Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 77973-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stargard: Museumsausstellungen

2020/S 033-077973

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stargardzkie Centrum Kultury
Postanschrift: Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
Ort: Stargard
NUTS-Code: PL428
Postleitzahl: 73-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartłomiej Kardas, Andrzej Kaszubski
E-Mail: zampub@wp.pl
Telefon: +48 915783231

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://sckstargard.naszbip.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/sck

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, wytworzenie i instalacja wystawy edukacyjnej w Stargardzkim Centrum Nauki

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/SCK/3/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92521100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia wystawy edukacyjnej Stargardzkiego Centrum Nauki. Wystawa ma charakter edukacyjny i popularnonaukowy i jest adresowana do zwiedzających począwszy od 6 (szóstego) roku życia. Wystawa składa się z 55 stanowisk interaktywnych (eksponatów), elementów scenograficznych, instrukcji obsługi i objaśnień doświadczeń wraz z tłumaczeniem na język angielski, oświetlenia i nagłośnienia ekspozycyjnego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 260 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428
Hauptort der Ausführung:

Stargard

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia wystawy edukacyjnej Stargardzkiego Centrum Nauki. Wystawa ma charakter edukacyjny i popularnonaukowy i jest adresowana do zwiedzających począwszy od 6 (szóstego) roku życia. Wystawa składa się z 55 stanowisk interaktywnych (eksponatów), elementów scenograficznych, instrukcji obsługi i objaśnień doświadczeń wraz z tłumaczeniem na język angielski, oświetlenia i nagłośnienia ekspozycyjnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wizualizacja i plan grupy eksponatów / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”,współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferzefizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.".

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 208-507792
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, wytworzenie i instalacja wystawy edukacyjnej w Stargardzkim Centrum Nauki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eksponator Patryk Chalimoniuk, ul. Gnieźnieńska 4, 78-520 Złocieniec
Nationale Identifikationsnummer: NIP 2530220058
Ort: Złocieniec
NUTS-Code: PL428
Postleitzahl: 78-520
Land: Polen
E-Mail: info@eksponator.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 000 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 260 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020