Mare, în cadrul contractului de lucrări 6R10 „Proiectare și execuție reabilitare DN1C Dej-Baia Mare, km 61+500 – km 147+990”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2020/2064/S/8
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71319000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul este acela de a expertiza tehnic lucrarile de drum, pe sectoarele km 61+750 – km 62+500, km 64+300 – km 68+500, km 78+300 – km 79+700, km 87+700 – km 89+000, km 92+100 – km 92+450, km 108+000 – km 111+900, km 113+000 – km 113+500 si km 129+400 – km 131+000 pe DN 1C, zone ce prezinta fenomene de instabilitate a taluzurilor, in conformitate cu prevederile caietului de Sarcini si ale legislatiei in domeniu.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta st [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 262 355.15 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti, jud. Cluj, jud. Salaj si jud. Maramures.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prest. serv. nec. realiz. unei ex. th. pt. lucr. dr., pe sect. km 61+750 – km 62+500, km 64+300 – km 68+500, km 78+300 – km 79+700, km 87+700 – km 89+000, km 92+100 – km 92+450, km 108+000 – km 111+900, km 113+000 – km 113+500 si km 129+400 – km 131+000 pe DN 1C, zone ce prezinta fen. de instab. a talz. In expertiza se vor analiza:

1) cauzele care au dus la prod. fen. de instab. pe sect. [...];

2) anz. gr. de stab. a ver. pe sectoarele [...];

3) anz. solz. de remedz. si stabz. proiz. si executa poz. [...];

4) analiz. si identif. unor event. greseli/omis de proiect. sau exec.;

5) respect. calit. lucr. in constr.;

6) estim. cost. af. solr. de remed.;

7) verif. si certific. lucr. ascu. af. lucr. de consolid. de la km [...] exec. conf. AC [..];

8) verif. stab. dr. si a taluz. pe sect. de drum km [...].

In conf. cu prev. contr., eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contr., se refera la urm., fara a se limita la acestea:

1) ale partilor contractante;

2) schimb den. si/sau a formei soc., schimb. care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

3) generate de schimbari legislative/normative/STAS/norme/ordine/instrucţiuni etc.;

4) generate de solicitari ale autorit./entitatilor ce elib. avize/acorduri/autorizatii/permise sau de alte entitati care au atrib. in leg. cu pr. (MT, instit. centrale si/sau locale, beneficiar etc.);

5) priv. prel. termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (termene intermediare) in cond. in care nu se prelungeste durata contr.;

6) generate de prel. duratei contr. (in cazul în care nu este culpa prestatorului);

7) generate de înloc. pers. nominalizat ptr. îndeplinirea contr., la care s-au aplicat factorii de ev.;

8) generate de înlocuirea/introducerea subcontr.;

9) generate de înloc. pers. nominaliz. ptr. îndepl. contr., la care nu s-au aplicat factori de ev. Modif vor fi realiz. ulterior semnarii contr., in conf. cu prev. contr., numai in cond. in care acestea nu reprez. modif. substa. in sensul prev. de art. 221 alin. (7) din L98/2016. Prel. duratei contr. se poate realiza in conf. cu prev. art. 19 din ctr de serv. A se vedea Anexa 1 la DA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Planificarea si gestionarea activitatilor. / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tip de finantare: venituri proprii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Motive de excludere” – pct. A „Motive referitoare la condamnari penale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Motive de excludere” – pct. B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”.

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

— certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 1: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin al [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit* in ultimii 3 ani** cel putin o expertiza tehnica pentru lucrari*** aferente autostrazilor si/sau drumurilor expres si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor judetene.

*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:

— servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent,

— servicii receptionate la sfarsitul prestarii.

**) Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

***) Sunt luate in considerare serviciile de expertiza aferente unor lucrari de constructie noua/modernizare/largire/reabilitare.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – sectiunea „Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.

Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Criterii de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”.

Proportia de subcontractare. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE – sectiunea „Criteriile de selectie” – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de acord de subcontractare din documentatia de atribuire – Formularul 3B. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile „Motive de excludere”; „Criteriile de selectie” – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului, o singura data, sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului, o singura data, inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In ved. indep. cer., of./of. asoc./tert. sustin. va comp. DUAE – sect. „Crit. de selec.” – pct. B „Cap. teh. si prof.”, indic. in mod explicit, pt. fiecare ctr. prezentat, cel putin urm. inform. neces. pt. a verif. modul de indep. a criteriului: den. contractului, benef., tipul serv. realiz, categ. drum, obiecl. experi., duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani. Of. clasat pe primul loc dupa aplic. crit. de atrib. va prez., ant. atrib. ctr., la solic. AC, cert./doc. care atesta indep. cer. si anume: cert./doc. emise sau contrasem. de o aut. ori de catre clientul benef. si/sau procese-verbale de receptie si/sau doc. constat. emise de auto. ctr. si/sau certif. de buna exe., din care sa reiasa toate elem. neces. pt. confirm. indeplin. cer. de capac. teh.. Aceste doc. vor fi prez. si de catre of. asoc., in situat. in care res. acest. au fost luate in consid. pt. indep. cer.

