Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77921-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Lebensversicherungen

2020/S 033-077921

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Postanschrift: ul. Wólczańska 191/195
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 90-531
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
E-Mail: zampub@pirogow.pl
Telefon: +48 426371322
Fax: +48 426371322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/70/2019 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/70/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66511000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej określa Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego zostanie zawarta umowa, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wykonawca wystawi polisy określające przedmiot i zakres odpowiedzialności, sumy ubezpieczenia, wysokości składek, a także przekaże ogólne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 334 248.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, ul. Wileńska 47, Łódź, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Postanowienia ogólne

1. Zamówienie dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin.

2. Szacowana liczba osób, które mogą skorzystać z ubezpieczenia, to 1 234 osoby i jest to liczba aktualnie ubezpieczonych pracowników wg stanu na dzień 30.9.2019 r. (informację o strukturze wiekowo-płciowej aktualnie ubezpieczonych pracowników ubezpieczającego zawiera Załącznik nr 2).

3. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy oraz ich współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci przystąpią do ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż jest to ubezpieczenie dobrowolne i Zamawiający nie może zobowiązać pracowników i członków ich rodzin, aby do niego przystąpili.

4. Niniejszy dokument określa zakres oraz minimalne warunki świadczenia usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin, których spełnienia wymaga pod rygorem odrzucenia oferty, a także określa warunki fakultatywne, stanowiące kryterium oceny ofert, szczegółowo określone w niniejszym dokumencie oraz rozdziale XIV SIWZ. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy dokument definiuje także pojęcia, które będą wiążące dla stron umowy o zamówienie publiczne.

Zakres i warunki minimalne, klauzule fakultatywne (podlegające ocenie) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1 w wysokości do 20 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.

3. Zakres ewentualnych zamówień opisano w pkt 19 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 224-549834
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ZP/70/2019 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Postanschrift: Jana Pawła II 24
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-133
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 260 470.32 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w wysokości 17 000,00 PLN (dziewięć tysięcy złotych polskich 0/00).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego:

MBank S.A., 39 1140 1108 0000 3147 3600 1012 z dopiskiem „Wadium do postępowania nr: ZP/70/2019”;

3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3. w gwarancjach bankowych;

3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami).

4. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu (datą i godziną) składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania.

5. Wadium w formie innej niż pieniądz winno być wniesione w formie elektronicznego oryginału, tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby do tego uprawnione ze strony gwaranta (np. banku, ubezpieczyciela).

6. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach dokument wniesienia wadium winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, gdy wystąpią przesłanki art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz ma być udzielone minimum do końca terminu związania ofertą.

8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być wystawione na wszystkich Wykonawców lub jednego Wykonawcę, wskazanego w pełnomocnictwie lub innym dokumencie (np. umowa konsorcjum).

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

11. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Informacje zawiera rozdział XX SIWZ: Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020