Dienstleistungen - 77927-2020

17/02/2020    S33

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego

2020/S 033-077927

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Chętnik
E-mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Tel.: +48 261849377
Faks: +48 261849156

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-szi.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna MON
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Numer referencyjny: 69/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy posiadanej dokumentacji i aktualizacja programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. W ramach zadania Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, a w szczególności pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SIWZ oraz wzorach umów (dokumenty załączone na stronie internetowej Zamawiającego).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 600 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 600 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Etapy realizacji

1. Opracowanie aktualizacji programu inwestycji dla zadania „Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie” zwanego dalej przedmiotem umowy.

2. Etap I – opracowanie projektu (projektów) budowlanego we wszystkich niezębnych branżach w oparciu o dokumenty będące podstawą do realizacji zadania, w tym w szczególności PI oraz PFU wraz z aneksem do PFU.

3. Etap II – opracowanie projektu (projektów) wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach w oparciu o zatwierdzony pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót projekt budowlany i program inwestycji.

4. Pełnienie nadzoru autorskiego.

1) Analiza programu inwestycji obejmować ma:

a) określenie zgodności otrzymanego PI z decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.6.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych;

b) określenie zgodności zakresu rzeczowego zawartego w PI z treścią PFU oraz aneksu do PFU;

c) sporządzenie raportu w 3 egz. z wykonanych analiz oraz wskazanie wniosków i programu zmian koniecznych do wprowadzenia w PI;

d) analiza będących w posiadaniu Zamawiającego dokumentów administracyjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa a możliwości ich wykorzystania w procesie inwestycyjnym;

e) inwestor informuje, że posiada decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno-prawne na regulację rzek;

f) w przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. decyzji lub ich zmiany, a ponadto w przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie innych niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających uruchomienie procesu projektowego Wykonawca dokona powyższego w ramach przedmiotu umowy w tym etapie.

2) Aktualizacja PI obejmować ma:

a) wprowadzenie do treści PI (forma wprowadzenia – aneks do PI) elementów opisanych w raporcie z przeprowadzonej analizy dokumentów źródłowych;

b) przeprowadzenie analizy zakresu rzeczowego pod kątem możliwości realizacji wieloetapowej pozwalającej na realizacje prac niezależnie od posiadanych dokumentów administracyjnych – np. pozwolenia na budowę. Dopuszcza się taki podział zakresu rzeczowego, aby realizacja prowadzona była niezależnie od uzyskiwanych decyzji administracyjnych;

c) uzyskanie uzgodnień PI wraz z aneksem do PI przez organy do tego upoważnione, tj. Dyrektor Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie, Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim;

d) uzyskanie zatwierdzenia PI oraz aneksu do PI przez Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego;

e) aneks do PI opracować w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji edytowalnej (płyta CD lub DVD).

2. Etap I: realizowany po zatwierdzeniu aktualizacji programu inwestycji na podstawie umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych i uzyskania pozwolenia na budowę.

1) Opracowanie projektu budowlanego obejmować ma:

a) opracowanie projektów budowlanych według specyfikacji: projekt budowlany w 6 egz. – wersja papierowa. Projekt budowlany w 2 egz. wersja edytowalna w oparciu o oprogramowanie Autocad;

b) w ciągu 30 dni od daty ich złożenia inwestor dokona analizy przedłożonych dokumentów oraz zwoła posiedzenie KOPI, na którym zostanie podjęta decyzja o przyjęciu lub nie przyjęciu przedłożonych opracowań;

c) opracowane projekty, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje w zakresie archiwizacji muszą być sporządzone według wytycznych inwestora, poszczególne tomy powyższych opracowań muszą być złożone i oprawione w teczki o maksymalnej grubości 5 cm.

2) Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych obejmować ma:

a) uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia obiektu (obiektów) do sieci energetycznej poprzez złożenie lub uaktualnienie będącego w posiadaniu Inwestora zastępczego wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. (...) Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonanie aktualizacji programu inwestycji (PI) – maks. 162 dni od daty podpisania umowy.

2. Etap I i II – wykonanie projektu budowlanego (...) oraz projektu wykonawczego (...) – maks. 270 dni (po zatwierdzeniu aktualizacji programu inwestycji) od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60 %; termin wykonania zamówienia – 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 207-505170
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie aktualizacji programu inwestycji oraz wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/02/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DIM'84 Dom i Miasto Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000105513
Adres pocztowy: ul. Villardczyków 8/7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-793
Państwo: Polska
E-mail: dim@dim.com.pl
Tel.: +48 226254332

Adres internetowy: www.dim.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 008 130.08 PLN
Najtańsza oferta: 2 751 626.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 600 000.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W dniu 11.2.2020 r. zostały zawarte 3 umowy z Muzeum Wojska Polskiego na łączną kwotę 3 384 499,98 PLN brutto:

1. umowa nr 5/2020/ZO/MWP;

2. umowa nr 6/2020/ZO/MWP;

3. umowa nr 7/2020/ZO/MWP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w ustawie Pzp w dziale VI zatytułowanym „Środki ochrony prawnej”.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020