Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 78012-2017

02/03/2017    S43

Magyarország-Budapest: Ipari épületek kivitelezése

2017/S 043-078012

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2–4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pozderka Gábor
E-mail: iroda@pozderka.hu
Telefon: +361 7849913
Fax: +361 7840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53. E. épület, III. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miski György
E-mail: miski.gyorgy@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961000
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.provitalzrt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: a Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45213250 Ipari épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213251 Üzemegységek, ipartelepek építése
45213252 Műhelyek kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszegi 0828/5, 0781/2, 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kiszolgáló épület és technikai épület engedélyezési és kivitelei tervének elkészítése és az épületek kivitelezése a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:

Nyertes ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező alábbi építési munkák tervezésére és kivitelezésére köteles:

Kiszolgáló épület:

Funkciója: A tesztpálya egyik központi épületeként szolgál, amely magában foglalja az objektum főbejáratát, valamint tartalmazza többek között a publikus rendezvényekhez szükséges termeket és tereket. Itt helyezkednek el a tesztpálya objektum egyes irodái is.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 544 m², plusz 728 m² külső nyitott terasz, a beépített alapterület kb. 1 620 m².

Technikai épület:

Funkciója: A tesztpálya felhasználói számára kínál munkateret, amely a tesztelési tevékenységek során bázisként szolgál, speciális kialakítással. Tartalmaz különböző irodai és műhelyi részeket, különféle kialakításban.

Becsült összes nettó alapterület kb. 1 966 m², a beépített alapterület összesen kb. 2 280 m².

A kiszolgáló épület és technikai épület tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Szakmai ajánlat kidolgozottsága – szakmai ajánlat minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Kiemelt kockázatok kezelésének terve / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Organizációs terv / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.4 Megvalósítási ütemterv / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 250
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Nyertes ajánlattevő a szerződéses ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg kifizetését igényelheti. Ajánlatkérő a végszámlán kívül 5 részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses ellenérték 20 %-át, 40 %-át, 60 %-át, 75 %-át, illetve 90 %-át elérő műszaki teljesítést követően.

A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint a jelen felhívás feladásának napja.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt akinek részéről az előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1/ Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2/ Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód röviden:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – ha a Kbt.69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartások kivonatának, a nyilvántartásokat vezető szerv által kiállított igazolásoknak vagy a nyilvántartásokban szereplés tényét igazoló dokumentumoknak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az igazolási módra vonatkozó részletes szabályokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (magasépítés körébe tartozó építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkák tervezése és kivitelezése) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (magasépítés körébe tartozó építmények építési, illetve építési jellegű felújítási munkák tervezése és kivitelezése) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 800 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/A felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe, teljesítés ideje (év/hónap/nap), a teljesítés helye, az építési beruházás tárgya és mennyisége, az M.1.2. számú referenciakövetelmény vonatkozásában a tervezés feladat vagy feladatok értéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2/A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint az adott szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.

M.3/A jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás cégszerűen aláírt nyilatkozattal.

M.4/A minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása adott esetben bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

M.5/Azon környezetvédelmi intézkedések leírása, melyeket az ajánlattevő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (4) bekezdésére.

Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított 60 hónapban a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

M.1.1/ legalább 1 db, legalább 1 500 m² egybefüggő alapterületű épület kivitelezésére vonatkozó olyan referenciával, mely tartalmazta legalább 35 m fesztávú áthidalást biztosító acélszerkezetű tető építését, valamint;

M.1.2. legalább 1 db, épület vagy épületek kivitelezésére vonatkozó olyan referenciával amely tartalmazott legalább nettó 38 000 000 HUF értékű tervezési feladato(ka)t is,

1 referencia bemutatásával mindkét fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények való megfelelés igazolható.

M2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

M.2.1/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) építészeti műszaki tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.2.2/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.2.3/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.2.4/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

1 azon szakember több M.2/ pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.

M.3/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

M.3.1/ az éves átlagos statisztikai állományának létszáma a felhívás feladását megelőző utolsó 3 év átlagában nem éri el legalább az 50 főt;

M.3.2/ nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 év mindegyikében legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.

M.4/Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamából származó tanúsítvánnyal vagy a fentiekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

M.5/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik magasépítési munkákra is kiterjedő MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű az Európai Unió más tagállamából származó tanúsítvánnyal vagy a fentiekkel egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékával.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A 322/2015.(X. 30.) Korm.r. 11. § és 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő (AT) köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 400 000 000 HUF/kár és legalább 1 000 000 000 HUF/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési),valamint legalább nettó 200 000 000 HUF/év és legalább nettó 50 000 000 HUF/kár mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződést/ szerződéseket kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Amennyiben a nyertes AT a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással/ felelősségbiztosításokkal, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításoknak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/04/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/06/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/04/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdései vonatkozásában.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.

3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

4)Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton bármely gazdasági szereplő számára hozzáférhetővé teszi a felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától.az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu. A közbesz. dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a közbesz. dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva e-mail vagy fax útján megküldeni a jelen felhívás A mellékletének I. és II. pontjában meghatározott fax, illetve e-mail címre. A fenti kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. Az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 21.12.2016. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató VI 1. sz. melléklet .A1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással és a fenti útmutató 1. sz. melléklet A. 2. pontja szerinti sorba rendezéssel kerülnek elbírálásra az ajánlattételi információkban meghatározottak szerint.

6) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

8) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020).

9) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező beruházás olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek – bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű tekintettel arra, hogy a megvalósítás során megépítésre kerülő objektumok egymással szorosan összefüggő elemek. Ezeknek a vagy funkcionális, vagy fizikai jellegű; horizontális összefüggése nem teszi lehetővé a szétválaszthatóságot, különös tekintettel az egységes energetikai koncepcióra és hálózati rendszerre.

10) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a későbbiekben szükség esetén a Kbt. 98. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra. Ajánlatkérő ezt a körülményt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette. A lehetséges további építési beruházás(ok) tárgya és azok beszerzésének feltételei: lehetséges további építési beruházások lehetnek a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával részben vagy egészben azonos tárgyú építési beruházások, melyeknek a beszerzési (alkalmassági, szerződéses és pénzügyi) feltételei azonosak a jelen közbeszerzési eljárás beszerzési feltételeivel.

11) A jelen hirdetmény II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő a szerződés aláírásától számítottan naptári napban értendő.

12) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdésének e) pontját alkalmazza.

13) Ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2017