Dienstleistungen - 77927-2020

17/02/2020    S33

Polen-Warschau: Architekturentwurf

2020/S 033-077927

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 97
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Chętnik
E-Mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Telefon: +48 261849377
Fax: +48 261849156
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zamowienia-szi.wp.mil.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna MON
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 69/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy posiadanej dokumentacji i aktualizacja programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. W ramach zadania Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, a w szczególności pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz wzorach umów (dokumenty załączone na stronie internetowej Zamawiającego).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 600 000.00 PLN / höchstes Angebot: 3 600 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Etapy realizacji

1. Opracowanie aktualizacji programu inwestycji dla zadania „Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie” zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Etap I – opracowanie projektu (projektów) budowlanego we wszystkich niezębnych branżach w oparciu o dokumenty będące podstawą do realizacji zadania, w tym w szczególności PI oraz PFU wraz z aneksem do PFU.

3. Etap II – opracowanie projektu (projektów) wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach w oparciu o zatwierdzony pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót projekt budowlany i program inwestycji.

4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

1) Analiza programu inwestycji obejmować ma:

a) określenie zgodności otrzymanego PI z decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.6.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych;

b) określenie zgodności zakresu rzeczowego zawartego w PI z treścią PFU oraz aneksu do PFU;

c) sporządzenie raportu w 3 egz. z wykonanych analiz oraz wskazanie wniosków i programu zmian koniecznych do wprowadzenia w PI;

d) analiza będących w posiadaniu Zamawiającego dokumentów administracyjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa a możliwości ich wykorzystania w procesie inwestycyjnym;

e) inwestor informuje, że posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno-prawne na regulację rzek;

f) w przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. decyzji lub ich zmiany, a ponadto w przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie innych niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających uruchomienie procesu projektowego Wykonawca dokona powyższego w ramach przedmiotu umowy w tym etapie.

2) Aktualizacja PI obejmować ma:

a) wprowadzenie do treści PI (forma wprowadzenia – aneks do PI) elementów opisanych w raporcie z przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych;

b) przeprowadzenie analizy zakresu rzeczowego pod kątem możliwości realizacji wieloetapowej pozwalającej na realizacje prac niezależnie od posiadanych dokumentów administracyjnych – np. pozwolenia na budowę. Dopuszcza się taki podział zakresu rzeczowego, aby realizacja prowadzona była niezależnie od uzyskiwanych decyzji administracyjnych;

c) uzyskanie uzgodnień PI wraz z aneksem do PI przez organy do tego upoważnione, tj. Dyrektor Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim;

d) uzyskanie zatwierdzenia PI oraz aneksu do PI przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego;

e) aneks do PI opracować w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji edytowalnej (płyta CD lub DVD).

2. Etap I: realizowany po zatwierdzeniu aktualizacji programu inwestycji na podstawie umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych i uzyskania pozwolenia na budowę.

1) Opracowanie projektu budowlanego obejmować ma:

a) opracowanie projektów budowlanych według specyfikacji: projekt budowlany w 6 egz. – wersja papierowa. Projekt budowlany w 2 egz. wersja edytowalna w oparciu o oprogramowanie Autocad;

b) w ciągu 30 dni od daty ich złożenia inwestor dokona analizy przedłożonych dokumentów oraz zwoła posiedzenie KOPI, na którym zostanie podjęta decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu przedłożonych opracowań;

c) opracowane projekty, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje w zakresie archiwizacji muszą być sporządzone według wytycznych inwestora, poszczególne tomy powyższych opracowań muszą być złożone i oprawione w teczki o maksymalnej grubości 5 cm.

2) Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych obejmować ma:

a) uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia obiektu (obiektów) do sieci energetycznej poprzez złożenie lub uaktualnienie będącego w posiadaniu Inwestora zastępczego wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. (...) Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonanie aktualizacji programu inwestycji (PI) – maks. 162 dni od daty podpisania umowy.

2. Etap I i II – wykonanie projektu budowlanego (...) oraz projektu wykonawczego (...) – maks. 270 dni (po zatwierdzeniu aktualizacji programu inwestycji) od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60 %; termin wykonania zamówienia – 40 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 207-505170
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DIM'84 Dom i Miasto Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: KRS 0000105513
Postanschrift: ul. Villardczyków 8/7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-793
Land: Polen
E-Mail: dim@dim.com.pl
Telefon: +48 226254332
Internet-Adresse: www.dim.com.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 008 130.08 PLN
Niedrigstes Angebot: 2 751 626.00 PLN / höchstes Angebot: 3 600 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W dniu 11.2.2020 r. zostały zawarte 3 umowy z Muzeum Wojska Polskiego na łączną kwotę 3 384 499,98 PLN brutto:

1. umowa nr 5/2020/ZO/MWP;

2. umowa nr 6/2020/ZO/MWP;

3. umowa nr 7/2020/ZO/MWP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie Pzp w dziale VI zatytułowanym „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020