Dienstleistungen - 78095-2020

17/02/2020    S33    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stary Sącz: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 033-078095

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Stary Sącz
Postanschrift: ul. Magazynowa 5
Ort: Stary Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szymon Wojtanowski
E-Mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Telefon: +48 184460991
Fax: +48 184460983

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.starysacz.krakow.lasy.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: Z.270.1.4.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac wynikających z załącznika nr 3 do SIWZ dla poszczególnych pakietów zamówienia, tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 037 055.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1 – leśnictwo Chełmiec

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Teren leśnictwa Chełmiec.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac wynikających z załącznika nr 3 do SIWZ dla poszczególnych pakietów zamówienia, tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na który składają się wg pakietów:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności (pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki (pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna (pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. dla poszczególnych pakietów mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stary Sącz.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów (1–8) będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego pakietu („obszar realizacji pakietu”), dla pakietu 9 na obszarze szkółki leśnej Nadleśnictwa oraz na części OHZ nr 243, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Stary Sącz, a także na obiektach nasiennych Nadleśnictwa wymienionych w załączniku nr 3.1 do SIWZ („obszar realizacji pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1.–3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to obszar realizacji pakietu.

Postanowienia pkt 7–9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2 – leśnictwo Łososina Dolna

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Teren leśnictwa Łososina Dolna.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac do wykonania na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania infrastruktury, działalności ubocznej oraz pozostałych prac wynikających z załącznika nr 3 do SIWZ dla poszczególnych pakietów zamówienia, tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na który składają się wg pakietów:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności (pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki (pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

— załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna (pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. dla poszczególnych pakietów mają charakter szacunkowy.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Stary Sącz.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów (1–8) będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego pakietu („obszar realizacji pakietu”), dla pakietu 9 na obszarze szkółki leśnej Nadleśnictwa oraz na części OHZ nr 243, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Stary Sącz, a także na obiektach nasiennych Nadleśnictwa wymienionych w załączniku nr 3.1 do SIWZ („obszar realizacji pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1.–3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres przedmiotu umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy zostanie określona w zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to obszar realizacji pakietu.

Postanowienia pkt 7–9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 213-522974
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 1 – leśnictwo Chełmiec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: konsorcjum „Chełmiec” Usługi Leśne Mariusz Jaworek – lider konsorcjum
Postanschrift: Rożnów 46
Ort: Rożnów
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-316
Land: Polen
E-Mail: mariuszjaworek12@wp.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MH Forest & Garden Michał Hajduk
Postanschrift: ul. Zielona 45
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Szymon Janusz – TeleWodBud
Postanschrift: ul. Władysława Barbackiego 125B
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 557 409.03 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 554 459.98 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 2 – leśnictwo Łososina Dolna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: konsorcjum „Łososina Dolna” MH Forest & Garden Michał Hajduk – lider koncorcjum
Postanschrift: ul. Zielona 45
Ort: Nowy Sącz
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-300
Land: Polen
E-Mail: mh_forest_garden@o2.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Budowlane, Stolarskie i Leśne Wojciech Hajduk
Postanschrift: Dąbrowa 10
Ort: Wielogłowy
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-311
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Stolarskie i Leśne Ryszard Hajduk
Postanschrift: Bartkowa-Posadowa 221
Ort: Gródek nad Dunajcem
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-318
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Eugeniusz Ślaz Zakład Usług Leśnych
Postanschrift: Brzyna 7
Ort: Jazowsko
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-389
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 504 834.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 482 595.08 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla pakietów:

— dla pakietu 1 w wysokości 11 000 PLN,

— dla pakietu 2 w wysokości 10 000 PLN,

— dla pakietu 3 w wysokości 12 000 PLN,

— dla pakietu 4 w wysokości 8 000 PLN,

— dla pakietu 5 w wysokości 12 000 PLN,

— dla pakietu 6 w wysokości 17 000 PLN,

— dla pakietu 7 w wysokości 18 000 PLN,

— dla pakietu 8 w wysokości 11 000 PLN,

— dla pakietu 9 w wysokości 2 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie wymagał polisę od odpowiedzialności cywilnej na kwoty określone w SIWZ dla danego pakietu.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 8 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany pakiet).

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy http://platformazakupowa.pl do dnia 9.12.2019 r. godz. 10:00.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020