Dienstleistungen - 78080-2020

17/02/2020    S33

Česko-Jeneč: Podpora programového vybavení

2020/S 033-078080

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Národní identifikační číslo: 49710371
Poštovní adresa: Navigační 787
Obec: Jeneč
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 252 61
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vondráček
E-mail: vondracek@ans.cz
Tel.: +420 220373263

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.rlp.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/RLPCR

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Řízení letového provozu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění technické a softwarové servisní podpory systému INCA a jeho modulů

II.1.2)Hlavní kód CPV
72261000 Podpora programového vybavení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této zakázky je zajištění servisní softwarové a technické podpory níže jmenovaných systémů INCA a jejich modulů: - INCA – systém pro tvorbu a modifikaci simulátorových cvičení, - INCA mobile – verze INCA pro přenosná PC, - Workload – modul pro stanovení zátěže ve cvičení, nebo sledování již stanovené zátěže ve vybrané řadě cvičení, - Cloud Importer – modul pro výběr a editaci souborů oblačnosti, - Event Monitor – nástroj umožňující přehrávku a následnou tvorbu cvičení z reálových dat, - Dataset Manager – nástroj pro kopírování, mazání a distribuci datasetů do systémů simulátorů, Detailní zadání předmětu plnění veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 2 výzvy.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 8 296 430.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72261000 Podpora programového vybavení
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72250000 Systémové a podpůrné služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je zajištění servisní softwarové a technické podpory níže jmenovaných systémů INCA a jejich modulů: - INCA – systém pro tvorbu a modifikaci simulátorových cvičení, - INCA mobile – verze INCA pro přenosná PC, - Workload – modul pro stanovení zátěže ve cvičení, nebo sledování již stanovené zátěže ve vybrané řadě cvičení, - Cloud Importer – modul pro výběr a editaci souborů oblačnosti, - Event Monitor – nástroj umožňující přehrávku a následnou tvorbu cvičení z reálových dat, - Dataset Manager – nástroj pro kopírování, mazání a distribuci datasetů do systémů simulátorů, Detailní zadání předmětu plnění veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 2 výzvy.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech
  • Stavební práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:
    • neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů
Vysvětlení:

Dodavatel je výrobcem, distributorem a vlastníkem autorských práv k SW systému.

IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 0
Část č.: N006/19/V00036287
Název:

Zajištění technické a softwarové servisní podpory systému INCA a jeho modulů

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/01/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Artisys, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 60716339
Poštovní adresa: Štursova 600 71
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 616 00
Země: Česko
E-mail: dana.brhelova@artisys.cz
Tel.: +420 541224836

Internetová adresa: http://www.artisys.aero/contact.html

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 8 296 430.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.uohs.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/02/2020