Dienstleistungen - 78017-2020

17/02/2020    S33

България-София: Архитектурно проектиране

2020/S 033-078017

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Национален регистрационен номер: 000697179
Пощенски адрес: бул. „Брюксел“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1540
Държава: България
Лице за контакт: Ралица Любенова
Електронна поща: ralitsa.lyubenova@bulatsa.com
Телефон: +359 2-9371780
Факс: +359 2-9803864

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulatsa.com

Адрес на профила на купувача: https://www.bulatsa.com/profil-na-kupuvacha/proc_2057.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: управление на въздушното движение

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на работни проекти за строително-ремонти работи по обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на летище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
71220000 Архитектурно проектиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет и основни дейности при изпълнение на поръчката:

1. Изготвяне на специализ. експертиза, съдържаща конструктивно становище за възможността за премахване на преградна стена между 2 помещения в един от обектите, предмет на поръчката.

2. Изготвяне на 4 (четири) броя работни проекти за извършване на строително-ремонти работи по обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на летище Бургас.

3. Извършване на авторски надзор по време на строителството.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 26 366.97 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000 Архитектурно проектиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет и основни дейности при изпълнение на поръчката:

1. Изготвяне на специализ. експертиза, съдържаща конструктивно становище за възможността за премахване на преградна стена между 2 помещения в един от обектите, предмет на поръчката.

2. Изготвяне на 4 (четири) броя работни проекти за извършване на строително-ремонти работи по обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на летище Бургас.

3. Извършване на авторски надзор по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Предложен срок за разработване на проект / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 090-203218
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-63
Наименование:

Изготвяне на работни проекти за строително-ремонти работи по обекти на ДП РВД, намиращи се на територията на летище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Обединение „Джей Ар Дизайн & Димови Архитекти и инженери“
Национален регистрационен номер: 177311673
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 51Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Електронна поща: rumen_aleksandrov@yahoo.co.uk
Телефон: +359 888-923422
Факс: +359 00-0000

Интернет адрес: www.neprilozhimo.com

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 26 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 366.97 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 2-9884070
Факс: +359 2-9807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/02/2020