Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77899-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Milanówek: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 033-077899

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta Milanówka
Postanschrift: ul. Kościuszki 45
Ort: Milanówek
NUTS-Code: PL92
Postleitzahl: 05-822
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Sierpińska, Sylwia Jabłońska
E-Mail: przetargi@milanowek.pl
Telefon: +48 227583061
Fax: +48 227558120

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.milanowek.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Milanówek

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.25.OŚZ.2019.JS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, które są zamieszkałe położone na terenie gminy Milanówek.

2) Usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transportowych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie gminy Milanówek. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym również lokali nie zamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się również lokale zamieszkałe.

3) Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 8 105 547.90 PLN / höchstes Angebot: 12 236 307.42 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, które są zamieszkałe z obszaru gminy Milanówek.

2) Usługa odbierania odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie gminy Milanówek. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym również lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się również lokale zamieszkałe.

3) Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4) Usługa dotyczy odbioru następujących rodzajów odpadów:

— niesegregowane odpady komunalne wraz z popiołem (zmieszane),

— odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

— odpady zielone,

— tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,

— metale,

— szkło,

— papier i tektura,

— zużyte opony,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe,

— zużyte akumulatory,

— chemikalia,

— przeterminowane leki,

— odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie).

5) Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania usługi przedstawiony jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, dalej w treści jako: „SOPZ”.

6) Zamawiający zastrzega, że podczas świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia – w tym samym czasie i przy użyciu tego samego sprzętu Wykonawca, nie może odbierać odpadów od podmiotów trzecich, nieobjętych umową zawartą z Zamawiającym.

7) Na terenie gminy zameldowanych jest 15 483 osób (stan na 31.8.2019 r.).

8) Długość dróg na terenie miasta Milanówka wynosi ok. 120 km. Zamawiający informuje, że istnieją pasy drogowe, których szerokość wynosi około 3 m i Wykonawca będzie musiał dostosować używany sprzęt do warunków technicznych występujących w terenie, aby rzetelnie wykonać przedmiotową usługę. Powierzchnia miasta Milanówka wynosi 13,52 km2.

9) Wykaz wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie gminy objętych obowiązkiem odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych zostanie przekazany Wykonawcy przed zawarciem umowy.

10) Wszelkie prace stanowiące realizację przedmiotu niniejszego zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, z należytą starannością, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.

11) Wymagania dotyczące stosunku pracy:

a) Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności dotyczące realizacji zamówienia w całym okresie jego realizacji, z uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”;

b) Zamawiający wskazuje rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia (przez cały okres realizacji przedmiotu umowy) na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawcę osób wykonujących te czynności których rodzaj charakteryzuje przynależność do tzw. kosztów bezpośrednich. Wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy fizycznej, czyli tzw. pracowników fizycznych, wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku), w szczególności w niniejszym zamówieniu są to czynności związane z kierowaniem i obsługą sprzętu służącego do odbioru odpadów komunalnych.

Postanowienia określa wzór umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Poziom emisji spalin pojazdów (bezpylnych przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych – „śmieciarek” spełniających wymagania o minimalnej kubaturze 10 m3) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Częstotliwość odbioru odpadów / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 207-504856
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.1.25.OŚZ.2019.JS
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Milanówek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eko-Hetman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ort: Nadarzyn
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 05-830
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 105 547.90 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020