Nota 1: daca un grup de op. ec. dep. o of. comuna, cer. se dem. prin luarea in consid. a res. tuturor mem. grup. In aceasta sit. si of. asoc. va completa DUAE – partea IV „Crit. de selectie” – sect. C „Cap. teh. si prof.”. De asem., imp. cu DUAE si cu oferta, va fi inc. in SEAP si acord de asoc., semnat cu semn. electr. extinsa, bazata pe un cert. calif., eliberat de un furn. de serv. de cert. acred. in cond. legii.

Nota 2: AC isi rez. dreptul de a se adresa benef. final al serv. pt. confirm. exp. simi. rez. de of. in cadrul DUAE.

Nota 3: in cazul in care of. ben. de sust. unui tert, tert. sustin. va completa DUAE – partea IV „Crit. de selec.” – sect. C „Cap. teh. si prof.”.

Nota 4: in cazul in care ben. de sust. din partea unui tert, of. va prezenta:

(a) angaj. ferm privind sust. cap. teh. acordata de tert. sustin., in conf. cu Form. nr. 3A. Angaj. ferm va fi inc. in SEAP imp. cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semn. electr. extinsa, bazat pe un cert. calif., eliberat de un furn. de serv. de cert. acreditat in cond. legii,

(b) doc. tran. ofert. catre tert./tertii sustin./sustin., din care sa rez. modul efectiv prin care tert./tertii sustin./sustinatori va/vor asig. indep. propriului angaj. de sust., care se constituie in anexe la angaj. ferm. Doc. prez. trebuie sa indice concret care sunt res. (materiale/umane/teh./fin./etc.) pe care tert. le va mobiliza in cazul in care ofert. intam. dific. pe parcursul derularii ctr. sau se va afla in impos. derularii ctr., tipul acestor doc. fiind determ. de obligat. asumate de of. si tert. sustin. prin angaj. ferm. Tert. sustin. va dovedi prin doc. prezent. ca detine toate res. invocate ca elem. de sust. a of. Aceste doc. vor fi inc. in SEAP imp. cu angaj. ferm, cu DUAE si cu of. si vor fi sem. cu semn. electr. extinsa, bazata pe un cert. calif., eliberat de un furn. de serv. de cert. acred. in cond. legii,

(c) cert./doc. emise sau contrasem. de o autor. de catre clientul benef/procese-verbale de receptie, doc. constat. emise de auto. contractante, din care sa reiasa toate elem. nec pt. confir. indepli. cer. de capac. teh., resp: den. ctr., benef., tipul serv. duse la bun sfarsit pres., per. de prest. a serv. Doc. ment. la pct. (c) vor fi prez. de of. clasat pe primul loc dupa aplic crit. de atrib., anterior atrib. ctr., la solicitarea AC, cu res. cer. privind semnarea electr. a doc.

Nota 5: AC va lua in consid. sust. acordata de tert./tertii sustin. pt. indep. crt. minime impuse in doc. de atrib., daca sunt indep. in mod cum. urm. condit:

(a) tert./tertii sustinatori pot dovedi ca detin res. invocate ca elem. de sust. a of.,

(b) of. poate dem. ca va dispune efectiv de res. entitatilor ce acorda sust., nec. pt. real. ctr., in cazul in care tert. sustin. nu este declarat subcontractant. Inf. supl. privind tertii sustinatori se regasesc in sect. IV.4.3). Modul de prez. a ofertei, pct. 4. Avand in vedere nr. limitat de caractere dispon. in SEAP pentru aceasta sectiune, a se consulta Anexa 1 la DA pentru textul complet.

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica:

— vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor,

— vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in acordul de subcontractare si declarat in DUAE,

— vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre beneficiar, contractele de subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care ofertantul desemnat castigator si subcontractantul:

— vor consemna optiunea privind plata directa a subcontractantului,

— vor preciza contul bancar al subcontractantului in care se vor realiza direct platile,

— vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre beneficiar. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Durata contractului este de 70 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor mentionata in ordinul de incepere a prestarii serviciilor emis de către autoritatea contractanta;

2) In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificarile ANAP din 8.4.2019 si 2.7.2019 publicate. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3);

3) Documentatia de atribuire este atasata in integralitate in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download

Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul autoritatii contractante eachizitii.cnadnr.ro

4) Termenele specificate in contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului;

5) Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de 5 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: contestație – 5 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016. A se vedea informațiile suplimentare din secțiunea VI.3) de mai sus.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Directia Achiziții – Departament Achiziții Fonduri Publice și Venituri Proprii – Biroul Achiziții Directe
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
E-Mail: simona.cojocariu@andnet.ro
Telefon: +40 212643406
Fax: +40 212643306

Internet-Adresse: www.cnadnr.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020